Odborný garant

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovensko

e-mail: miroslav.fikar@stuba.sk

 

Technical guarantee

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Slovak University of Technology in Bratislava

Faculty of Chemical and Food Technology

Institute of Information Engineering, Automatic and Mathematics

Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovensko

e-mail: miroslav.fikar@stuba.sk

 

 

Obsah

 

Lineárne a nelineárne riadenie / Linear and Non-Linear Control System Desig

 

Anisotropic Balanced Truncation - Application to Reduced-Order Controller Design

Anisotropické balancované krátenie - aplikácia na návrh regulátorov s redukovaným rádom

Tchaikovsky, M.

 

Probabilistically Tuned LQ Control for Mechatronic Systems

Pravdepodobnostne ladené LQ riadenie mechatronických systémov

Belda, K.

 

Exponential Stability for Networked Control Systems with Random Delays

Exponenciálna stabilita sieťových systémov s náhodnými oneskoreniami

Krokavec, D.

 

A Comparision of Different EKF Approaches for Parameters Estimation

Porovnanie rôznych EKF prístupov na odhad parametrov

Vöröš, J., Mikleš, J., Čirka, Ľ.

 

Prediktívne riadenie / Model Predictive Control

 

Real-Time Control of a Thermo-Optical Device Using Polynomial Approximation of MPC Scheme

Riadenie termo-optického zariadenia v reálnom čase použitím aproximácie MPC schémy

Herceg, M., Kvasnica, M., Fikar, M., Čirka, Ľ.

 

Predictive Control of Pressure Swing Adsorption

Prediktívne riadenie adsorpčnej jednotky

Mulholland, M., Latifi, M.A.

 

Constrained NMPC Using Polynomial Chaos Theory

Nelineárne prediktívne riadenie s obmedzeniami použitím polynomickej teórie chaosu

Aliyev, T. L. and Gatzke, E. P.

 

Flight Recovery System

Systém na riadenie letu

Hospodář, P., Hromčík, M.

 

Procesná optimalizácia / Process Optimisation

 

Global Optimization for Parameter Estimation of Dynamic Systems

Globálna optimalizácia na odhad parametrov dynamických systémov

Paulen, R., Fikar, M., Čižniar, M., Latifi, M.A.

 

On-Line Neighbouring-Extremal Controller Design for Setpoint-Transition in Presence of Uncertainty

Návrh regulátora na princípe susedných extrémov na zmenu žiadanej hodnoty pri prítomnosti neurčitostí

Podmajerský, M., Fikar, M.

 

Robustné a adaptívne riadenie / Robust and Adaptive Control

 

Control of a Laboratory Chemical Reactor Using Robust PI Controller

Riadenie laboratórneho chemického reaktora použitím robustného PI regulátora

Závacká, J., Bakošová, M., Vaneková, K.

 

Global Asymptotically Stable Control Design for Time-Delay Systems

Globálne asymptoticky stabilné riadenie systémov s časovým oneskorením

Filasová, A., Krokavec, D.

 

An Effective Robust Controller Algorithm Design

Efektívny algoritmus na návrh robustného regulátora

Kozák, Š., Cigánek, J.

 

Robust Control of a Laboratory Process

Robustné riadenie laboratórneho procesu

Vaneková, K., Bakošová, M., Matušů, R., Závacká, J.

 

Inteligentné riadiace systémy / Intelligent Control Systems

 

About Grid Supported Learning Environments and Collaborative Virtual Control Laboratories

Učebné prostredie a kolaboratívne virtuálne riadiace laboratóriá

Schmid, C.

 

Input Shaping Filters for the Control of Electrical Drive with Flexible Load

Filtre na tvarovanie vstupov pre riadenie elektrických motorov s premenlivým zaťažením

Goubej, M., Škarda, R., Schlegel, M.

 

A Neuro-Fuzzy Controller for a Trajectory Following Mobile Robot

Neuro-fuzzy regulátor na sledovanie trajektórie pre mobilné roboty

Masar, I., Gerke, M.

 

Stiahnuť ATP journal PLUS 2/2009 (22,5 MB)