Odborný garant

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovensko
e-mail: miroslav.fikar@stuba.sk

Technical guarantee

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty of Chemical and Food Technology
Institute of Information Engineering, Automatic and Mathematics
Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovensko
e-mail: miroslav.fikar@stuba.sk

Obsah

Linear and Non-Linear Control System Desig
Lineárne a nelineárne riadenie

Anisotropic Balanced Truncation - Application to Reduced-Order Controller Design
Anisotropické balancované krátenie - aplikácia na návrh regulátorov s redukovaným rádom
Tchaikovsky, M.

Probabilistically Tuned LQ Control for Mechatronic Systems
Pravdepodobnostne ladené LQ riadenie mechatronických systémov
Belda, K.

Exponential Stability for Networked Control Systems with Random Delays
Exponenciálna stabilita sieťových systémov s náhodnými oneskoreniami
Krokavec, D.

A Comparision of Different EKF Approaches for Parameters Estimation
Porovnanie rôznych EKF prístupov na odhad parametrov
Vöröš, J., Mikleš, J., Čirka, Ľ.

Model Predictive Control
Prediktívne riadenie

Real-Time Control of a Thermo-Optical Device Using Polynomial Approximation of MPC Scheme
Riadenie termo-optického zariadenia v reálnom čase použitím aproximácie MPC schémy
Herceg, M., Kvasnica, M., Fikar, M., Čirka, Ľ.

Predictive Control of Pressure Swing Adsorption
Prediktívne riadenie adsorpčnej jednotky
Mulholland, M., Latifi, M.A.

Constrained NMPC Using Polynomial Chaos Theory
Nelineárne prediktívne riadenie s obmedzeniami použitím polynomickej teórie chaosu
Aliyev, T. L. and Gatzke, E. P.

Flight Recovery System
Systém na riadenie letu
Hospodář, P., Hromčík, M. 

Process Optimisation
Procesná optimalizácia

Global Optimization for Parameter Estimation of Dynamic Systems
Globálna optimalizácia na odhad parametrov dynamických systémov
Paulen, R., Fikar, M., Čižniar, M., Latifi, M.A.

On-Line Neighbouring-Extremal Controller Design for Setpoint-Transition in Presence of Uncertainty
Návrh regulátora na princípe susedných extrémov na zmenu žiadanej hodnoty pri prítomnosti neurčitostí
Podmajerský, M., Fikar, M.

Robust and Adaptive Control
Robustné a adaptívne riadenie

Control of a Laboratory Chemical Reactor Using Robust PI Controller
Riadenie laboratórneho chemického reaktora použitím robustného PI regulátora
Závacká, J., Bakošová, M., Vaneková, K.

Global Asymptotically Stable Control Design for Time-Delay Systems
Globálne asymptoticky stabilné riadenie systémov s časovým oneskorením
Filasová, A., Krokavec, D.

An Effective Robust Controller Algorithm Design
Efektívny algoritmus na návrh robustného regulátora
Kozák, Š., Cigánek, J.

Robust Control of a Laboratory Process
Robustné riadenie laboratórneho procesu
Vaneková, K., Bakošová, M., Matušů, R., Závacká, J.

Intelligent Control Systems
Inteligentné riadiace systémy

About Grid Supported Learning Environments and Collaborative Virtual Control Laboratories
Učebné prostredie a kolaboratívne virtuálne riadiace laboratóriá
Schmid, C.

Input Shaping Filters for the Control of Electrical Drive with Flexible Load
Filtre na tvarovanie vstupov pre riadenie elektrických motorov s premenlivým zaťažením
Goubej, M., Škarda, R., Schlegel, M.

A Neuro-Fuzzy Controller for a Trajectory Following Mobile Robot
Neuro-fuzzy regulátor na sledovanie trajektórie pre mobilné roboty
Masar, I., Gerke, M.

 

Stiahnuť ATP journal PLUS 2/2009 (22,5 MB)