Odborný garant

Ing. Richard Balogh
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko
e-mail: richard.balogh@stuba.sk

Technical guarantee

Ing. Richard Balogh
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Institute of Control and Industrial Informatics
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic
e-mail: richard.balogh@stuba.sk

Obsah

Acrob – výučbová robotická platforma (len anglická verzia)
Richard Balogh

Výučba robotiky na postgraduálnej úrovni: prednášanie pre študentov riadneho a dištančného štúdia (len anglická verzia)
Jenny Carter, Simon Coupland

Autonómne vozíky ako aplikácia vvhodná pre študentov Priemyselného inžinierstva a Manažmentu (len anglická verzia)
André Dias, Nuno Dias, Daniela Campos, Hugo Ferreira

EDURO – mobilná robotická platforma pre výučbu (len anglická verzia)
Martin Dlouhý, Jan Roubíček, Tomáš Roubíček

Robotour – exteriérová súťaž mobilných robotov (len anglická verzia)
Jiří Iša, Martin Dlouhý

Výučba mobilnej robotiky na FEI ČVUT v Prahe (len anglická verzia)
Jan Faigl, Tomáš Krajník, Karel Košnar, Hana Szücsová, Jan Chudoba, Vladimír Grimmer, Libor Přeučil

SyRoTek – Robotikcý systém pre výučbu (len anglická verzia)
Jan Faigl, Jan Chudoba, Karel Košnar, Miroslav Kulich, Martin Saska, Libor Přeučil

Riadenie mobilného robota cez web (len anglická verzia)
Jaroslav Hanzel

Predmet „Robotika“ na FEI ČVUT v Prahe – využívanie robotov LEGO pri výučbe základov riadenia (len anglická verzia)
Martin Hlinovský, Tomáš Polcar

Lekcia s LEGO Mindstorms: od začiatočníkov po výučbu robotiky (len anglická verzia)
Martina Kabátová, Janka Pekárová

Monokulárny navigačný systém pre súťaž Robotour (len anglická verzia)
Tomáš Krajník, Jan Faigl, Vojtěch Vonásek, Hana Szücsová, Ondřej Fišer, Libor Přeučil

Vyučovanie humanoidnej robotiky na kurze v rámci počítačového inžinierstva (len anglická verzia)
Martin Mellado

RoboTour ako naučené správanie založené na umelých neurónových sieťach (len anglická verzia)
Miroslav Nadhajský, Pavel Petrovič

Prístup Robotika.SK k vzdelávaceh robotike od základnej školy po univerzitu (len anglická verzia)
Pavel Petrovič, Richard Balogh, Andrej Lúčny

Využívanie platformy Lego Mindstorms pri výučbe priemyselnej automatizácie (len anglická verzia)
Carolyn Oates, Alois Zotl

Otvorená platforma pre výučbu a projektové práce na pre- a postgraduálnom stupni (len anglická verzia)
Benjamin N. Passow, James Wheeler, Simon Coupland, Mario A. Gonara

Návrh a validácia robotického systému pre interaktívnu výučbu geometrie (len anglická verzia)
Lorenzo Riano, Martin McGinnity

European Land Robot Trial (ELROB) - smerom k realistickým skúškam pre exteriérových robotov (len anglická verzia)
Frank E. Schneider, Dennis Wildermuth, Bernd Brüggemann, Timo Röhling

O vzdelávacom prístupe k behaviorálnemu učeniu pre robotiku (len anglická verzia)
Michel Tokic, Arne Usadel, Joachim Fessler, Wolfgang Ertel

Niektoré didaktické problémy výučby robotiky (len anglická verzia)
Anton Vitko, Ladislav Jurišica, Andrej Babinec, František Duchoň, Marian Kľúčik

Stavba robotov ako motivačný nástroj pre študentov inžinierskeho zamerania (len anglická verzia)
Francis Wyffels, Michiel Hermans, Benjamin Schrauwen Arduino

Etoys: programovacia platforma pre Physical Etoys (len anglická verzia)
Gonzalo Esteban Zabala, Ricardo Morán, Sebastián Blanco

Articles

Acrob – an Educational Robotic Platform
Richard Balogh

Teaching Robotics at the Postgraduate Level: Delivering for On Site and Distance Learning Student
Jenny Carter, Simon Coupland

Autonomous Guided Vehicles Applied to Industrial Engineering and Management Studies
André Dias, Nuno Dias, Daniela Campos, Hugo Ferreira

EDURO - Mobile Robotic Platform for Education
Martin Dlouhý, Jan Roubíček, Tomáš Roubíček

Robotour - robotika.cz outdoor delivery challenge
Jiří Iša, Martin Dlouhý Mobile

Robotics Education at FEE CTU in Prague
Jan Faigl, Tomáš Krajník, Karel Košnar, Hana Szücsová, Jan Chudoba, Vladimír Grimmer, Libor Přeučil

SyRoTek - A Robotic System for Education
Jan Faigl, Jan Chudoba, Karel Košnar, Miroslav Kulich, Martin Saska, Libor Přeučil

Web based remote mobile robot control
Jaroslav Hanzel

Subject "Robots" at the CTU FEE in Prague - using LEGO robots to teach the fundamental of feedback control
Martin Hlinovský, Tomáš Polcar

Lessons learnt with LEGO Mindstorms: from beginner to teaching robotics
Martina Kabátová, Janka Pekárová

A Monocular Navigation System for RoboTour Competition
Tomáš Krajník, Jan Faigl, Vojtěch Vonásek, Hana Szücsová, Ondřej Fišer, Libor Přeučil

Teaching about Humanoids in a Robotic Course on Computer Engineering Studies
Martin Mellado

RoboTour solution as a learned behavior based on Artificial Neural Networks
Miroslav Nadhajský, Pavel Petrovič

Robotika.SK Approach to Educational Robotics from Elementary Schools to Universities
Pavel Petrovič, Richard Balogh, Andrej Lúčny

Utilizing Lego Mindstorms as a Teaching Platform for Industrial Automation
Carolyn Oates, Alois Zotl

An Open Platform for Teaching and Project Based Work at the Undergraduate and Postgraduate Level
Benjamin N. Passow, James Wheeler, Simon Coupland, Mario A. Gonara

Design and Validation of a Robotic System to Interactively Teach Geometry
Lorenzo Riano, Martin McGinnity

European Land Robot Trial (ELROB) - Towards a Realistic Benchmark for Outdoor Robotics
Frank E. Schneider, Dennis Wildermuth, Bernd Brüggemann, Timo Röhling

On an educational approach to behavior learning for robots
Michel Tokic, Arne Usadel, Joachim Fessler, Wolfgang Ertel

Some didactic problems of teaching robotics
Anton Vitko, Ladislav Jurišica, Andrej Babinec, František Duchoň, Marian Kľúčik

Building robots as a tool to motivate students into an engineering education
Francis Wyffels, Michiel Hermans, Benjamin Schrauwen Arduino

Etoys: a programming platform for Arduino on Physical Etoys
Gonzalo Esteban Zabala, Ricardo Morán, Sebastián Blanco

 

Stiahnuť AT&P journal PLUS 2/2010 (8 MB)