Odborný garant

Ing. Richard Balogh
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko

e-mail: richard.balogh@stuba.sk

 

 

Technical guarantee

Ing. Richard Balogh
Slovak University of Technology in Bratislava

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

Institute of Control and Industrial Informatics

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic

e-mail: richard.balogh@stuba.sk

 

 

Obsah

 

Acrob – výučbová robotická platforma (len anglická verzia)

Richard Balogh

 

Výučba robotiky na postgraduálnej úrovni: prednášanie pre študentov riadneho a dištančného štúdia (len anglická verzia)

Jenny Carter, Simon Coupland

 

Autonómne vozíky ako aplikácia vvhodná pre študentov Priemyselného inžinierstva a Manažmentu (len anglická verzia)

André Dias, Nuno Dias, Daniela Campos, Hugo Ferreira

 

EDURO – mobilná robotická platforma pre výučbu (len anglická verzia)

Martin Dlouhý, Jan Roubíček, Tomáš Roubíček

 

Robotour – exteriérová súťaž mobilných robotov (len anglická verzia)

Jiří Iša, Martin Dlouhý

 

Výučba mobilnej robotiky na FEI ČVUT v Prahe (len anglická verzia)

Jan Faigl, Tomáš Krajník, Karel Košnar, Hana Szücsová, Jan Chudoba, Vladimír Grimmer, Libor Přeučil

 

SyRoTek – Robotikcý systém pre výučbu (len anglická verzia)

Jan Faigl, Jan Chudoba, Karel Košnar, Miroslav Kulich, Martin Saska, Libor Přeučil

 

Riadenie mobilného robota cez web (len anglická verzia)

Jaroslav Hanzel

 

Predmet "Robotika" na FEI ČVUT v Prahe – využívanie robotov LEGO pri výučbe základov riadenia (len anglická verzia)

Martin Hlinovský, Tomáš Polcar

 

Lekcia s LEGO Mindstorms: od začiatočníkov po výučbu robotiky (len anglická verzia)

Martina Kabátová, Janka Pekárová

 

Monokulárny navigačný systém pre súťaž Robotour (len anglická verzia)

Tomáš Krajník, Jan Faigl, Vojtěch Vonásek, Hana Szücsová, Ondřej Fišer, Libor Přeučil

 

Vyučovanie humanoidnej robotiky na kurze v rámci počítačového inžinierstva (len anglická verzia)

Martin Mellado

 

RoboTour ako naučené správanie založené na umelých neurónových sieťach (len anglická verzia)

Miroslav Nadhajský, Pavel Petrovič

 

Prístup Robotika.SK k vzdelávaceh robotike od základnej školy po univerzitu (len anglická verzia)

Pavel Petrovič, Richard Balogh, Andrej Lúčny

 

Využívanie platformy Lego Mindstorms pri výučbe priemyselnej automatizácie (len anglická verzia)

Carolyn Oates, Alois Zotl

 

Otvorená platforma pre výučbu a projektové práce na pre- a postgraduálnom stupni (len anglická verzia)

Benjamin N. Passow, James Wheeler, Simon Coupland, Mario A. Gonara

 

Návrh a validácia robotického systému pre interaktívnu výučbu geometrie (len anglická verzia)

Lorenzo Riano, Martin McGinnity

 

European Land Robot Trial (ELROB) - smerom k realistickým skúškam pre exteriérových robotov (len anglická verzia)

Frank E. Schneider, Dennis Wildermuth, Bernd Brüggemann, Timo Röhling

 

O vzdelávacom prístupe k behaviorálnemu učeniu pre robotiku (len anglická verzia)

Michel Tokic, Arne Usadel, Joachim Fessler, Wolfgang Ertel

 

Niektoré didaktické problémy výučby robotiky (len anglická verzia)

Anton Vitko, Ladislav Jurišica, Andrej Babinec, František Duchoň, Marian Kľúčik

 

Stavba robotov ako motivačný nástroj pre študentov inžinierskeho zamerania (len anglická verzia)

Francis Wyffels, Michiel Hermans, Benjamin Schrauwen Arduino

 

Etoys: programovacia platforma pre Physical Etoys (len anglická verzia)

Gonzalo Esteban Zabala, Ricardo Morán, Sebastián Blanco

 

Articles

 

Acrob – an Educational Robotic Platform

Richard Balogh

 

Teaching Robotics at the Postgraduate Level: Delivering for On Site and Distance Learning Student

Jenny Carter, Simon Coupland

 

Autonomous Guided Vehicles Applied to Industrial Engineering and Management Studies

André Dias, Nuno Dias, Daniela Campos, Hugo Ferreira

 

EDURO - Mobile Robotic Platform for Education

Martin Dlouhý, Jan Roubíček, Tomáš Roubíček

 

Robotour - robotika.cz outdoor delivery challenge

Jiří Iša, Martin Dlouhý Mobile

 

Robotics Education at FEE CTU in Prague

Jan Faigl, Tomáš Krajník, Karel Košnar, Hana Szücsová, Jan Chudoba, Vladimír Grimmer, Libor Přeučil

 

SyRoTek - A Robotic System for Education

Jan Faigl, Jan Chudoba, Karel Košnar, Miroslav Kulich, Martin Saska, Libor Přeučil

 

Web based remote mobile robot control

Jaroslav Hanzel

 

Subject "Robots" at the CTU FEE in Prague - using LEGO robots to teach the fundamental of feedback control

Martin Hlinovský, Tomáš Polcar

 

Lessons learnt with LEGO Mindstorms: from beginner to teaching robotics

Martina Kabátová, Janka Pekárová

 

A Monocular Navigation System for RoboTour Competition

Tomáš Krajník, Jan Faigl, Vojtěch Vonásek, Hana Szücsová, Ondřej Fišer, Libor Přeučil

 

Teaching about Humanoids in a Robotic Course on Computer Engineering Studies

Martin Mellado

 

RoboTour solution as a learned behavior based on Artificial Neural Networks

Miroslav Nadhajský, Pavel Petrovič

 

Robotika.SK Approach to Educational Robotics from Elementary Schools to Universities

Pavel Petrovič, Richard Balogh, Andrej Lúčny

 

Utilizing Lego Mindstorms as a Teaching Platform for Industrial Automation

Carolyn Oates, Alois Zotl

 

An Open Platform for Teaching and Project Based Work at the Undergraduate and Postgraduate Level

Benjamin N. Passow, James Wheeler, Simon Coupland, Mario A. Gonara

 

Design and Validation of a Robotic System to Interactively Teach Geometry

Lorenzo Riano, Martin McGinnity

 

European Land Robot Trial (ELROB) - Towards a Realistic Benchmark for Outdoor Robotics

Frank E. Schneider, Dennis Wildermuth, Bernd Brüggemann, Timo Röhling

 

On an educational approach to behavior learning for robots

Michel Tokic, Arne Usadel, Joachim Fessler, Wolfgang Ertel

 

Some didactic problems of teaching robotics

Anton Vitko, Ladislav Jurišica, Andrej Babinec, František Duchoň, Marian Kľúčik

 

Building robots as a tool to motivate students into an engineering education

Francis Wyffels, Michiel Hermans, Benjamin Schrauwen Arduino

 

Etoys: a programming platform for Arduino on Physical Etoys

Gonzalo Esteban Zabala, Ricardo Morán, Sebastián Blanco

 

Stiahnuť AT&P journal PLUS 2/2010 (8 MB)