Analýza trhu - Priemysel 4.0 z dielne nášho vydavateľstva sa na túto tematiku pozrela detailnejšie. Na 86 stranách sa venuje jej vývoju od zrodu až po dnešok, technológiám, ktoré sú jej obsahom, pričom veľkú časť pozornosti upriamuje na slovenský priemysel, jeho postoj a pripravenosť na tento koncept. V tejto súvislosti sme uskutočnili v slovenských podnikoch vlastný prieskum, ktorého výsledky sú súčasťou tejto analýzy.


Analýza trhu - Priemysel 4.0


Obsah analýzy:

  1. Pred bránami 4. priemyselnej revolúcie – Pôvod vzniku pojmu Priemysel 4.0, jeho význam a obsah, stručný popis doterajších priemyselných revolúcií
  2. Vývoj a stav Priemyslu 4.0 v Európe a vo svete – Vývoj konceptu Priemysel 4.0 počas jeho doterajšej krátkej existencie v Európe a vo svete
  3. Štátna stratégie Slovenska pre Priemysel 4.0 – Popis národnej stratégie Slovenska k problematike Priemyslu 4.0 a zaujímavé výňatky z oficiálneho dokumentu stratégie pripraveného Ministerstvom hospodárstva SR
  4. Príklady reálneho nasadenia prvkov Priemyslu 4.0 v slovenskej priemyselnej praxi – Ukážky prístupu niekoľkých slovenských podnikov ku konceptu Priemysel 4.0 a popis implementácie konkrétnych prvkov Priemyslu 4.0 v ich výrobných prevádzkach
  5. Priemysel 4.0 na vysokých školách – Slovenské univerzity a začlenenie Priemyslu 4.0 do ich vzdelávacích, vedeckých a výskumných aktivít
  6. Príklady aplikácií prvkov Priemyslu 4.0 v zahraničí – Ukážky implementácie komponentov konceptu Priemysel 4.0 v niekoľkých spoločnostiach v Európe a vo svete
  7. Priemysel 4.0 môže dodať nový impulz rastu zamestnanosti – Priemysel 4.0 a jeho dopad na zamestnanosť
  8. Ako na Priemysel 4.0 – Základné kroky a odporúčania na ceste k Priemyslu 4.0 od zástupcov slovenských aj zahraničných technologických spoločností
  9. Resumé – Záverečné zhrnutie k problematike Priemysel 4.0

Povedali o analýze...

Svojou štruktúrou a obsahom táto 86 stránková publikácia kvalifikovane poskytuje priemyselným podnikom, ale aj vysokoškolským a stredoškolským učiteľom systémovú a prehľadnú informáciu o koncepte Priemysel 4.0, ktorá na Slovensku chýbala.
Kvalita tohto počinu je o to významnejšia, že svojim obsahom plní funkciu systémovej osvety v priemyselnom podnikateľskom prostredí. Publikácia je vhodnou pre rôzne úrovne riadenia v priemyselných podnikoch, ale aj osôb pôsobiacich vo verejnej správe a verejných službách, napríklad akými je školstvo. Aj preto ju môžme nazvať „breviárom Priemyslu 4.0 v Slovenskej republike“. Túto úlohu spĺňa lepšie, ako vládou schválená „Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko“. Priemysel 4.0 je o celostnom a premyslenom postupe, ktorý nemôže byť odkázaný na pár nadšencov. Je to zmena kultúry vnímania používania priemyselných produktov ľudskou civilizáciou. Publikácia Priemysel 4.0 spracovaná a vydaná „ATP Journalom“ je významným počinom v tejto „kultúrnej revolúcii“.
Ing. Peter Magvaši, CSc. - predseda Vedecko-technickej rady a člen dozornej rady CEIT, a.s.