Odbery v IFS Aplikáciách 9

V tomto tipe si ukážeme, čo to vlastne Odber je, aké jednoduché je jeho nastavenie a vytvorenie Odberu v IFS Aplikáciách 9.

Odbery v IFS Aplikáciách 9 predstavujú nástroj na sledovanie zmien zvýšenie informovanosti užívateľov o týchto zmenách. Umožňujú efektívne sledovanie rozličných zmien na požadovaných objektoch, ako sú nákupné objednávky, zákaznícke objednávky, a iné, pričom o týchto zmenách sú príslušní užívatelia okamžite informovaní. Tým pádom dokážu na zmeny aj rýchlejšie reagovať.

Obr. 1

1. Vytvorenie nového Odberu na konkrétnom objekte v IFS Aplikáciách je dostupné po RMB na príslušnom formulári, v tomto prípade nad formulárom nákupnej objednávky.

Obr. 2

2. Zobrazí sa dialóg na konfiguráciu Odberu. Konfigurácia umožňuje nasledovné nastavenie Odberu: 1. upozornenie na zmenu stavu konkrétneho poľa 2. upozornenie na zmenu akéhokoľvek poľa 3. upozernenie na zmenu konkrétne vybraných polí Súčasťou konfigurácie Odberu je aj možnosť nastavenia časovej platnosti daného Odberu a možnosť odoslať Odber na mail užívateľa, samozrejme s ľubovoľným popisom.

Obr. 3

3. Zmena sledovaného poľa - stav na nákupnej objednávke spustí Odber, ktorý okamžite o tejto zmene informuje užívateľa formou tzv. ,,Streamu". Ten je zobrazený na užívateľovej pracovnej ploche v prostredí IFS Aplikácií nezávisle od formulára, ktorý má užívateľ aktuálne otvorený. Zároveň, ak je nastavené, je užívateľovi odoslaný mail s informáciou o danej zmene. 

Obr. 4

4. Príslušný užívateľ má taktiež dostupné bližšie informácie o danom Odbere po jeho otvorení, pričom Odber predstavuje dynamický odkaz na sledovaný objekt v IFS Aplikáciách, čiže po ,,kliknutí" na daný Odber, sa užívateľovi okamžite zobrazí sledovaný objekt.

Odbery predstavujú jednoduchý a efektívny nástroj na sledovanie požadovaných objektov v IFS Aplikáciách. Tento nástroj je dostupný priamo z jednotlivých formulárov v aplikácii, je jednoducho konfigurovateľný priamo užívateľom. Vďaka Odberom je dosahovaná vysoká informovanosť užívateľov zodpovedných za konkrétne objekty a zníženie reakčných časov vyplývajúcich z riadenia týchto zmien.