Častokrát premenné dátových typov cell alebo table obsahujú nenumerické dáta, ktoré patria do konečnej množiny. Tieto dáta vieme efektívne ukladať a manipulovať s mini v dátovom type categorical.