Práca s Grafickým prehľadom výroby (Manufacturing visualizer)

V tomto tipe si ukážeme, ako si možno v aplikácii Manufacturing visualizer prispôsobiť zobrazovanie údajov podľa požiadaviek používateľa.

Pre zvýšenie prehľadnosti môže užívateľ využívať grafické zobrazenie údajov nad výrobnými objednávkami, týkajúcich sa materiálových komponentov a ich výrobných zdrojov. Grafické zobrazenie umožňuje efektívnejšiu prácu s používateľskými dátami. Predstavuje nenahraditeľnú vizuálnu podporu pre plánovačov a manažérov všetkých spoločností, špeciálne pre ich operatívne riadenie výroby. Grafický prehľad výroby je  vysoko konfigurovateľný a každý užívateľ si môže zvoliť vlastné zobrazované hodnoty. Aplikácia obsahuje niekoľko možností na zobrazovanie uložených dát. 

Obr. 1

1. Používateľ si zvolí základné grafické rozmiestnenie a zdroj dát v nastaveniach vizualizácie grafického prehľadu výroby. V nastaveniach si potiahne myšou zvolený parameter z ľavej časti okna do pravej časti. Grafický prehľad výroby má funkciu automatického obnovenia zobrazovaných údajov podľa aktuálnych zmien v minútových intervaloch.

Obr. 2

2. Zobrazené hodnoty na grafoch si môže užívateľ podľa vôle približovať prostredníctvom ohraničenia oblasti myšou, čo umožňuje lepšiu analýzu.

Obr. 3

3. Na grafe je možné zvoliť položky/prvky, pre ktoré sa majú zobrazovať grafické hodnoty, a to zakliknutím na jednotlivé popisy grafov (ako je vidieť na obrázkoch – pokiaľ je pri popisku krížik, tento údaj sa na grafe nezobrazuje.)

Obr. 4

4. Konkrétne na uvedenom grafe sú znázornené požadované dodávkové množstvá deň po dni, prípadne si môže užívateľ upraviť pohľad na týždenné zobrazenie prostredníctvom znaku kalendára v pravom hornom rohu. Na danom grafe sú zobrazované len tie komponenty výrobných objednávok, pre ktoré je potrebné vytvoriť dodávku alebo najneskorší dátum objednávky je skorší ako súčasný dátum.

Obr. 5

5. Po zamierení myšou na zobrazené polia si môže užívateľ zobraziť podrobnejšie informácie prislúchajúce k danému bodu. Pre zjednodušenie práce plánovačov a manažérov v oblasti výroby a plánovania grafy slúžia nielen ako zobrazovacia jednotka, ale je možné na nich vykonávať všetky bežné činnosti, ktoré sú prístupné zo štandardných okien.