Konkurencieschopnosť Slovenska v posledných rokoch vo viacerých oblastiach poklesla. Výrazne ju okrem externých faktorov ovplyvňuje práve dosahovaná úroveň produktivity v priemysle. Svet sa dnes zásadne mení a tí, ktorí tieto zmeny nezachytia a nereflektujú, nemôžu byť úspešní v budúcnosti. Treba podporovať otvorené platformy na prezentáciu najnovšieho pokroku v oblasti technológií, inovácií, nových prístupov a výmeny názorov. Dôležitá je diskusia o národných záujmoch, podpore výskumu a vývoja a o inováciách s cieľom rýchleho rastu konkurencieschopnosti nášho priemyslu. Aktivity musia byť orientované hlavne na priemysel, ktorý tvorí primárne hodnoty. Priemysel vyžaduje pri tvorbe bohatstva národa inovácie. Tie vznikajú a sú rozvíjané v integrovanej spolupráci akademických inštitúcií, výskumných pracovísk a priemyselných podnikov.

Budúci úspech slovenskej spoločnosti v globalizovanom svete vyžaduje aktivizáciu národného potenciálu. Slovensko musí napríklad jasne formulovať víziu a stratégiu budúceho smerovania rozvoja našej spoločnosti; nastaviť procesy a riadenie ekonomiky tak, aby posilňovali ďalší rozvoj a rast národného hospodárstva SR; výrazne podporiť rast investícií do vedy, vzdelávania a inovácií; posilniť vzdelávanie a prípravu odborníkov v technických disciplínach a pripraviť tak novú generáciu vysoko kvalifikovaných pracovníkov; rozšíriť a dofinancovať vzdelávanie v oblasti produktivity a inovácií, pokrokových technológií a manažérskych prístupov; podporovať spoluprácu vedeckých a výskumných inštitúcií s priemyslom a vytváranie spoločných výskumno-inovačných konzorcií; iniciovať zavádzanie najnovších metód a prístupov, ktorých implementáciou bude zaistený trvalý rast produktivity a konkurencieschopnosti SR.

Slovensko sa musí pozerať dopredu, budúcnosť je v našich rukách. Ak budú prosperovať naše podniky, bude prosperovať Slovensko. Len takto môžeme zaistiť rast životnej úrovne a kvality života na Slovensku.