Bussines Tacho sa pripravuje vždy na konci roku a keďže od neho závisia naše výplaty, je vždy snaha stanoviť také ukazovatele, ktoré najlepšie obsiahnu pracovné výsledky a prispievajú k plneniu celopodnikových cieľov. Snahou je, aby išlo o tzv. SMART ukazovatele – zrozumiteľné a konkrétne (Specific), merateľné (Measurable), akceptovateľné a riaditeľné (Assignable), reálne (Realistic) a vyhodnoťovateľné v čase (Time-related). A ešte by malo ísť o parametre, ktoré sa zbierajú v nejakom systéme a dajú sa automaticky vyhodnotiť. Keďže stanovenie takýchto ukazovateľov predstavuje pre údržbu každoročný problém, rozhodli sme sa pri príprave tohtoročného BT využiť normu. Mysleli sme si, že ukazovateľe z normy budú prijímané na všetkých riadiacich úrovniach ústretovejšie a jednoduchšie.

Siahli sme teda po norme EN 15341 Údržba – kľúčové ukazovatele výkonnosti. Táto norma „popisuje systém kľúčových ukazovateľov výkonnosti na meranie výkonnosti údržby v rámci ovplyvňujúcich faktorov, uvažujúc ekonomické, technické a organizačné aspekty, na zhodnotenie a zlepšenie účinnosti a efektívnosti, aby sa dosiahla excelentnosť v údržbe technických zariadení“. Okrem BT sme plánovali použiť ukazovatele z tejto normy na porovávanie údržieb v rámci európskych závodov – teda na výmenu skúseností pri hľadaní najlepších riešení.

Aké však bolo naše prekvapenie, keď sme zistili, že väčšina ukazovateľov je v praxi nepoužiteľná. Z celkového počtu 24 ekonomických, 21 technických a 26 organizačných ukazovateľov sme horko-ťažko vybrali po jednom z každej skupiny. A aj tie sme sa nakoniec rozhodli nepoužiť. Ukázalo sa totiž, že najväčí problém predstavuje stanovenie hodnoty, ktorá sa má dosiahnuť. Nepodarilo sa nám totiž dostať k hodnotám, ktoré sú hranicou excelentnosti.

A tak sme sa vrátili k našim osvedčeným ukazovateľom:

  • dodržanie predpísaných nákladov na údržbu a veľké opravy,
  • neprekročenie stavu (hodnoty) zásob náhradných dielov,
  • splnenie termínov preventívnej údržby,
  • udržanie a prípadne zvýšenie dostupnosti zariadení (kúpenej),
  • nasadenie opatrení na udržanie a zlepšenie životného prostredia,
  • nasadenie úsporných opatrení (zlepšovacích návrhov)

s predpísaným finančným prínosom.

Pritom dúfame, že sa časom dopracujeme my (alebo normotvorcovia) k ukazovateľom, ktoré umožnia preukázateľne a objektívne merať výkonnosť údržby.