Definícia pojmu monitorovanie stavu (napr. podľa ISO13372) hovorí, že ide o proces zhromažďovania a vyhodnocovania údajov, ktoré obsahujú informáciu o stave zariadenia alebo procesu. Stačí teda použiť vhodné monitorovacie systémy a na základe nich vykonať zásah údržby skôr, ako príde k výpadku zariadenia. A práve v určení veličín, ktoré obsahujú informáciu o stave, tkvie hlavné úskalie pri nasadzovaní monitorovacích systémov. Ako príklad môže poslúžiť monitorovanie stavu ložísk hnacieho bubna výťahu, ktoré sme nasadili pred niekoľkými rokmi. Na domce s ložiskami sme nasadili snímače vibrácií a analýzou signálu sme sa snažili určiť stav ložiska. K dispozícii sme mali údaje od výrobcu ložísk, ale tie sa vzťahovali na iný režim prevádzky ložiska, než bol náš.

Mali sme iné (samozrejme nižšie) otáčky a ložisko pracovalo v dynamickej prevádzke. Zhromažďovali sme teda údaje a dúfali, že z nich rozpoznáme zhoršujúci sa stav ložiska. Domnievali sme sa, že napr. pravidelné mazanie ložiska sa prejaví a vyvolá poznateľnú zmenu. Išlo o dlhodobý proces, ktorý samozrejme vyžadoval aj pravidelnú kontrolu monitorovacieho systému a zhromaždených údajov. Možno by sa zmeny prejavili po dlhšom čase, ale medzitým sme celý výťah prestavali na väčšie dynamické zaťaženie a s monitorovaním teda začíname od nuly.

Samozrejme spomínané nasadenie monitorovacie systému nemožno zovšeobecňovať a vibračná analýza je veľmi užitočný nástroj pri zariadeniach, ako sú motory, ventilátory, pumpy, kompresory. Teda zariadenia, ktoré pracujú väčšinou v nepretržitej prevádzke. Z definície monitorovania stavu však vyplýva jeden dôležitý záver – na monitorovanie stavu nie je nevyhnutné nasadenie technických prostriedkov. S nepomerne menšími nákladmi možno sledovať napr. výskyt rovnakých typov udalostí (porúch) v čase. A keď sa ich výskyt začne zvyšovať, tak to zaručene signalizuje zhoršovanie stavu.

Pri mechanických sústavách môže byť dobrým indikátorom čas presunu z jednej polohy do druhej, prípadne zmeny v prúdových odberoch pohonov.
Musíme si tiež otvorene priznať, že teoretické a praktické znalosti údržby v automobilovom priemysle v oblasti monitorovania stavu sú nedostatočné a čaká nás ešte veľa práce. Kontinuálne prevádzky, ako sú rafinérie, plynárenský priemysel alebo výroba a distribúcia elektrickej energie, sú v oblasti monitorovania stavu o hodný kus vpredu.