Potom nastupuje reštart časti alebo celého systému. Reklamovanie chýb takéhoto zariadenia môže byť prakticky nemožné – z hľadiska používateľa je stroj na vrátenie, dodávateľ sa vyhovára na nesprávny postup obsluhy alebo nekvalifikovanú údržbu. Ošetrenie výnimiek, kolíznych stavov, vstavaná (zabudovaná) diagnostika systému, komunikácia človek – stroj.

Funkcie riadiaceho systému zariadenia, podľa ktorých ľahko rozdelíte dodávateľov zariadení na profesionálov a amatérov. Z vlastných skúseností môžem potvrdiť, že diagnostika môže zabrať takmer 70 % riadiaceho programu. Námaha investovaná do tejto oblasti sa však môže rýchlo vrátiť už počas inštalácie a oživovania zariadenia. Z histórie stavových a poruchových hlásení možno optimalizovať riadiaci program, podrobné stavové a poruchové hlásenia podstatne skracujú prestoje, zjednodušuje sa definovanie nápravných opatrení. Vyhodnocovanie trendov vybraných stavových veličín umožňuje včas odhaliť zlyhávajúcu súčiastku a vykonať opravu skôr, ako dôjde k prestoju alebo k poškodeniu stroja. A preto dobrá rada dodávateľom strojov a zariadení – vnútorná diagnostika systému nie je výkonom navyše, ktorý by mal za každú cenu zaplatiť zákazník.

Je to investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti nielen v podobe spokojného zákazníka, ale aj v podobe firemného know-how, ktoré koniec koncov rozhoduje o postavení na trhu. Nabudúce „Zbernice, zbernice, kde vás ľudia berú“