Naozaj dobrý ochranár musí mať okrem znalostí aj víziu, cit a srdce pre techniku a najmä schopnosť odovzdávať svoje skúsenosti. Myslím si, že táto veta je dosť univerzálna a slovíčko ochranár možno nahradiť aj označením inej profesie. Ja by som však radšej ostal pri ochranároch. V energetike nie sú ochranármi ľudia, ktorí chránia prírodu (aspoň nie v práci), ale tí, ktorí majú na starosti systémy na ochranu prvkov elektrizačnej sústavy.

Porucha v elektrizačnej sústave je jav, ktorému sa v praxi nedá vyhnúť a hlavnou úlohou ochrán je na základe vstupných informácií a nastavených parametrov rozhodnúť, či ide o poruchový alebo dovolený prevádzkový stav a zabezpečiť, aby sa poruchami nedotknuté časti mohli ďalej prevádzkovať a následky porúch sa minimalizovali. Vždy som tieto systémy obdivoval, pretože majú iba minimálny čas na to, aby z priebehov prúdov a napätí vyhodnotili, o aký stav v sústave ide, a aby na tento stav zareagovali. Činnosť ochrán a automatík predovšetkým pri rozsiahlych poruchách rozhoduje, ako budú mať tieto poruchy následky a predovšetkým aké škody spôsobia.

V reálnom živote dochádza aj k tomu, že tak, ako aj pri iných zariadeniach, dôjde k poruche týchto zariadení alebo k ich nesprávnej činnosti. Tieto poruchy majú veľmi vážne následky a veľmi ťažko sa identifikujú, pretože chýbajú vstupné informácie. Asi by bolo zaujímavé zistiť, koľkokrát sa stalo, že rozsiahlu poruchu spôsobila práve zlá činnosť ochrán. Možnosti získavania informácií závisia nielen od typu ochrany, ale predovšetkým od možnosti výrobcu. Ideálny stav je, ak ochrana okrem detailného výpisu jednotlivých udalostí poskytuje aj základný výpis najdôležitejších signálov. Na ilustráciu: klasické elektromechanické ochrany mali cca 8 signálov, nové digitálne majú cca 40 a viac.

Tak sa môže stať, že prvotný rozbor poruchy je veľmi ťažký a časovo náročný. Je nesporné, že ochrany sú jedným z najdôležitejších prvkov elektrizačnej sústavy a predovšetkým laická verejnosť si to možno ani neuvedomuje. Vždy si na to spomeniem, keď v správach ukazujú príspevok o energetike – určite sú tam zábery stožiarov elektrických vedení či elektrárenských komínov, no málokedy ukážu ochrany a prenosové a riadiace systémy, ktoré to celé riadia a kontrolujú.