Či chceme alebo nechceme medzi zadávateľom a dodávateľom počas riešenia projektu prebieha neustály boj. Snahou každého dodávateľa je dodať projekt, ktorý bude spĺňať všetky predstavy zadávateľa. Mnohokrát je to veľmi zložité a ťažké, pretože žiadna dodávateľská firma nepozná presne všetky podmienky, problémy a súvislosti, ktoré treba vziať do úvahy.

Predovšetkým pri rozsiahlych projektoch je nutné, aby existovala úzka spolupráca medzi dodávateľom a zadávateľom projektu. Samozrejme, nie všetci, ktorých sa tento projekt týka, sa môžu pri jeho riešení zúčastniť. Na to slúžia interní pracovníci, ktorí zabezpečujú komunikáciu a riešenie problémov medzi dodávateľom a objednávateľom. Takýchto pracovníkov niekedy voláme „styční dôstojníci“. Ukazuje sa, že úloha styčných dôstojníkov je veľmi ťažká, ale rozhodujúcou mierou môžu prispieť k tomu, ako ten-ktorý projekt dopadne a ako bude úspešný.

Možno by som chcel len vysvetliť, čo znamená úspešný projekt. Úspešný projekt nie je projekt dokončený a odovzdaný, ale ten, s ktorým sú zadávatelia a hlavne pracovníci, ktorí s ním robia, spokojní. Samozrejme, prvý a zásadný problém je exaktné zadanie projektu. Opis a zadefinovanie všetkých detailov je veľmi ťažké a asi aj nie vždy úplne možné. Ale aj tak má v tejto fáze skoro každý dodávateľ projektu pocit, že to dokáže a že to v podstate nebude žiadny problém. Je to spôsobené aj uisťovaním dodávateľa, že naprogramovať a urobiť možno skoro všetko. Problémom však býva, že títo programátori perfektne ovládajú svoju prácu, ale, samozrejme, neovládajú už konkrétnu problematiku a najmä nepoznajú konkrétne predstavy a potreby zadávateľa.

Často sa až pri riešení konkrétnej problematiky objavia všetky detaily, ktoré treba zohľadniť. A vtedy sa začína súboj medzi dodávateľom a styčnými dôstojníkmi, ktorých úlohou je pomôcť pri problémoch, pri hľadaní kompromisov a niekedy aj zastaviť snahu dodávateľa o zľahčenie problému. Len dobrou komunikáciou medzi obidvoma stranami a hľadaním riešení môže vzniknúť výsledok, s ktorým budú obidve strany spokojné.