BOZP je celosvetovým problémom a v súčasnosti je jednou z najdôležitejších a najrozvinutejších aspektov politiky EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Hoci sa v minulosti vypracovalo veľké množstvo právnych predpisov týkajúcich sa BOZP, v súčasnosti sa pre ďalšie zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch EÚ stáva čoraz dôležitejším vývoj a realizácia holistických prístupov a stratégií v oblasti BOZP.

Momentálne sa pozornosť sústreďuje na kampaň za zdravé pracoviská a bezpečnú údržbu. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o význame údržby pre zdravé a bezpečné pracoviská, podporiť prístup k posudzovaniu rizík a zlepšiť posudzovanie a riadenie rizík. Kampaň bola oficiálne ohlásená 28. apríla 2010, t. j. na Svetový deň BOZP, a uskutoční sa v rokoch 2010 a 2011. Politika v oblasti BOZP nie je len záležitosťou zákonov a právnych predpisov – tie tvoria len jej základ. Ak sa však majú dosiahnuť merateľné zlepšenia a výsledky, treba ich skombinovať s ďalšími nástrojmi. Najvýznamnejším z nich je zavádzanie nástrojov a aktivít angažujúcich všetkých zamestnancov do zlepšovania BOZP. Podrobná znalosť prostredia, poznanie súslednosti procesov, všímavosť k okoliu, pozornosť a zodpovednosť voči sebe aj iným sú na akomkoľvek pracovisku základným predpokladom dosiahnutia cieľov v oblasti BOZP.

Automatizačná technika v tejto oblasti prináša možnosti znižovania rizík v oblasti bezpečnosti človeka aj stroja. Závery dverí a snímače, plynové, dymové, teplotné, a plameňové detektory, fotobunky, teplotné a tlakové spínače atď. – to je oblasť, kde automatizačná technika môže prispievať k zabraňovaniu nežiaducim udalostiam či priemyselným haváriám a ochrane človeka a stroja. Nestačí však len to, že sa bezpečnostné prvky a technické bariéry nainštalujú. Ich úplná implementácia musí zabezpečiť, aby fungovali práve vtedy, keď ich budeme najviac potrebovať.