Zmena. Väčšinou zo sebou prináša niečo, na čo nie sme vo svojom ustabilizovanom pracovnom aj súkromnom živote zvyknutí a pripravení. Prináša problémy, nové pohľady, zmenu „pohodového“ života, neustále samovzdelávanie, nové úlohy a výzvy.

Nové technológie a automatizácia, vizualizácie procesov, softvérová podpora, bezpečnosť a spoľahlivosť riadiacich a komunikačných systémov sú súčasťou toho, aby sa ciele v oblasti bezproblémovej výroby dosiahli. Riadená a efektívna údržba, technická diagnostika, nový uhol pohľadu na výrobu a údržbu sú skutočné výzvy, ktoré mnohokrát rozhodujú nielen o konkurencieschopnosti, ale aj o prežití podniku. LM (Lean Manufacturing), TPM (Total Productive Maintenance), QRM (Quick Response Manufacturing), TOC (Theory of Constraints), Six Sigma, RCM (Reliability Centered Maintenance) je len časť metód, nástrojov a prístupov, keď očakávaným efektom má byť moderný a účinný spôsob riadenia výroby a údržby, zameraný na bezporuchovosť strojov a zariadení.

Nemožno však počítať s tým, že tieto metódy, nástroje a prístupy budú všeliekom a odstránia všetky problémy. Časom budú neustále podliehať vývoju a zmenám, a to aj na základe znalostného prediktívneho a korektného myslenia a konania. Nezanedbateľným prvkom celého tohto procesu je aj ľudský faktor. S cieľom integrácie technických a personálnych parametrov sa v oveľa väčšej miere vynárajú požiadavky na personál, a to nielen technický, obsiahnuť viac profesií (Výhody viacprofesijnosti technikov v AT&P journali 09/2010).

Tím je miestom a príležitosťou. Táto viacprofesijnosť sa dosahuje rôznorodosťou úloh v tíme, ale aj rotáciou jednotlivých členov v rôznych tímoch. Tento princíp získavania viacprofesijnosti a zároveň aj iného pohľadu na problém či spôsoby riešenia sa môže aplikovať na technickú aj na manažérsku alebo inú oblasť. Zmeny sa nikdy neskončia. Výsledkom ich snaženia v akomkoľvek podniku, firme či u živnostníka bude „vyrábať viac za menej“. Ide o nikdy sa nekončiaci proces a modernizáciu systému práce podľa najnovších trendov, poznatkov, ale aj vlastných vedomostí a skúseností.