Je ešte občas realitou považovať „nemerateľné“ prínosy investícií prinášajúce efekt či už „len“ v podobe zlepšenia pracovného prostredia alebo zlepšenia bezpečnosti práce za „nadbytočný luxus“. Tak ako sa mení myslenie ľudí, tak sa mení aj správanie firiem, nehovoriac už o legislatívnych požiadavkách v oblasti pracovného prostredia alebo bezpečnosti práce. Pýtate sa, aký to má súvis s automatizáciou? Som presvedčený, že veľmi veľký.

Dá sa to ilustrovať napríklad na elektrických pohonoch. Vďaka technickému pokroku v tejto oblasti sú dnes k dispozícii regulované pohony so zabudovanými certifikovanými bezpečnostnými funkciami, pomocou ktorých je realizácia bezpečného núdzového odstavenia pohonu/stroja z väčšej časti len otázkou aktivácie príslušných funkcií pri minimálnych dodatočných nákladoch. Možnosť integrácie komponentov celého automatizačného projektu na komunikačnej zbernici od úrovne stýkačov cez pohony až po riadiace systémy skutočne často skrýva nevyužitý potenciál, kde sa dá elegantným a cenovo nepríliš nákladným spôsobom docieliť napríklad značné zvýšenie komfortu obsluhy a tým aj produktivity práce alebo zvýšenie efektivity servisu.

A to už sú určite hmatateľné prostriedky, ktoré firma ušetrí, aj keď ich objektívne finančné vyčíslenie nie je vôbec jednoduché. Veľmi pozitívne treba vnímať aktivity výrobcov automatizácie v snahe dostať do povedomia širšej skupiny používateľov (či už koncových zákazníkov alebo inžinierskych firiem) najnovšie technické možnosti prvkov/systémov, aplikované a prezentované na konkrétnych realizovaných projektoch. Tlačovú formu periodík alebo jednorazových publikácií dopĺňajú workshopy, kde si používatelia dokážu navzájom vymeniť skúsenosti, poradiť sa o nasadení správnych prvkov a skutočnom využití technického potenciálu nasadenej automatizácie. Ak teda budú mať finančné prostriedky snahu redukovať technické riešenie celého projektu na úroveň minimálnej funkčnosti, skúsme si položiť otázku: Kúpili by sme si auto bez airbagu?

Blíži sa koniec roka, a preto mi dovoľte jedno malé prianie. Prajem všetkých čitateľom AT&P journalu pokojné sviatky a úspešný rok 2010.