ázory boli rôzne a tak ako vždy predtým, aj výsledok tejto debaty bol nerozhodný. Z veľkej časti aj preto, že univerzálna odpoveď asi neexistuje. V praxi sa však pomerne často (najmä v prípade väčších firiem) môžeme stretnúť s faktom, že pri nákupe sofistikovanejšieho výrobného zariadenia si koncový používateľ priamo predpisuje požadované prvky od riadiaceho systému cez sústavy pohonov až po posledné tlačidlo v poli, pričom špecifikácia sa často nekončí len pri konkrétnom výrobcovi, ale predpisuje priamo konkrétny typ.

Dôvody takéhoto „obmedzovania“ dodávateľov sú zrejmé a najmä v prípade firiem s nepretržitou prevádzkou pochopiteľné. Potreba udržať výrobné zariadenia v prevádzke si vyžaduje mať v zálohe nemálo náhradných dielov či už vo vlastných, alebo napríklad v konsignačných skladoch dodávateľov. V každom prípade sú to hodnoty, ktoré blokujú značné finančné prostriedky. Z tohto hľadiska sa teda javí vhodné buď sa obmedzovať len na jedného výrobcu, alebo aspoň maximálne unifikovať použité komponenty tak, aby sa skladové zásoby a viazané finančné prostriedky minimalizovali. Podstatne silnejší tlak na unifikáciu výrobcu je však v oblasti riadiacich systémov. Tu už nejde len o hmotné zdroje, ale v podstatne väčšom meradle aj o kvalifikovanú ľudskú silu. Už len vyškolenie vlastných pracovníkov údržby na základnú diagnostiku a nákup servisných diagnostických nástrojov stojí solídne finančné prostriedky a najmä čas.

Čas potrebný na absorbovanie základných znalostí na školeniach a podstatne viac času na získanie nevyhnutných praktických skúseností. V záujme objektivity treba povedať, že skúsený technik so skúsenosťami s riadiacimi systémami od jedného výrobcu si podstatne ľahšie poradí aj s prechodom na alternatívny systém. Otázkou však je, koľko takýchto technikov máme k dispozícii a koľko ich času a našich finančných prostriedkov sme ochotní obetovať. Vari najväčším rizikom všeobecne pri orientácii len na jedného výrobcu je prílišná viazanosť a závislosť. Tu pomôže len jediné: zvoliť si potrebnú kvalitu, spoľahlivosť, solídnosť v prístupe k zákazníkom a dobré servisné zázemie.