Na Slovensku za technickú normalizáciu zodpovedá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Na jeho portáli sú uvedené najdôležitejšie činnosti vykonávané v oblasti technickej normalizácie:

  • zabezpečovanie činnosti technickej normalizácie v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  • zabezpečovanie tvorby, schvaľovania, vydávania a distribúcie slovenských technických noriem, proces harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami…

Podľa uvedených definícií by STN mali našu odbornú aj laickú činnosť sprehľadňovať a zjednodušovať. Je to skutočne tak?

Na Slovensku platí zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. V ňom sa v § 8 bode 3 uvádza: „V štátnom jazyku sa vedie… technická dokumentácia… Používanie štátneho jazyka v slovenských technických normách upravuje osobitný predpis (zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov).“ A tu vzniká problém.

STN musia byť, okrem iného, zrozumiteľné a jednoznačné. Aj keď zákon o štátnom jazyku povoľuje výnimky pre STN, je úplne logické a maximálne vhodné, aby sa takéto technické dokumenty vydávali v štátnom jazyku. V jazyku, ktorým sa dorozumieva 5,4 milióna obyvateľov Slovenska. Desaťtisíce elektrotechnikov využívajú STN pri svojej práci a všetkým obyvateľom a návštevníkom Slovenska má byť aplikáciou STN do praxe zaručená ochrana zdravia, života a majetku.

Na Slovensku sa za posledné tri roky vydalo (prevzalo) v priemere 1 620 noriem v anglickom jazyku. Počet vydaných noriem preložených do slovenského jazyka je priemerne 175 za rok. Percentuálne je podiel STN vydaných v slovenskom jazyku v rokoch 2015 – 2017 pod hranicou 10 %! Nemali by mať STN pri takejto realite nejaký iný názov a označenie?