STN alebo viac slovenčiny

Pracovne sa pohybujem v prostredí, kde je nevyhnuté používať a dodržiavať technické normy. Všeobecná definícia normy hovorí, že norma je záväzné pravidlo alebo skupina záväzných pravidiel. Podľa podrobnejšej definície „norma je dokument, ktorý stanovuje požiadavky pre špecifické predmety, materiály, komponenty systému alebo služby, alebo podrobne opisuje konkrétne metódy alebo postupy. Normy sú stanovené na základe konsenzu a sú schválené uznaným normalizačným orgánom.“

Na Slovensku za technickú normalizáciu zodpovedá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Na jeho portáli sú uvedené najdôležitejšie činnosti vykonávané v oblasti technickej normalizácie:

  • zabezpečovanie činnosti technickej normalizácie v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  • zabezpečovanie tvorby, schvaľovania, vydávania a distribúcie slovenských technických noriem, proces harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami…

Podľa uvedených definícií by STN mali našu odbornú aj laickú činnosť sprehľadňovať a zjednodušovať. Je to skutočne tak?

Na Slovensku platí zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. V ňom sa v § 8 bode 3 uvádza: „V štátnom jazyku sa vedie… technická dokumentácia… Používanie štátneho jazyka v slovenských technických normách upravuje osobitný predpis (zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov).“ A tu vzniká problém.

STN musia byť, okrem iného, zrozumiteľné a jednoznačné. Aj keď zákon o štátnom jazyku povoľuje výnimky pre STN, je úplne logické a maximálne vhodné, aby sa takéto technické dokumenty vydávali v štátnom jazyku. V jazyku, ktorým sa dorozumieva 5,4 milióna obyvateľov Slovenska. Desaťtisíce elektrotechnikov využívajú STN pri svojej práci a všetkým obyvateľom a návštevníkom Slovenska má byť aplikáciou STN do praxe zaručená ochrana zdravia, života a majetku.

Na Slovensku sa za posledné tri roky vydalo (prevzalo) v priemere 1 620 noriem v anglickom jazyku. Počet vydaných noriem preložených do slovenského jazyka je priemerne 175 za rok. Percentuálne je podiel STN vydaných v slovenskom jazyku v rokoch 2015 – 2017 pod hranicou 10 %! Nemali by mať STN pri takejto realite nejaký iný názov a označenie?