Súčasná kríza totiž vznikla nedostatkom stavebných kapacít. Niektoré okolité krajiny dokonca opúšťajú veľkí investori, pretože ich investičné zámery nemá kto, čím a kým realizovať. Takto to vidia aj odborníci z Čiech a Poľska, ktorí boli účastníkmi 25. zasadnutia inžinierskych komôr a zväzov krajín V4. Stretnutie organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) za výdatnej pomoci banskobystrickej regionálnej kancelárie SKSI v dňoch 4. – 7. 10. 2018. Miestom stretnutia bolo malebné jesenné stredné Slovensko.

Súčasťou stavebníctva a výstavby je príprava stavieb. Súčasťou prípravy stavieb je projektová dokumentácia rôznych stupňov. Legislatívny rámec projektovania je vymedzený v zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. V zbierke zákonov je stavebný zákon uvedený pod číslom 50/1976 Zb. Vidíte dobre. Stavebný zákon je z roku 1976. Je o dosť starší ako Ústava Slovenskej republiky! Tak ako každé volebné obdobie, aj v tomto sa pripravuje nový stavebný zákon. To už je však téma, o ktorej nebudem písať.

V texte som už spomenul projektovú dokumentáciu (PD). Kto, aký stupeň a aký rozsah projektovej dokumentácie môže vypracovať? Na tieto otázky sa dá nájsť odpoveď v našich stále platných starých, starších a novších legislatívnych predpisoch. Neznalosť zákonov neospravedlňuje. Preto je vhodné aj pre laikov občas sa na zákony pozrieť. V zákone č. 237/2000 Z. z. sa napríklad píše o oprávnení na uskutočňovanie stavieb a o vybraných činnostiach vo výstavbe, sú tu definované niektoré základné pojmy ako stavba, členenie stavieb, projektová činnosť, vedenie uskutočňovania stavieb, projektant, stavbyvedúci, stavebný dozor, jednoduché stavby, drobné stavby atď. Vo vyhláške č. 453/2000 Z. z. je určené, aká projektová dokumentácia a kým vypracovaná sa dokladá napríklad k žiadosti o stavebné povolenie. Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (projektantoch) okrem iného určuje práva, postavenie a úlohy SKSI.

Týmto malým výberom legislatívnych predpisov týkajúcich sa stavebníctva vám chcem otvoriť dvierka do veľkého sveta paragrafov.