Meranie objemu materiálov

Bezkontaktné meranie kubatúry s využitím dronov je progresívna metóda, ktorá kombinuje fotogrametrické a geodetické merania. Drony vybavené kalibrovanými kamerami alebo laserovými senzormi urýchľujú zber dát a na rozdiel od klasickej metódy umožňujú tvorbu 3D modelov s reálnou fototextúrou. Zozbierané letecké snímky sa spracúvajú v softvéri, ktorý vytvorí digitálny model meraného materiálu. Meranie objemu pomocou dronov sa v stavebníctve uplatňuje pri inventarizácii vonkajších veľkoplošných skladov materiálov alebo pri kontrolných meraniach počas terénnych úprav a svoje využitie nachádza napríklad aj pri meraniach na skládkach odpadov. Výstupom sú georeferencované 3D modely s presne stanovenými objemami a plochami, použiteľné napríklad ako podklad na fakturáciu alebo porovnanie s projektovým zámerom.

Letecké UAV inšpekcie

Vizuálne a termografické UAV inšpekcie skracujú čas potrebný na identifikáciu stavebných chýb a vzniknutých škôd. Zo získaných dát možno odhaliť praskliny, trhliny, koróziu, prehrievajúce sa časti konštrukcií, tepelné úniky, poškodenie izolácií a rôzne ďalšie deviácie a degradácie materiálu a zariadení. Nasadenie dronov pri inšpekciách prináša okrem časovej a nákladovej optimalizácie aj možnosť minimalizovať nebezpečenstvo pri práci zamestnancov vo výške a zefektívniť prácu v ťažko dostupnom teréne. Výstupy môžu byť použité ako podklad na reklamáciu pred odovzdaním stavby, pri energetických auditoch či pri kontrole stavby alebo jej časti pred vypršaním záručnej lehoty.