Slovensko v roku 2014 vypracovalo základné strategické, legislatívne a podporné dokumenty týkajúce sa oblasti energetickej efektívnosti. Okrem už spomínanej energetickej politiky je to zákon o energetickej efektívnosti, akčný plán a najmä podpora energetickej efektívnosti v Európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF). V júli 2014 bol schválený Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020, ktorý opisuje najdôležitejšie opatrenia využívané na Slovensku na dosahovanie úspor energie v rokoch 2011 až 2013 v sektoroch na strane spotreby.

Medzi nové opatrenia od roku 2014 pribudli aj opatrenia týkajúce sa úspor energie v oblasti ťažby, výroby, premeny a distribúcie energie, čím sa rozširuje záber akčného plánu na celý energetický reťazec.Nový zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1. 12. 2014 upravuje a precizuje rámec racionálneho používania energie, upravuje monitorovanie energetickej efektívnosti a stanovuje povinnosti fyzických a právnických osôb, podnikateľov a orgánov štátnej správy pri používaní energie. Cieľom zákona je zvýšiť účinnosť využitia energie v celom energetickom reťazci a najmä v oblastiach s vysokým predpokladom úspor energie, ako sú budovy alebo priemysel.

Je snahou plne uplatniť základnú myšlienku zapojenia spotrebiteľa v rámci energetického trhu v EÚ a tou je možnosť poskytnúť spotrebiteľovi energie dostatok informácií na to, aby mohol riadiť svoju spotrebu energie čo najúspornejšie. Pri tom pomáha aj monitorovací systém energetickej efektívnosti, umožňujúci monitorovať úspory energie v celom národnom hospodárstve.

Kombinácia zavádzania koncepčných, legislatívnych a investičných opatrení v jednom roku umožnila navrhnúť využívanie energetickej efektívnosti v najbližšom období tak, aby sme boli schopní plniť stanovené ciele.