Otázkou je, prečo tento problém vznikol – je na vine škola, štát alebo samotní podnikatelia? Obávam sa, že všetky tri strany nesú veľkú časť viny na nezáujme mladých absolventov dlhodobo sa zamestnať a tým zabezpečiť kvalitnú kontinuitu výmeny generácií. Prečo? Úroveň absolventov učňoviek, stredných škôl a univerzít dlhodobo klesá. U mladých ľudí sa stráca tvorivý prístup k riešeniu problémov. Absolventi technických škôl vedia urobiť veľa pomocou počítača, ale už menej rozumejú fyzikálnej podstate problému, čím strácajú chuť do práce.

Radosť z práce sa spája s tvorivosťou riešenia úlohy, pocitom dobre vykonanej práce, adekvátnou finančnou odmenou a priateľskou atmosférou na pracovisku. Zavedenie duálneho vzdelávania napr. na učňovkách je síce pekný pokus, ale systematicky celý problém nerieši, lebo duálne vzdelávanie naučí študenta praktickým návykom, ale menej už tvorivosti. Neskôr, keď bude nedostatok stredoškolsky vzdelaných pracovníkov, bude sa zavádzať „duálne vzdelávanie“ aj pre stredoškolákov alebo aj vysokoškolákov?

Problém majú riešiť učitelia-profesionáli, a nie pedagógovia-amatéri vo firmách. Ako teda riešiť problém škôl? Na základe dohody medzi štátom a podnikateľmi má každý z nich prebrať svoj diel zodpovednosti. Štát by mal garantovať kvalitu školstva, zdravotníctva atď. a tým odbremeniť podnikateľov, aby sa mohli nerušene venovať podnikaniu. Tento systém obnovy školstva by však vyžadoval maximálne sa našim daňovým systémom priblížiť k systémom platným napr. v škandinávskych štátoch. Otázku zvýšenia kvality v školstve nemožno vyriešiť kampaňovite, ide o dlhodobý a náročný proces. Výsledkom bude vzdelaný a tvorivý absolvent, ktorý bude pre spoločnosť skutočným prínosom a nebude sa dať ani zlatom vyvážiť.