Každé riadenie teda zahrnuje cieľ riadenia, spätnú väzbu od riadenej veličiny, algoritmus riadenia, ako aj technické a programové prostriedky schopné realizovať navrhnutý algoritmus riadenia a výpočet a realizáciu riadiacej veličiny. Navrhnutý algoritmus riadenia tvorí „mozog“ celého riadiaceho systému, bez ktorého by ciele kladené na riadený objekt nemohli byť splnené. Pred súčasnou teóriou riadenia pri náročných cieľoch stojí výzva riadiť zložité systémy za podmienok neurčitosti v riadenom systéme aj v systéme zberu a spracovania informácií.

Ide o nový fenomén v riadení, napr. v sieťových regulačných obvodoch informácia v spätnej väzbe sa môže znehodnotiť. Náročné ciele riadenia sa v zložitých i jednoduchých systémoch dajú realizovať len zložitými algoritmami riadenia. Tieto algoritmy vyvolávajú potrebu spracovania stále väčšieho množstva informácií. Proces riadenia sa informatizuje. Riadenie vyžaduje výkonnejšie výpočtové prostriedky, lacnejšiu komunikáciu, distribuované výpočtové prostriedky, komunikačné siete a pod., a preto u niektorých odborníkov vyvstáva otázka typu: „Čo vlastne dodáva do riadiaceho systému Control Engineering?“

Control Engineering rozpracúva metódy návrhu algoritmov riadenia, ktoré umožňujú plniť vyžadované ciele – určuje teda mozog riadiaceho systému, a preto informatizácia procesu riadenia neznamená, že informatika vytláča Control Engineering na okraj diania procesu automatizácie, alebo že ho dokonca likviduje, skôr ide o to, že prostriedky informatiky rozširujú a obohacujú Control Engineering o ďalšie možnosti rozvoja metód riadenia, ktoré takto môžu riešiť úlohy riadenia zložitejších systémov s náročnejšie postavenými cieľmi riadenia. Pre Control Engineering slúžia výsledky vedného odboru informatika na rozvoj vlastného odboru a tiež ako technické a programové prostriedky na realizáciu kvalitnejšieho riadenia. Dúfam, že vznikom nových fakúlt zameraných na informatiku na technických univerzitách dôjde k výraznejšej spolupráci Control Engineeringu a aplikovanej (priemyselnej) informatiky v prospech rozvoja obidvoch vedných odborov a v prospech rozvoja slovenskej ekonomiky.