Toto riadenie zahŕňa spätnú väzbu od riadenej veličiny, regulátor, žiadanú hodnotu riadenej veličiny, akčný člen a reálny proces. Ďalej sú to rôzne protokoly umožňujúce riadenie cez špeciálne siete a pod. Základy ucelenej teórie riadenia sa datujú od roku 1940, keď boli vyvinuté metódy výpočtu algoritmov riadenia pre jednoduché systémy, opísané pomocou prenosových funkcií – klasické metódy riadenia.

Od roku 1960 sa začala rozvíjať moderná teória riadenia, ktorá zahŕňala stavový opis systému, mnohorozmerné systémy, optimálne riadenie a pod. Tretia generácia vývoja teórie riadenia je známa ako robustné mnohorozmerné systémy a adaptívne riadenie. Za posledné dve desaťročia nastal veľ ký pokrok vo všetkých oblastiach teórie riadenia, najmä však v robustnom, optimálnom a adaptívnom riadení, v rozvoji hybridných, fuzzy a neurónových systémov, vo využívaní genetických algoritmov, riadení pomocou distribuovaných riadiacich systémov a pod.

Pod gesciou teórie riadenia sa objavili nové disciplíny, napr. aplikovaná matematika, fyzika v riadení, operačný výskum, modelovanie, simulácia. Súčasná teória riadenia obsahuje bohatú zbierku metód na analýzu stability a syntézu regulátorov zabezpečujúcu požadované vlastnosti riadených systémov. Ďalší rozvoj riadenia procesov ide smerom k zabudovaným systémom s možnosťou rekonfigurácie štruktúry regulátora (a riadeného objektu) podľa podmienok činnosti objektu. Z uvedeného vyplýva výrazné presadzovanie softvérového inžinierstva a informačných technológií v riadenom procese. Napriek týmto skutočnostiam teória riadenia patrí k základným inžinierskym vedám, ktorej cieľom je na základe príslušných metodík vyvinúť nové, užitočné metódy riadenia objektov pre spoločnosť.

Automatické riadenie sa prekrýva napr. s fyzikou pri opise dynamiky objektu a modelovaním, výpočtovými vedami, spracovaním informácie, softvérom, operačným výskumom v oblasti optimalizácie, teóriou hier atď., ale teória riadenia sa súčasne líši od týchto vedných odborov svojou vnútornou štruktúrou a metódami prístupu k riešeniu problémov. My sa nechceme zrieknuť možností využívania výsledkov z iných vedných odborov na skvalitnenie nášho vlastného odboru. Control Engineering je úžasne dynamický a náročný odbor s výrazným vplyvom na kvalitu života spoločnosti, a teda aj na životnú úroveň. V tom je aj jeho krása a užitočnosť.