Ani si už neuvedomujeme to veľké nasadenie rôznych typov regulátorov v riadení objektov a ich dosah na našu životnú úroveň, pohodu, kultúru a zdravotný stav, ale aj možné nebezpečenstvá, ktoré môžu vyplynúť pre nás používateľov z projektantovho nedostatočného poznania fyziky procesu riadenia. Spoločnosť vložila do rúk projektantov regulačných obvodov veľkú zodpovednosť, aby zabezpečili kvalitnú činnosť nimi navrhovaných procesov automatizácie. Táto zodpovednosť je nepriamo prenesená aj na bedrá vysokoškolských učiteľov zodpovedných za výchovu spomínaných projektantov.

Vzhľadom na možné nebezpečenstvá by učitelia nemali ustupovať od požiadaviek vychovať schopných inžinierov projektantov riadiacich systémov. Ako učitelia sa nemôžeme skrývať za formálnu teóriu riadenia, za matematiku atď., keď budúci inžinier neovláda metodické postupy projektovania, medzi ktoré patrí najmä ovládanie fyzikálnej podstaty riadeného procesu a teórie riadenia tak, aby nimi navrhnutý regulačný obvod pracoval stabilne vo všetkých režimoch činnosti riadeného objektu. Neúspešné skúšobné testy lietadiel, jadrová elektráreň Černobyľ a ďalšie udalosti varujú pred nedôsledným návrhom parametrov regulačných obvodov. Väčšina nebezpečných aplikácií končiacich haváriou je spojená s riadením nestabilných objektov. Nestabilný objekt má z hľadiska automatického riadenia veľmi nepríjemné vlastnosti, medzi ktoré patria napr.:

  • nestabilný objekt je omnoho ťažšie riaditeľný ako stabilný,
  • stabilný uzavretý regulačný obvod s nestabilným objektom je len lokálne stabilným,
  • regulátor nestabilného objektu spravidla pracuje blízko kritického režimu činností regulátora,
  • stabilný uzavretý regulačný obvod s nestabilným objektom je veľmi citlivý na pôsobenie porúch.

Nešťastie v Černobyle, v lietadlách a v ďalších riadených objektoch mali by výrazne motivovať projektantov, študentov a nás učiteľov v oblasti automatizácie ku skvalitneniu našej práci. Spoločnosť umožňuje inžinierom riadiť stabilné i nestabilné objekty. Počet týchto aplikácií prudko stúpa. Tým však stúpa aj počet nešťastí vyvolaných nevhodným riadením. Inžinier automatizér okrem fyzikálneho pochopenia vlastného odboru mal by veľmi dobre pochopiť aj fyzikálne, chemické atď. pochody odohrávajúce sa v riadenom objekte a podľa toho aj navrhovať riadiaci systém s vysokým rešpektom objektu, ktorý sa môže stať nestabilným.