Rada pre chemickú bezpečnosť USA (CSB) poukázala na tento problém vo videu, ktoré skúmalo bezpečnosť procesu počas 10 rokov po rozsiahlej explózii v rafinérii v Texase. Vo videu sa uvádzalo niekoľko prípadov, v ktorých sa riziká v chemických prevádzkach nevyriešili, čo niekedy viedlo k smrteľným incidentom. Podľa jedného oficiálneho predstaviteľa CSB každému incidentu, ktorý jeho organizácia vyšetrovala počas 10 rokov, bolo možné predísť. „V každom jednom prípade, ktorý sme vyšetrovali, sme konštatovali, že incidentu sa dalo predísť,“ hovorí.

Prečo nie je dosť prostriedkov na zaistenie bezpečnosti procesov?

Jedným z problémov, ktorému čelia mnohé chemické spoločnosti, je, že jednoducho nemajú vyhradené zdroje na bezpečnosť procesov. V dôsledku toho nemôžu venovať dostatok času tomu, aby naplnili požiadavky týkajúce sa špecifikácie, návrhu a implementácie bezpečnostného prístrojového systému (SIS), ako aj času potrebného na jeho riadne udržiavanie počas celej jeho životnosti vrátane hodnotenia funkčnej bezpečnosti a pravidelných auditov.

V niektorých prípadoch spoločnosti vyberú certifikovaný programovateľný logický regulátor (PLC) so špecifickou úrovňou bezpečnosti (SIL), pretože spĺňa ich najvyššiu očakávanú úroveň ochrany. Výsledkom je však to, že neuplatňujú rovnako prísne kritériá na prevádzkové meracie prístroje, ako sú snímače a akčné členy, alebo na iné vrstvy ochrany, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu bezpečnosť procesu.

Ďalšou otázkou je, že spoločnosti sa budú usilovať o dosiahnutie súladu pri zavádzaní systému SIS, ale nie aspektov riadenia funkčnej bezpečnosti počas celej svojej životnosti. Napríklad nepreukazujú testovanie bezpečnostných funkcií systému (SIF), aby mali istotu, že tak udržiavajú cieľovú úroveň SIL.

Od roku 2003 existuje medzinárodná norma IEC61511 založená na prístupe k bezpečnosti procesov počas životného cyklu. Norma rieši známe problémy a z veľkej časti ich opísali koncoví používatelia pre koncových používateľov.

Konečná norma

Metodický prístup postavený na normách môže pomôcť spoločnostiam lepšie pochopiť riziká spojené s bezpečnosťou procesov a potom implementovať správnu úroveň ochrany. Tento prístup môže tiež spoločnostiam pomôcť navrhnúť údržbu a podporu SIF tak, aby sa znížilo riziko postupnej degradácie integrity bezpečnosti s pribúdajúcim časom.

Norma IEC 61511 by mala byť základom prístupu k životnému cyklu funkčnej bezpečnosti založeného na normách. Vymedzuje požiadavky, ktoré musia byť splnené, a to nielen pri navrhovaní a implementácii SIS, ale aj pri jeho zachovaní počas celej jeho životnosti. Uplatňovanie tejto normy vyžaduje viac prvotnej práce vo fáze analýzy a riadenia všetkých súvisiacich aspektov. Riadenie bezpečnostných obvodov počas celého životného cyklu systému tiež vyžaduje viac práce, ale návratnosť z tohto zvýšeného úsilia je výrazná: pravdepodobnosť menšieho počtu bezpečnostných rizík, správna veľkosť SIS a dlhší čas bezporuchovej prevádzky.

Prechod cez životný cyklus

Prístup k bezpečnosti založený na životnom cykle má tri hlavné fázy vykonávania: analýzu, realizáciu a prevádzku. Pri prechode cez tieto fázy je dôležité si uvedomiť, že každá úloha musí byť overená niekým nezávislým od tých, ktorí úlohu vykonali.

Analýza: Cieľom analýzy je pochopiť, aké riziko existuje v rámci procesu, a definovať, kde a ako možno toto riziko zmierniť. Procesy, ako je štúdia nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti (HAZOP), identifikujú riziko a vytvárajú špecifikáciu bezpečnostných požiadaviek (SRS) a techniky, ako sú napríklad bezpečnejšie návrhy, alternatívne vrstvy ochrany, správa alarmov a implementácia SIS na zmiernenie rizika.

Realizácia: Počas tejto fázy možno vyvinúť funkčný návrh špecifikácie zo SRS. Tento dokument opisuje, ako sú bezpečnostné funkcie definované v SRS implementované pomocou vybranej technológie SIS, čím sa dosahuje splnenie SRS.

Prevádzka: Organizácie sa musia uistiť, že identifikované a implementované opatrenia na zníženie rizika sú zachované počas celej životnosti prevádzky alebo procesu. Zahŕňa to aj identifikáciu toho, ako budú riadené riziká počas vyraďovania.

Výkonnosť integrity bezpečnosti sa bude časom znižovať, čo je dôvod, prečo sú pravidelné testy mimoriadne dôležité. Akékoľvek zmeny SIS môžu mať vplyv aj na bezpečnosť. Ustanovenie 17 normy IEC 61511 poskytuje usmernenie na úpravy SIS.

Čas na rozhodnutia

Mnohé podniky z chemického priemyslu, ktoré sa snažia nahradiť desaťročia starý SIS, majú na výber. Môžu pokračovať so status quo, čo znamená, že to, čo poskytovalo ochranu za posledných 20 rokov, bude fungovať aj naďalej. Alebo môžu prijať proaktívnejší prístup založený na normách, ktorý rieši ich potreby bezpečnosti procesov v celom podniku počas celého životného cyklu.

Takýto prístup môže neskôr znížiť potenciál katastrofického bezpečnostného incidentu, pomôcť preveriť prevádzkové tímy, ktoré tak budú spĺňať očakávania vedenia spoločnosti v oblasti bezpečnosti, a vytvoriť celkovo bezpečnejšie a produktívnejšie chemické prevádzky.

Zdroj: Skipp, P.: Tips for developing a Safer, More Efficient Chemical Operation. [online]. In: The Journal, Rockwell Automation, 2018. Dostupné na: https://www.rockwellautomation.com/en_NA/news/the-journal/detail.page?pagetitle=Tips-for-Developing-a-Safer%2C-More-Efficient-Chemical-Operation&content_type=magazine&docid=406005f38aa60cca81393b4b76de7215&utm_medium=Email&utm_source=NA_NL_The_Journal_January_16_2018&utm_campaign=Corporate_Global_XX_EN_Journal_2019&utm_content=NA_NL_The_Journal_January_16_2018.