Využitie SMART zariadení vo verejnej doprave

Verejná doprava predstavuje neoddeliteľnú súčasť bežného života. Predovšetkým v mestách hrá dôležitú úlohu pri doprave ľudí do zamestnania, škôl, na nákupy a podobne. Ročne sa podľa údajov dopravných podnikov v Bratislave prepraví 250 miliónov cestujúcich [1], zatiaľ čo v našom druhom najväčšom meste, Košiciach, približne 80 miliónov ľudí [2]. Väčšina z prepravených osôb disponuje niektorým typom chytrého zariadenia, čo zvyšuje perspektívnosť ich využitia.

Riešenia pre verejnú dopravu sú špecifické predovšetkým veľkou variabilitou používateľov. Verejnú dopravu využívajú takmer všetci obyvatelia miest: deti, študenti, pracujúci aj dôchodcovia. Pri tvorbe akýchkoľvek riešení pre túto oblasť treba brať do úvahy veľmi široké vekové aj vzdelanostné či sociálne rozmedzie používateľov. Požiadavkami, ktoré kladú títo používatelia na dopravu, sa zaoberalo viacero štúdií. Aby bolo možné vytvoriť fungujúce riešenie, prípadne korektne zhodnotiť tie existujúce, treba sa zamerať na samotné požiadavky používateľov. Prvé relevantné štúdie boli publikované už v 80. rokoch v Japonsku. Jedna zo štúdií sa realizovala na vzorke 2 702 obyvateľov starších ako 15 rokov. Napriek kultúrnym odlišnostiam tento prieskum ukázal hlavné požiadavky na verejnú dopravu, ktoré môžu byť rozdelené do štyroch hlavných kategórií [3]:

 • Všeobecné požiadavky:
  – časová presnosť spojov,
  – finančné náklady,
  – zvýšenie frekvencie spojov,
  – večerné spoje,
  – dostupnosť predajných miest cestovných lístkov.
 • Informačné požiadavky:
  – lepšie informácie o priebehu linky,
  – prívetivejší šoféri vozidiel,
  – palubné displeje zobrazujúce polohu,
  – jednoduchší nákup lístkov.
 • Fyzické požiadavky:
  – bezpečnosť,
  – nižšie nástupne prahy,
  – zvýšenie pohodlia sedačiek,
  – jednoduchší prístup k tlačidlu „stop“.
 • Požiadavky na prostredie:
  – klimatizácia,
  – kúrenie,
  – primeraná veľkosť autobusov.

Aj tento prieskum poukázal na rôznorodosť požiadaviek jednotlivých skupín používateľov. Zníženie nástupných prahov bolo dôležité pre starších, prípadne imobilných cestujúcich, zatiaľ čo pohodlie sedačiek uprednostnili najmä pracujúci ľudia a študenti [3]. Väčšina z týchto požiadaviek už bola zapracovaná do systému verejnej dopravy.

Ďalším krokom v zvyšovaní pohodlia cestujúcich je budovanie takzvaných integrovaných dopravných systémov. Integrované systémy sú charakteristické tým, že dochádza k vytvoreniu siete nadväzujúcich spojov rôznych operátorov a typov dopravy (železnice, autobusy, mestská doprava a pod.). Systém by mal integrovať rozličné druhy prepravy s jednotným lístkom, nadväznosť spojov či blízkosť priestupných miest (spoločnými prestupovými bodmi).

Jeden z prvých systémov integrovanej dopravy bol systém vznikajúci po zmene dopravy v roku 2005 v írskom Dubline. Dublin je mesto s 1,2 miliónmi obyvateľov. Doprava je realizovaná tromi hlavnými spôsobmi: autobusmi, „ľahkými“ (LRT) a „ťažkými“ (DART) vlakovými súpravami. Pri zmene organizácie dopravy bol požadovaný systém, ktorý by mal:

 • byť zameraný na cestujúcich,
 • mať dôveru všetkých operátorov aj cestujúcich,
 • mať vypracovaný detailný business model,
 • používať moderné technológie.

Na dosiahnutie týchto cieľov bol navrhnutý systém založený na bezkontaktných kartách s predplateným kreditom doplneným o SMS kúpu lístka. Napriek tomu ľudia v roku 2005 podľa realizovaného prieskumu stále uprednostňovali kúpu lístka za hotovosť na zastávke prostriedkov hromadnej dopravy [4].

Spokojnosť cestujúcich s integrovanými dopravnými systémami je prezentovaný aj v prieskume [5] realizovanom na integrovanom dopravnom systéme, ktorý funguje v Brne a na Južnej Morave. Tento prieskum ukázal, že až 93 % jeho používateľov je spokojných (úplne spokojný alebo skôr spokojný) s jeho službami [5].

S príchodom chytrých zariadení a IoT sa otvára veľký priestor na riešenie tradičných problémov verejnej dopravy novým spôsobom. Aplikácie ponúkajúce kúpu lístka cez chytrý telefón sú vo svete už celkom bežné. Najnovším trendom je niečo, čo môžeme nazvať automatickým tiketingom. Ide o automatickú kúpu lístka aplikáciou hneď po nástupe do vozidla (prípadne výstupe z vozidla). Jednou z nosných technológií využívaných pri tejto funkcionalite je Bluetooth Low Energy (BLE).

Automatický tiketing

Prvou lastovičkou v skutočne SMART verejnej doprave je mobilná aplikácia 662Pay app, ktorej testovacia prevádzka prebieha v spojoch spoločnosti Keighley Bus Company Shuttle Service medzi mestami Keighley a Bradford na severe Veľkej Británie. Mobilná aplikácia na základe signálu BLE z majákov (beacon) automaticky deteguje nástup do autobusu a výstup z neho. Aplikácia sleduje jazdy používateľa počas daného časového úseku a na jeho konci „zakúpi“ vhodný lístok. Napríklad ak používateľ za týždeň spraví dve krátke jazdy, aplikácia vyúčtuje dva jednorazové lístky, ak však spraví dostatok jázd, aplikácia vyúčtuje týždenný lístok (podobný systém pracuje aj v systéme Oyster Card v Londýne). Aplikácia väčšinu logiky vykoná na pozadí. Jedinou úlohou používateľa je kliknúť na tlačidlo „Ride“, čo vyvolá obrazovku na preukázanie sa vodičovi/revízorovi [6]. Podobný systém prináša množstvo výhod pre používateľa a pomáha plniť požiadavky definované už viac ako 40 rokov: jednoduchosť nákupu lístkov a dostupnosť nákupných miest (keďže aplikácia pracuje skoro úplne samostatne). Prináša však aj veľké množstvo výhod pre prepravcov. Okrem minimalizácie práce s hotovosťou umožňuje vďaka automaticky sledovanej trase presne prerozdeliť financie zo zakúpeného lístka pre jednotlivých prepravcov v rámci integrovaných dopravných systémov. Nemalou výhodou je aj online sledovanie vyťaženia spojov, vďaka čomu možno vyslať primerané vozidlá na jednotlivé trasy a pod.

Ďalšie využitie technológie BLE sa objavilo vo verejnej doprave v Rumunsku. S využitím tejto technológie testujú projekt na uľahčenie cestovania zdravotne znevýhodneným ľuďom. V roku 2015 bolo na autobusy verejnej dopravy v Bukurešti, v hlavnom meste Rumunska, umiestnených približne 500 majákov BLE. Riešenie s názvom Smart Public Transport bude bezplatne poskytnuté všetkým používateľom verejnej dopravy v Bukurešti. V tomto meste je registrovaných približne 7 000 zrakovo postihnutých ľudí, na ktorých je táto aplikácia primárne cielená. Zrakovo postihnutý si nastaví trasu, po ktorej chce cestovať, a vyberie sa na zastávku. Keď sa k zastávke priblíži požadovaný autobus, chytrý telefón zachytí signál z majáka BLE umiestneného na autobuse a používateľ dostane notifikáciu. Notifikáciu následne prečíta funkcia voice-over. Po bezprostrednom priblížení sa k autobusu je opäť používateľ informovaný zvukovým signálom, čo mu umožní presne identifikovať spoj [7].

Aktuálny stav v Slovenskej republike

Údaje Železničnej spoločnosti Slovensko ukazujú, že Slováci nakupujú cestovné lístky čoraz viac prostredníctvom SMART zariadení a notebookov cez internet. Ako môžeme vidieť na obr. 19, objem predaných lístkov vzrástol za posledných päť rokov viac ako desaťnásobne [9].

Mobilné aplikácie jednotlivých dopravcov

Väčšina dopravných podnikov na Slovensku ponúka aplikáciu poskytujúcu cestovné poriadky jeho spojov. Nákup lístkov prostredníctvom SMART zariadenia možno realizovať výlučne cez SMS lístok, ktorý ma však väčšinou obmedzené možnosti a je drahší. V prípade diaľkových dopravcov možno zväčša využiť internetový predaj. Prehľad cestovných poriadkov viacerých prepravcov ponúkajú aplikácie ako Cestovné poriadky (CP) či Ubian. Tieto aplikácie umožňujú aj vizualizovať trasu, prípadne polohu spojov na mape. Prvá aplikácia, ktorá podporuje priamy predaj cestovných lístkov a dokonca integruje viacero dopravcov, by mala byť aplikácia IDS BK (obr. 20). Bratislavská integrovaná doprava sľubuje užitočnú pomôcku pre všetkých cestujúcich s možnosťou vyhľadania trasy nielen z konkrétnej adresy, ale tiež trasy či zadaného významného miesta (divadla, kina a pod.). Túto aplikáciu už pozitívne hodnotil aj Ondrej Macko, šéfredaktor magazínu TOUCHIT [8]. Jej predstavenie bolo podľa [8] naplánované na koniec leta.

Záver

Ako je prezentované v článku, verejná doprava je oblasť s veľmi širokým uplatnením SMART zariadení. Prvé skutočné SMART riešenia sú už v zahraničí etablované. Ich aplikácia v Slovenskej republike však bude vyžadovať viacero zmien zo strany dopravcov, prípadne nové spôsoby fungovania dobre zaužívaných procesov, čo však nie je v takej oblasti, ako je verejná doprava, vôbec jednoduchá úloha.

Zdroje

[1] Prevádzkové údaje MHD v Bratislave. [online]. 2018. Dostupné na: https://imhd.sk/ba/doc/sk/10201/Prevadzkove-udaje-MHD-v-Bratislave#pr4.

[2] Dopravný podnik mesta Košice. Vybrané ukazovatele. [online]. 2018. Dostupné na: https://www.dpmk.sk/dpmk/vybrane-ukazovatele.

[3] KOGI, K.: Passenger Requirements and Ergonomics in Public Transport. In: ERGONOMICS, 1979, vol. 22, no. 6, pp. 631 – 639.

[4] CAULFIELD, B. – O'MAHONY, M.: PassengerRequirementsof a Public Transport Ticketing System. Proceedings of the 8th International?IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems Vienna, Austria, September 13 – 16, 2005.

[5] VÁLKOVÁ, J. – HAVLÍK, K. – MACHALOVÁ, I. – SEIDENGLANZ, D.: Transport planning: public transport user satisfaction as a top priority in Brno. Rethinking everyday mobility results and lessons learned from the CIVITAS-ELAN project. Ljublana 2012. ISBN 978-961-235-600-2.

[6] BROWN, Ch.: Bluetooth bus ticketing trial lets passengers travel without buying a ticket. nfcworld. [online]. 2017. Dostupné na: https://www.nfcworld.com/2017/02/03/349806/bluetooth-bus-ticketing-trial-lets-passengers-travel-without-needing-buy-ticket/.

[7] SUPEALA, D.: World premiere: large scale iBeacons network guides visually impaired people to use the public transportation service. [online]. 2015. Dostupné na: https://www.onyxbeacon.com/world-premiere-large-scale-ibeacons-network-guides-visually-impaired-people-to-use-the-public-transportation-service/.

[8] IDS BK zavádza od druhej polovice leta novú smart mobilnú aplikáciu. In: Bratislavský kuriér 23. máj 2018.

[9] KOVÁČ. T.: ZSSK spustila pilotnú prevádzku nového predajného systému a mobilnej aplikácie Ideme vlakom. [online]. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., 27. 6. 2018. Dostupné na: http://www.slovakrail.sk/sk/aktuality/zssk-spustila-pilotnu-prevadzku-noveho-predajneho-systemu-a-mobilnej-aplikacie-ideme-vlakom.html.

Poďakovanie

Táto séria článkov vznikla vďaka realizácii projektov podporených Kultúrno-edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied pod číslom 05TUKE-4/2017 a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-16-0213.

Ing. Pavol Šatala
pavol.satala@tuke.sk

Ing. Vladimír Gašpar, PhD.
vladimir.gaspar@tuke.sk

doc. Ing. Peter Butka, PhD.
peter.butka@tuke.sk

Technická Univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie – Oddelenie hospodárskej informatiky
Laboratórium chytrých technológií
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
http://kkui.fei.tuke.sk/chi/smart