Industry 4.0 je označenie, ktoré začali používať nemecké vládne inštitúcie pre modernú, pokrokovú automatizáciu výroby. Prvýkrát sa tento termín objavil počas hannoverského priemyselného veľtrhu Hannover Messe v roku 2011 a zastrešoval progresívne technológie v priemyselnej výrobe. Základnou víziou Industry 4.0 je inteligentná továreň, ktorá prostredníctvom strojov a ich snímačov monitoruje svoje okolie a vykonáva decentralizované, ale vysoko kvalifikované rozhodnutia smerujúce k optimalizácii výroby. Druhou základnou víziou v rámci Industry 4.0 je on-line prepojenie celého hodnotového reťazca konkrétneho výrobcu – a to až na úroveň zákazníkov na jednej strane a na úroveň dodávateľov na druhej strane.

Po zavedení Industry 4.0 prestáva byť výrobná továreň len nákladovým strediskom, pri ktorom je možné zefektívnenie prevádzky len prostredníctvom úspory nákladov, ale výroba by mala byť schopná byť strediskom zisku, ktoré dokáže pružne a flexibilne reagovať na zmenenú situáciu – či už na trhu (tzn. smerom k odberateľom), alebo aj na základe aktuálnych odberateľských väzieb (nedostatok komponentov či krátkodobé promo akcie dodávateľov). Zmena z nákladového strediska na stredisko zisku je nesmierne lákavá pre každého výrobcu, a preto je aj celý koncept Industry 4.0 veľmi lákavý.

Výrobné podniky však musia v súvislosti s konceptom Industry 4.0 riešiť aj rôzne ďalšie výzvy: Aké príležitosti a riziká sú spojené s internetom vecí? Ako dokážu spoločnosti zabezpečiť, že sú na ne pripravené? Ako dokáže inteligentné plánovanie výroby ešte lepšie zoptimalizovať využitie kapacít vo výrobnej prevádzke? Štúdia, ktorú vykonalo nemecké odborné združenie VDE, potvrdila, že sedem z desiatich respondentov prieskumu uviedlo ako najväčšiu prekážku širšieho využitia konceptu Industry 4.0 v Nemecku obavy týkajúce sa bezpečnosti IT technológií. Napriek tomu sa univerzálna digitalizácia a kompletné sieťové prepojenie výrobných prevádzok už začali. Na základe prieskumu asociácie BITKOM štyri z desiatich spoločností v kľúčových priemyselných odvetviach už používajú aplikácie Industry 4.0 a teraz musia zabezpečiť, aby ich výrobné prevádzky boli bezpečné.
Koncept Industry 4.0 sa pohybuje po šiestich základných, kľúčových rovinách:

  • Interoperabilita je schopnosť inteligentných strojov a ľudských bytostí spolu komunikovať.
  • Virtualizácia je schopnosť vytvoriť virtuálny model (resp. kópiu) inteligentnej továrne. Pri virtualizácii sa používajú reálne získané údaje (predovšetkým zo snímačov strojov), ktoré sa aplikujú na model inteligentnej továrne.
  • Decentralizácia je schopnosť každého stroja robiť decentralizované a pritom maximálne kvalifikované rozhodnutia, smerujúce k optimalizácii výroby.
  • Všetko musí prebiehať v reálnom čase.
  • Orientácia na služby – a to na poskytované aj nakupované.
  • Modularita je schopnosť inteligentnej továrne adaptovať sa na požiadavky.

Industry 4.0 nie je v skutočnosti revolúciou, ale evolúciou. Využíva technológie, ktoré sú už dlhšie na trhu a dozreli do úplne použiteľného a integrovateľného stavu. No význam zavedenia konceptu Industry 4.0 je revolučný, jeho prínosy posúvajú výrobcu medzi svetovú špičku. Na druhej strane môže ignorovanie Industry 4.0 viesť k úplnej strate konkurencieschopnosti, a to nielen na globálnom, ale aj na lokálnom trhu.

Našťastie pre implementáciu Industry 4.0 už dnes existujú nástroje. Jedným z popredných dodávateľov takýchto nástrojov je aj nemecká spoločnosť EPLAN, ktorá koncept Industry 4.0 nielen podporuje, ale pomáha svojim zákazníkom so zavedením konceptu do reálnej praxe.

-tog-