Analytici zo spoločnosti LNS Research sa v priebehu minulého roku zúčastnili na mnohých stretnutiach používateľov, kde bola kombinácia internetu vecí a analytických nástrojov predmetom množstva prezentácií, ktoré dokumentovali významné finančné úspory rôznych spoločností. Tým sa podarilo usporiť náklady najmä vďaka zníženiu spotreby energií a súčasnému zníženiu emisií. Okrem úspory peňazí si takto zároveň dokázali vylepšiť aj svoju reputáciu ako spoločnosti s trvalo udržateľným rozvojom.

V tomto článku spomenieme niekoľko príkladov projektov na strane dodávateľov riešení, ktorí spojili výhody internetu vecí, riadenia spotreby energií v priemysle a riadenia výkonu podnikových technických prostriedkov. Opíšeme aj skutočné prípady, keď sa tieto tri prístupy spojili a priniesli významné úspory.

Dodávatelia automatizačných riešení na čele využívania internetu vecí pri riadení spotreby energií v priemysle

Nie je nič neočakávané, že takí dodávatelia automatizačných a riadiacich technológií, ako Emerson Process Management, Schneider či GE Intelligent Platforms, majú vo svojom portfóliu internet vecí ako súčasť svojej stratégie rozvoja a každý z nich zorganizoval v posledných mesiacoch stretnutie s používateľmi. Na každom z týchto podujatí zazneli presvedčivé príklady o tom, ako spoločnosti využívajú rastúce množstvo informácií, ktoré internet vecí poskytuje, a súvisiace analytiky na to, aby zlepšili účinnosť využívania energií.

Na globálnej zákazníckej konferencii spoločnosti Schneider Electric sa jedným z víťazov Open Contest za najväčšie/najpôsobivejšie obchodné výsledky stala spoločnosť Aena s projektom Smart City Management. Ten zahŕňal správu riadenia energií na 46 letiskách v celom Španielsku, pričom riešenie bolo postavené na Wonderware System Platform. Išlo o vzájomnú integráciu viac ako jedného milióna rôznych signálov prichádzajúcich z tisícov podsystémov, ktoré boli riadené s vysokou efektivitou a na spoločnej platforme. Pritom sa podarilo zaručiť vysokú prevádzkovú spoľahlivosť systémov, bezpečnosť a energetickú účinnosť. Ďalším príkladom bola medzinárodne pôsobiaca spoločnosť v oblasti výroby papiera, kde sa podarilo zlepšiť energetickú účinnosť prepojením informácií zbieraných zo snímačov s pokročilým softvérom na riadenie procesov SimSci spoločnosti Schneider Electric. V tomto prípade išlo o využívanie údajov a analytík.

Na zákazníckom podujatí spoločnosti Emerson Process Management s názvom Emerson Global User Exchange boli napr. v rámci sekcie s názvom Možnosti zníženia spotreby vody a energie prostredníctvom rozšírenia merania energií prezentované riešenia jedného zo systémových integrátorov a spoločnosti Emerson. Išlo o projekt nasadenia systému na riadenie spotreby energie u jedného z veľkých výrobcov nápojov. Úlohou tímu bolo nasadiť prevádzkový systém na monitorovanie spotreby pary, kondenzátu, vody, kvapalného čpavku a stlačeného vzduchu, ktoré využívali štyri rôzne prevádzky.

Ďalší príklad odznel v prezentácii ťažobnej spoločnosti Peruvian, ktorá opísala úspešný projekt riadenia celkovej spotreby vzduchu vo svojich procesoch, najmä vo flotačných nádržiach, a to, ako sa im zároveň podarilo znížiť spotrebu energie potrebnú na dodávku vzduchu do prevádzok pomocou vzduchových čerpadiel. Úspory sa pritom neprejavili len v znížení spotreby elektrickej energie. V mnohých prípadoch sa úspory týkali aj ostatných druhov energií. Spoločnosti Galloway Company, ktorá sa zaoberá výrobou mliečnych výrobkov, sa podarilo ročne usporiť 120 000 USD z pohľadu nákladov na stočnom. Bolo to možné vďaka zvýšeniu spoľahlivosti a presnosti merania pomocou moderných, vzájomne prepojených technológií.


Na podujatí s názvom GE Intelligent Platforms 2014 User Summit bolo takisto prednesených viacero príkladov toho, ako spoločnosti využili produkty GE SmartSignal a CSense na spracovanie údajov z internetu vecí a pripojených snímačov na zlepšenie spotreby elektrickej energie, ako aj ostatných typov energií. Od otváracej prezentácie prezidenta GE Jeffrey R. Immelta až po jednotlivé sekcie, v ktorých vystúpili zástupcovia takých spoločností, ako Kimberly Clark, Summer Garden Foods, Duke Energy či GE Transportation, a zástupcovia skupiny leteckých motorov spoločnosti GE, zazneli príklady toho, ako využívajú údaje dostupné v rámci internetu vecí s nadväzujúcimi analytikami dostupnými v CSense a SmartSignal pri dosahovaní úspor nie rádovo v miliónoch, ale miliardách USD.

Z týchto príkladov, ktoré odzneli na stretnutiach používateľov a zákazníkov z priemyslu, je úplne zrejmé, že dodávatelia automatizačných a riadiacich riešení sa na riadenie spotreby energií v priemysle sústredia ako na jednu z kľúčových oblastí preukázania sily a opodstatnenosti internetu vecí.

Úspory môžu narastať aj využívaním iných aplikácií, napríklad systému na riadenie podnikových aktív 

Dodávatelia automatizačných a riadiacich riešení si nemôžu privlastniť výhradné právo na úspechu internetu vecí. Svoj podiel na tom majú aj dodávatelia softvérových podnikových riešení, ako napr. Infor, ktorý na svojom podujatí Inforum demonštroval silu narastajúcej dostupnosti údajov v internete vecí prepojených s analytickými nástrojmi, čo zákazníkom pomáha znižovať energetickú náročnosť.

Jedným z takýchto príkladov bola aj prednáška spoločnosti Des Moines Water Reclamation Authority (WRA). Tá začala už pre niekoľkými rokmi využívať informačný systém na správu podnikových technických prostriedkov Inform Enterprise EAM jednak s cieľom znížiť náklady na údržby, jednak získať úspory v spotrebe energií. Keď sa internet vecí stával dostupnejším, rozhodla sa spoločnosť rozšíriť využitie svojich údajov a analytík. A výsledky spoločnosti sa začali razantne zlepšovať.

Zdroj: Miklovic, D.: The IoT is Returning Tangible Benefits in Industrial Energy Management. Citované 30. 12. 2014.