Prežijú len rýchli a flexibilní

Konferencia Trendustry 2018, ktorej prvý ročník sa uskutočnil počas dvoch februárových dní v atraktívnom prostredí Hotela Partizán na Táloch, priniesla niekoľko hodnotných a inšpiratívnych myšlienok odborníkov z rôznych oblastí. ATP Journal ako oficiálny mediálny partner tohto podujatia vám niektoré z nich priblíži.
Prežijú len rýchli a flexibilní

V prvej prednáške sa Martin Morháč, predseda predstavenstva spoločnosti SOVA Digital, a. s., a zároveň vedúci Komisie pre výskum a vývoj, ktorá pôsobí v rámci Zväzu automobilového priemyslu SR, zamyslel nad digitalizáciou ako nástrojom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov.

„Priemysel dnes stojí pred obrovskou výzvou a tou je štvrtá priemyselná revolúcia. Zmení sa spôsob podnikania, zmení sa vnútorné fungovanie firiem, zmení sa komunikácia so zákazníkom aj čerpanie zdrojov,“ povedal na úvod svojho vystúpenia M. Morháč. Štvrtá priemyselná revolúcia podľa neho zasiahne nielen do fungovania podnikov, ale aj do ľudského života ako takého. A bude to zásadná zmena, ktorá zmení naše sociálne správanie, vzdelávanie a pod.

Na druhej strane bude štvrtá priemyselná revolúcia aj určitou nádejou. Človek by mohol vďaka novým technológiám a postupom získať viac času na tvorivú činnosť, na veci, ktoré ho napĺňajú. Zároveň bude lepšie zvládať dynamiku zmien, ktoré prichádzajú. Nositeľom zmeny sú nastupujúce technologické trendy. „Dnes už mnohí z nás používajú smartfón ako základný zdroj informácií. Keď si ho zabudneme doma, radšej sa vrátime a pohľadáme ho,“ hovorí na margo týchto zmien M. Morháč.

Jedným z dôvodov, prečo sa o štvrtej priemyselnej revolúcii začalo nielen hovoriť, ale začali si jej potrebu a možnosti všímať aj štáty a vlády jednotlivých krajín, je fakt, že produktivita ľudí začala v posledných rokoch stagnovať, až klesať. Priemysel 4.0 nie je podľa M. Morháča nič iné ako zostavenie akýchsi princípov, akými by sa mali firmy v dnešnej situácii riadiť. Ťažiskom pritom bude digitalizácia, zber údajov, vyhodnocovanie a komunikácia. V každej firme sa nachádzajú tri piliere, na ktorých by mohla postaviť svoju budúcnosť a transformáciu. Prvým je zefektívňovanie a integrácia vnútorných procesov aj v rámci celého ekosystému firmy. Druhým pilierom je digitalizácia výrobkov a služieb. Tretím, tým najzásadnejším pilierom je zmena biznis modelu fungovania firmy. Všetky tieto zmeny smerujú k tomu, aby z toho najviac vyťažil zákazník. Princípom Priemyslu 4.0 je to, aby sa konkurencieschopnosť podnikov zvyšovala s cieľom priniesť vyššiu pridanú hodnotu a ďalšie výhody zákazníkovi. Morálne zastarávanie vecí okolo nás sa neustále zrýchľuje, pretože nové veci prichádzajú v oveľa kratších intervaloch ako kedykoľvek doteraz. Na toto sa musia firmy pripraviť už dnes, ak chcú prežiť v dohľadnej budúcnosti.

Dnes už nestačí, aby výrobca produktov či dodávateľ služieb uspokojoval potreby zákazníka. Dnes je už k tejto nevyhnutnej podmienke potrebné pridať atraktívnosť, dôveru a množstvo skvelých, kvalitných a zaujímavých výrobkov. „Toto je cesta, ktorú by si mali hľadať firmy budúcnosti,“ myslí si M. Morháč. Typickým príkladom tohto biznis modelu sú už mnohé známe firmy, napr. Apple alebo Haier. Druhá uvedená je čínska spoločnosť, ktorá je najväčším výrobcom bielej techniky na svete. Ako jedna z prvých na svete v roku 2015 otvorila a v súčasnosti prevádzkuje už dva svoje výrobné závody na princípoch Priemyslu 4.0. Okrem toho je zaujímavá práve svojím prístupom k zákazníkom. Rozdeľuje ich na dva typy – koncový zákazník, ktorý je používateľom jej zariadení, druhou skupinou sú regionálni predajcovia. Haier prijala stratégiu s názvom Zerodistance to the customer (byť čo najbližšie k zákazníkovi). Dosiahla to tým, že do svojich výrobkov integruje webové servery, vďaka ktorým sa môžu spotrebiče pripojiť na internet. Takto dokáže výrobca sledovať, akým spôsobom sa jeho spotrebiče používajú, a tieto údaje pravidelne vyhodnocuje. Vďaka tomu je schopný inovovať svoje produkty tak, aby čo najpresnejšie spĺňali zvyklosti a očakávania zákazníkov v danom produktovom segmente. Naopak prostredníctvom internetu dokáže spoločnosť svojim zákazníkom poskytovať ďalšiu podporu. Pre druhú skupinu – regionálnych zástupcov – vytvorili špeciálny portál, na ktorý sa dokážu kedykoľvek pripojiť. Spolu s nimi sú tam ešte pripojení aj vývojári Haier a niektorí subdodávatelia. Predajca na portáli presne sleduje, kde sa jeho zákazka nachádza a v akej je fáze vybavovania. Portál však slúži hlavne na to, aby dokázali určiť špeciálne požiadavky pre rôzne skupiny svojich zákazníkov. To síce vytvára veľkú variabilitu výrobkov, ale firma je ich schopná zabezpečiť. Týmto prístupom sa podarilo vyvinúť unikátne produkty. Napríklad pre Nigériu, kde často dochádza k výpadkom elektrickej energie, vyvinul Haier mrazničky, ktoré dokážu udržať potraviny schladené počas 30 hodín. Pre krajiny v rozvinutom svete, kde ľudia nemajú čas venovať sa toľko domácim prácam, vyvinula firma práčky s dvomi, nezávisle pracujúcimi bubnami, kde možno naraz oprať viac vecí. „To je prístup, vďaka ktorému zákazník dostáva viac, ako očakáva od bežných výrobkov. Aby to však akýkoľvek výrobca dokázal, musí tento prístup postaviť na nastavení svojich vnútorných procesov,“ konštatuje M. Morháč.

Priemysel 4.0 – jeho metódy a princípy by v najbližších rokoch nemal zásadným spôsobom narušiť ekosystém firiem, tak ako ho poznáme dnes. Dôležitá bude integrácia vertikálnych aj horizontálnych procesov vnútri firmy vrátane procesov od objednávania vstupov po dodávky zákazníkovi. „Ak sa pozrieme do vnútra väčšiny firiem, tak tam nájdeme veľké množstvo rozmanitých softvérov a databáz, ktoré nie sú navzájom prepojené. Výsledkom je, že množstvo údajov sa stráca, prepisuje ručne, generuje chybne alebo duplicitne, veľa rovnakých záznamov sa nachádza na rôznych miestach a vzájomne sa neaktualizujú. Zamilovali sme si Excel, ten síce slúži na veľa užitočných vecí, ale nie na riadenie firmy,“ pomenúva súčasný stav z hľadiska správy a riadenia údajov M. Morháč.

Kde teda možno v rámci firmy hľadať príležitosti na naštartovanie procesu prechodu na Priemysel 4.0? „Dôležité je v tomto smere sústrediť sa na veci, ktoré sa v podniku aktuálne riešia, a to zlepšovať a nesnažiť sa hneď všetko navzájom prepojiť a investovať do veľkých vecí,“ myslí si M. Morháč. Ide najmä o hľadanie rutinných činností, toho, čo sa opakuje. A tam aj vzniká priestor na zmenu a úspory. Príležitosti na zmenu možno hľadať v celom ekosystéme firmy.

Produktom každej firmy je výrobok alebo služba. V dnešnej dobe a v blízkej budúcnosti bude čoraz viac výrobkov pripojených do internetu, prostredníctvom ktorého sa budú zbierať informácie z výrobku alebo budú do neho zasielané. Za tým treba vidieť celý systém zberu, spracovania a analýzy informácií. Všetky uvedené činnosti budú v konečnom dôsledku ústiť do podoby nejakých služieb, ktoré budú meniť činnosť a pôsobenie firiem. „Už spomínanú zmenu biznis modelu firiem spôsobí pridávanie nových služieb, ktoré budú súvisieť s vyrábanými produktmi,“ vysvetľuje M. Morháč. Dnes vidíme nové biznis modely, ktoré sa stali realitou – či už Uber v oblasti taxi služby, alebo AirBnB v oblasti poskytovania ubytovania. Zmena biznis modelu firmy je mimoriadne dôležitá, pretože musí reagovať na aktuálne potreby trhu, ktorý sa dnes dynamicky mení.

Keď sa hovorí o Priemysle 4.0, zvyčajne sa hneď hovorí aj o digitálnych technológiách. Spomínajú sa rozsiahle údaje (big data), cloud technológie, rozšírená realita apod. Tieto a mnohé iné technológie sú mimoriadne dôležité a sú nástrojom na to, aby sa zmeny naozaj uskutočnili. Zároveň si však tieto technológie hľadajú cestu, ako čo najviac zjednodušiť to, čo sa zjednodušiť dá, a ako dosiahnuť želaný efekt. Jednou z technológií, ktoré najzásadnejším spôsobom zmenia fungovanie procesov a firiem, bude umelá inteligencia. „Na jednej strane vzniká obava, že umelá inteligencia nás zničí, na druhej strane sa spolu s ďalšími odborníkmi v tejto oblasti prikláňam k názoru, že umelá inteligencia nám pomôže vyriešiť veľa dôležitých výziev, ktoré pred nami stoja,“ hovorí M. Morháč. Dôsledkom nástupu a širšieho využívania umelej inteligencie bude s veľkou pravdepodobnosťou aj výraznejšie zredukovanie počtu pracovníkov v niektorých pracovných oblastiach alebo zánik niektorých pracovných pozícií, napr. pri vykonávaní opakovanej fyzickej práce alebo v rámci kancelárskej činnosti, a naopak čoraz väčší dopyt bude po takých pozíciách, ako IT špecialisti, konštruktéri a pod. Napriek nástupu týchto prelomových technológií a zániku a vzniku pracovných pozícií sa podľa spoločnosti McKinsey&Company očakáva udržanie zamestnanosti bez výraznejších výkyvov až do roku 2030.

Dnes sme zvyknutí na to, že po skončení štúdia na úrovni stredného či vysokého školstva sa mnohí prestanú ďalej vzdelávať. „Ak sa však pozrieme na dynamiku, s akou sa dnešný svet mení, tak tento prístup už viac nebude stačiť,“ myslí si M. Morháč. Aj vo vzdelávaní na Slovensku bude potrebné priniesť zásadnú zmenu. Len tí, ktorí budú rýchli a flexibilní, dokážu prežiť prichádzajúce zmeny.