Analýza vplyvu Smart Grids na stabilitu veľkých generátorov

Statická stabilita synchrónneho generátora

Prevádzka synchrónneho generátora je daná PQ diagramom. Hranice PQ diagramu sú dané nasledujúcimi limitmi:

 • statorový prúd,
 • rotorový prúd,
 • výkon turbíny,
 • statická stabilita generátora (v oblasti podbudenia generátora),
 • maximálne a minimálne napätie na svorkách.

Analýza vplyvu veľkosti skratového výkonu v PS (ktorého zníženie predpokladáme pri rozvoji Smart Grids) na statickú stabilitu bola realizovaná pre synchrónne generátory: 250 MVA a 1 600 MVA. Analýza je zameraná na hľadanie medze možného podbudenia generátora z pohľadu zachovania jeho statickej stability.

Oblasť podbudenia generátorov v prenosovej sústave je veľmi dôležitá práve v súvislosti s rozvojom Smart Grids v DS. Dôvodom je, že PS po presune výroby do DS bude zrejme menej zaťažená, a preto bude v sústave prebytok kapacitného nabíjacieho výkonu odľahčených prenosových vedení. Preto na udržanie napätia v uzloch PS v dovolených hraniciach bude potrebné:

 • prevádzkovať generátory v podbudení, ktorého hranice budú však vplyvom menej tvrdej sústavy limitované,
 • dodatočne investovať do kompenzačných zariadení (tlmiviek).

Generátor 250 MVA

Parametre generátora: 250 MVA, xd = 180 %, blokový transformátor: 260 MVA, ek = 11 %, blokové vedenie x = 5 ?.

Maximálne podbudenie stanovené na základe hranice statickej stability generátora pre rôzne hodnoty skratového výkonu v mieste pripojenia sú v tab. 1. Pri výpočte bola uvažovaná rezerva statickej stability 5 % a činný výkon generátora 230 MW. Z výsledkov je zrejmé, že so znižovaním skratového výkonu je viac obmedzená prevádzka generátora v podbudení, vo veľmi mäkkej sústave by prevádzka generátora v podbudení nebola možná.

Sk [GVA]  1 2 5 10 20
Qmin [MVAr] 8,7 -25,4 -47,1 -54,8 -58,6
SG[MVA] 230,2 231,4 234,8 236,4 237,4

Tab. 1 Podbudenie generátora 250 MVA pri rôznych skratových výkonoch

Generátor 1 600 MVA

Parametre generátora: 1 600 MVA, xd = 180 %, blokový transformátor: 1 600 MVA, ek = 11 %, blokové vedenie x = 5 ?. Maximálne podbudenie stanovené na základe hranice statickej stability generátora pre rôzne hodnoty skratového výkonu v mieste pripojenia sú v tab. 2. Pri výpočte bola uvažovaná rezerva statickej stability 5 % a činný výkon generátora 1 200 MW. Aj pre generátor s väčším jednotkovým výkonom je skratový výkon rozhodujúci vzhľadom na možnosť podbudenia. Z výsledkov vidieť značné obmedzenie prevádzky generátora v podbudení v skratovo mäkkej sústave.

Treba ešte uviesť, že pri stanovení Qmin bola zohľadnená len statická stabilita stroja a neboli uvažované ďalšie možné obmedzenia ako statorový a rotorový prúd a svorkové napätie. Nominálny výkon generátorov (MVA) však nebol prekročený.

Sk [GVA]  1 2 5 10 20
Qmin [MVAr] -38,5 -193,8 -292,5 -326,3 -345,5
SG[MVA] 1200,6 1215,6 1235,1 1243,6 1248,8

 Tab. 2 Podbudenie generátora 1 600 MVA pri rôznych skratových výkonoch

Dynamická stabilita synchrónneho generátora

Analýza vplyvu zníženia skratového výkonu v sústave (z dôvodu presunu zdrojov z PS do DS) na dynamickú stabilitu generátora bola realizovaná:

 • analyticky – riešenie pohybovej rovnice rotora generátora a určenie kritického času trvania skratu (v angl. CCT – Critical Clearing Time),
 • simulačne – dynamické simulácie vzniku skratu v tvrdej a skratovo mäkšej sústave.

Kritický čas trvania skratu je dôležitý ukazovateľ dynamickej stability synchrónneho generátora. CCT stanovuje maximálny čas trvania poruchy (trojfázového skratu) v blízkosti generátora, kedy ešte nie je ohrozená dynamická stabilita stroja. Ak je CCT kratší ako čas vypnutia poruchy (čas ochrany + čas vypínača), synchrónna prevádzka generátora môže byť pri vzniku poruchy ohrozená. Stabilita generátorov je dôležitá pre stabilitu celej ES. Hodnoty CCT jednotlivých generátorov sú tak dôležité pre celú ES [4].

CCT určené pre generátor 250 MVA v JE pre rôzne hodnoty skratového výkonu sú v tab. 3. Základné parametre generátora podstatné z hľadiska dynamickej stability: x´d = 27 %, H = 4,945 s. CCT bolo stanovené pre prevádzku generátora v podbudení (–40 MVAr) a generátora v prebudení (+80 MVAr). Ako vidieť, hodnota CCT so znižovaním skratového výkonu klesá. Z uvedených hodnôt vyplýva ďalší dôležitý fakt, že hodnoty CCT sú nižšie pre prevádzku generátora v podbudení, t. j. pre prevádzku generátora, ktorá bude pravdepodobnejšia pri uvažovaní rozvoja Smart Grids.

Ik [kA] 2 8 25 40 100
Sk [GVA] 1,4 5,5 17,3 27,7 69,3

CCT [s]

podbudenie
0,145 0,230 0,240 0,240 0,240

CCT [s]

prebudenie
0,240 0,290 0,300 0,305 0,305

Tab. 3 CCT pre rôzne hodnoty skratového výkonu na mieste pripojenia generátorov

Na základe toho môžeme konštatovať, že dynamická stabilita generátorov a tým aj celej ES bude zrejme negatívne ovplyvnená s uvažovaním rozvojov Smart Grids.

Dynamická stabilita generátorov pracujúcich do PS (schéma na obr. 9) bola analyzovaná aj na základe simulácií pre tri varianty:

 • generátor pracujúci v sústave s veľkým skratovým výkonom (základné zapojenie),
 • generátor pracujúci v sústave s nižším skratovým výkonom [vypnutie niekoľkých zdrojov v sledovanej PS (dva generátory v JE v uzle A) a ďalších zdrojov v okolitých PS],
 • generátor pracujúci v sústave s malým skratovým výkonom [vypnutie ďalších zdrojov v sledovanej PS (štyri generátory v JE v uzle C)].

Generátor [s parametrami generátora 250 MVA (vyššie uvedené)], ktorého dynamická stabilita bola vyhodnocovaná, pracuje do rozvodne B, na ktorej sa aj uvažuje vznik trojfázového prípojnicového skratu. Generátor sa vo všetkých troch modelovaných stavoch (kvôli adekvátnosti porovnania výsledkov) nachádzal v stave podbudenia (–13 MVAr). Výsledky simulácií sú na obr. 10 – 12. V sústave s veľkým skratovým výkonom je kritický čas trvania skratu v uzle B z pohľadu zachovania dynamickej stability generátora 250 ms (obr. 10).

V sústave s nižším skratovým výkonom je CCT daného generátora kratší – 180 ms (obr. 11). V sústave s malým skratovým výkonom je CCT len 140 ms (obr. 12).

CCT nie je len ukazovateľ, ktorým vieme kvantitatívne vyhodnotiť dynamickú stabilitu generátora, ale je to dôležitý údaj z hľadiska reálnych časov vypínania skratov v PS a nastavenia ochrán a automatík. Vypnutie skratov v PS v rýchlom čase je cca 80 ms, avšak v prípade zlyhania ochrany alebo vypínača je čas trvania skratu podstatne vyšší (300 – 600 ms). Pri generátoroch pracujúcich v oslabenej PS (s nízkym skratovým výkonom) by teda dlhšie trvajúci skrat mohol spôsobiť problém zachovania dynamickej stability a synchrónnej prevádzky ES.

Záver

Rozvoj Smart Grids ako sebestačných regiónov je aktuálnou témou rozvoja ES. Ak neuvažujeme výrazný nárast spotreby v ES, uvažovanie takéhoto budúceho konceptu ES by znamenal presun výroby do zdrojov v DS a tým odstavenie niekoľkých zdrojov v nadradenej PS. V prípade, že by bol takýto rozvoj v sústave výrazný, je zrejmé, že to zásadne ovplyvní prevádzku celej ES, najmä hierarchiu riadenia a regulácie. Ak by rozvoj Smart Grids nastal v celej európskej sústave, čo by znamenalo vypínanie veľkých zdrojov v prenosových sústavách, výrazne by sa zmenili skratové výkony a tým aj odolnosť sústavy na prechodné a poruchové stavy.

V druhej časti príspevku sme sa zaoberali vplyvom zníženia skratového výkonu na prevádzku veľkých zdrojov, ktoré by aj pri rozvoji Smart Grids zostali v prevádzke v PS. Z analýzy statickej a dynamickej stability generátorov vyplýva, že zníženie skratového výkonu v sústave má nepriaznivý vplyv aj na statickú, aj na dynamickú stabilitu:

 • Zmenší sa oblasť podbudenia generátorov. Aby sa dodržali dovolené hodnoty napätia v uzloch odľahčenej PS, bude práve oblasť podbudenia generátorov potrebná. Obmedzenie regulačných možností generátorov v podbudení môže byť technicky vyriešené (nahradené) dodatočným inštalovaním kompenzačných zariadení, čo však vyžaduje investičné náklady.
 • Hodnota CCT generátorov sa zmenší z pohľadu skratového výkonu, ako aj z pohľadu predpokladanej prevádzky generátora v podbudení. Zvýšenie CCT generátorov možno zabezpečiť znížením vyrábaného činného výkonu, čo však zrejme zapríčiní menej ekonomickú prevádzku zdrojov.

Z vykonaných analýz vyplýva, že výrazné oslabenie zdrojovej základne v PS bude mať z pohľadu regulácie napätia v PS, napäťovej stability, ako aj stability veľkých generátorov nepriaznivý vplyv. Miera vplyvu Smart Grids na existujúcu nadradenú prenosovú sústavu bude, samozrejme, závisieť od mohutnosti presunu výroby z PS na nižšie napäťové úrovne DS. S rozvíjaním koncepcie Smart Grids ako budúcnosti ES treba však myslieť aj na existujúcu infraštruktúru a pripraviť prevádzku prenosových sústav a veľkých zdrojov na možné negatívne vplyvy.

Poďakovanie

Táto práca bola podporená Agentúrou VEGA MŠVVaŠ SR prostredníctvom projektu č. VEGA 1/0640/17.

Literatúra

[1] Vournas, C. – Van Cutsem, T.: Voltage Stability of Electric Power Systems. New York: Springer, 1998.

[2] Kundur, P.: Power System Stability and Control. New York: McGraw-Hill, 1994. 1176 s. ISBN 007035958.

[3] Reváková, D. – Eleschová, Ž. – Beláň, A.: Prechodné javy v elektrizačnej sústave. Bratislava: STU 2008.

[4] Eleschová, Ž. – Beláň, A. – Smitková, M.: What influences length of CCT? In: Proceeding of the 10th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power System, High Voltage, Electric Machine POWER ’10. Iwate Prefectural University, Japan, October 4-6, 2010. ISSN 1792-5088, ISBN 978-960-474-233-2.

[5] Eleschová, Ž. – Beláň, A. – Kováč, M. – Liška, M. – Kósa, K.: Analysis of the Voltage Stability of Slovak Transmission System, Impact of the Equipment Maintenance. In: Elektroenergetika 2013: 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Stará Lesná, Slovakia, September 18-20, 2013. Košice: Technical University of Košice 2013, s. 52 – 55. ISBN 978-80-553-1441-9.

[6] Cintula, B. – Eleschová, Ž. – Beláň, A. – Liška, M.: Hodnotenie prevádzkového stavu elektrizačnej sústavy. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU 2017. 157 s. ISBN 978-80-227-4618-2.

[7] Eleschová, Ž. – Beláň, A. – Cintula, B. – Bendík, J. – Cenký, M.: Smart Grids – Impact on Existing Power Systems. In: Proceeding of the 13th International scienti?c conference Control of Power System 2018, Tatranske Matliare, Slovakia. June 5-7, 2018. ISBN 978-80-89983-01-8.

Záver seriálu.

Žanete Eleschová
zaneta.eleschova@stuba.sk

Anton Beláň
anton.belan@stuba.sk

Boris Cintula
boris.cintula@stuba.sk

Jozef Bendík
jozef.bendik@stuba.sk

Matej Cenký
matej.cenky@stuba.sk

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave
http://www.ueae.fei.stuba.sk/