Prehľad

V tomto seriáli sa bude pod pojmom VR myslieť „trojrozmerný priestor 3D vytvorený počítačom so softvérom, ktorý veľmi vierohodne transformuje skutočnosť pre osobu, ktorá s daným prostredím interaguje“. Prostredie možno ďalej definovať ako:

  • vnorené – kde sa iné počítačové periférie (napr. okuliare a rukavice) využívajú na vytvorenie efektu, že sa osoba nachádza priamo v počítačom vytvorenom prostredí,
  • nevnorené – prostredie sa zobrazuje tradičným spôsobom na displeji a interakcia prebieha prostredníctvom vstupných zariadení počítača (napr. myši či joysticku).

Základnou funkciou, ktorú VR vnáša do počítačom podporovaných výrobných procesov, je schopnosť interpretácie scény v reálnom čase. Doteraz to boli parádne efekty v iných oblastiach (ako sú počítačové hry, letectvo či zdravotníctvo), ale teraz je to isté už pripravené aj pre výrobný priemysel. Na vytvorenie realistického virtuálneho prostredia je potrebné úzke prepojenie dostupného hardvéru s podpornými softvérovými nástrojmi. Tento postup známy ako systémová integrácia vyžaduje, aby prevádzka a nasadený VR hardvér a softvér spolupracovali.

Skôr ako sa rozhodnete pre nejaký typ VR systému pre aplikáciu v priemysle, je dobré zoznámiť sa s rôznymi formami virtuálneho prostredia. Predpokladá sa, že systémy využívajúce VR sa dodávajú len s hlavovými displejmi. Avšak takéto zariadenie môže byť na použitie v niektorých aplikáciách nevyhovujúce, pretože poskytuje interakciu len jednému používateľovi. Preto je vhodné rozšíriť definíciu VR tak, aby obsahovala kľúčové vlastnosti VR systému, napr. čím väčší pocit prítomnosti a interakcie, ktorú používateľ získa pri vnorení sa do virtuálneho prostredia.

Veľmi dôležitá je aj samotná technológia, ktorá sprostredkúva virtuálne prostredie, ako aj technológia, ktorá virtuálne prostredie vytvára. Pri voľbe systémov VR sa, nanešťastie, často ako prvá voľba prezentujú okuliare, resp. všeobecne zariadenia s umiestnením na hlave. Takéto podanie vedie k rozčarovaniu, keď hovoríme o iných typoch VR. Riešením je používať „VR“ ako všeobjímajúci výraz pre všetky formy VR systémov vrátane stereoskopického hľadiska, 3D lokalizácie konvenčnej projekcie alebo kombináciu týchto dvoch možností. Niektorí jednotlivci používajú pojem virtuálne prostredie namiesto VR, čo ešte viac zamotáva celú problematiku.

Na virtuálne prostredie je lepšie nahliadať ako na počítačovú reprezentáciu umelého sveta. To znamená, že virtuálne prostredie možno zadefinovať bez ohľadu na dodanú technológiu. Avšak stále to nestačí na vytvorenie samotného virtuálneho prostredia. Jeho časti vyžadujú riadenie takým spôsobom, že používateľ verí, že sú vnorené (súčasťou) do reálneho prostredia. To vyžaduje nástroje na simuláciu procesov/strojov, ktoré dokážu interagovať s virtuálnym prostredím prostredníctvom hmatovej akcie/reakcie.

Rôzne formy sprostredkovania virtuálneho prostredia sú definované ich periférnymi technológiami. Napr. pojem stolná VR (desktop VR) sa nevzťahuje na virtuálne prostredie, ale na využitie dodaných technológií. Dnešné stolné systémy VR sú vo všeobecnosti postavené na platforme PC s najnovšími grafickými systémami s cieľom poskytnúť zmysluplný výkon za prijateľnú cenu. V ďalšom pokračovaní sa budeme venovať téme virtuálneho závodu.

Zdroj: Rovaglio, M. – Scheele, T.: The Role of Virtual Reality in theProcess Industry. Schneider Electric (Invensys), WhitePaper. [online]. Citované 20. 4. 2016. Dostupné na: http://software.schneider-electric.com/pdf/white-paper/the-role-of-virtual-reality-in-the-process-industry/.

-tog-