„Zelený priemysel“ je pojem, ktorý sa používa na označenie priemyselných podnikov, ktoré používajú postupy šetrné k životnému prostrediu, alebo podnikov, ktoré vyrábajú ekologické výrobky. V posledných rokoch zvýšené povedomie a vzdelanie o globálnom otepľovaní, klimatickým zmenách a blížiacom sa vyčerpaní prírodných zdrojov spôsobilo to, že krajiny po celom svete podporujú ekologickú výrobu.

Zelený priemysel je tiež hlboko zapojený do výroby a vývoja alternatívnej energie. Solárne, veterné, termálne a dokonca aj jadrové elektrárne sú často považované za ekologické formy výroby energie, pretože sú buď obnoviteľné, alebo udržateľné a poskytujú malé až žiadne znečistenie alebo emisie skleníkových plynov. Vo všeobecnosti teda môžeme definovať zelenú výrobu ako metódu, ktorá využíva energiu z obnoviteľných alebo nefosílnych palív, minimalizuje odpad, podporuje ekologickú a bezpečnú výrobu a obmedzuje vplyv na životné prostredie. Je to systém, ktorý identifikuje, vyhodnocuje a riadi tok environmentálneho odpadu tak, aby sa v konečnom dôsledku znížil vplyv na životné prostredie.

Pozrime sa preto na piliere, ktoré formujú zelený priemysel:

1. Recyklácia odpadu

Recykláciou odpadu vie výrobný závod len získať. Tiež je to efektívny spôsob znižovania odpadu na skládkach. Napríklad staré lepenky a papierový odpad môžu produkovať obaly pre nové výrobky.

Tu je niekoľko výhod recyklácie odpadových materiálov:

 • Recyklácia znamená, že na skládku putuje menej odpadu.
 • Recyklácia znamená menej surovín na sklade.
 • Recyklácia podporuje rozvoj nových technológií a vytvára pracovné príležitosti.
 • Recyklácia predchádza vzniku škodlivých emisií.

Recyklovať sa môžu aj produkty, ktoré sú už v obehu. Výrobcovia sú schopní pomocou reverznej logistiky znížiť počet surovín potrebných na výrobu nových komponentov alebo výrobkov.

Reverzná logistika je proces, ktorý zaisťuje, že len čo produkt dosiahne koniec svojho životného cyklu, bude vrátený späť výrobcovi. Použitý produkt sa rozoberie a časť z neho sa použije na výrobu nového produktu. Namiesto toho, aby staré produkty končili na skládkach, môžu výrobcovia zabezpečiť, aby sa všetky materiály, ktoré sa dajú znova použiť, opäť použili.

2. Využívanie obnoviteľnej energie

Pokiaľ ide o využívanie obnoviteľnej energie, existuje veľa možností. Slnko, voda, vietor, vlny, geotermálne pramene a príliv a odliv sú všetko zdroje obnoviteľnej energie. Podniky vytvárajú udržateľný priemysel prechodom na obnoviteľnú energiu. Obnoviteľná energia prináša výrobcom výhody nasledujúcim spôsobom:

 • Je to zdroj, ktorý sa počas svojej funkcie obnovuje, a preto je nákladovo efektívny.
 • Znižuje emisie skleníkových plynov.
 • Často nie je potrebný externý dodávateľ.
 • Zlepšuje okrem iného verejné zdravie.

3. Efektívne skladovanie

Často sa stáva, že výrobné podniky nakupujú vtedy, keď je surovina lacnejšia alebo, sa zásobujú preto, lebo chcú mať vždy dostatok surovín na sklade. Manažment surovín je kľúčom pre každý zelený výrobný závod. Softvér na správu skladových zásob identifikuje potenciálne nevyužívané zásoby a navrhuje, aby sa odstránili z inventára. Na druhej strane identifikuje často využívané suroviny a navrhuje ich včasné objednanie.

4. Inovácia strojov a zariadení

Bez ohľadu na to, či používané stroje fungujú bezproblémovo alebo nie, je nevyhnutné zaobstarať novú technológiu. Dôvod je ten, že staré stroje spotrebúvajú viac energie ako moderné technológie. Moderné stroje a zariadenia sú vyrobené a navrhnuté tak, aby boli ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.

 • Nové technologické stroje znižujú množstvo energie, ktoré potrebujete na výrobu.
 • Nové technologické stroje tiež zvyšujú produktivitu.
 • Novú technológiu spoznáte lepšie implementáciou systému EPMS, čo je systém riadenia elektrickej energie.

5. Analýza podniku a jeho vplyvu na životné prostredie

Eliminovať negatívny vplyv podniku na životné prostredie možno zabezpečiť identifikovaním výrobných procesov, ktoré znečisťujú okolie. Je dobré urobiť tak ešte pred samotným prechodom na zelenú výrobu.

Netreba zabúdať ani na spotrebu energie, ktorá tvorí významnú časť režijných nákladov výrobných spoločností. Prvým krokom pri optimalizácii spotreby energie v celom závode je meranie celkovej spotreby a identifikácia zdrojov vykonaním energetického auditu. Štúdiom využívania energie možno zistiť slabiny a určiť, ako najlepšie riešiť problémové sektory.

Obvyklým vinníkom masívnej spotreby energie vo výrobných závodoch je priemyselné osvetlenie. Mnoho výrobných spoločností používa žiarovky, čo môže byť značným úbytkom energie a peňazí. LED osvetlenie spotrebuje približne o 75 % menej energie, vydrží dlhšie ako iné svietidlá a zvyšuje energetickú účinnosť zariadení.

V neposlednom rade sa treba zamerať aj na využitie a spotrebu vody. Vodárenská spoločnosť vie byť nápomocná a určiť, ako môžete vodu v podniku využívať hospodárne.

Zelená továreň budúcnosti

Niekoľko spoločností preukázalo, že zavedením niektorých pilierov zeleného podniku môžu súčasne zlepšiť výkonnosť podniku a pomôcť životnému prostrediu.

Spoločnosť Bentley Motors implementovala systém riadenia energie, ktorý sa zameriava na energetické trhliny a spotrebu energie v systémoch stlačeného vzduchu a kotloch. Systém energetického manažmentu znížil spotrebu energie na výrobu jedného automobilu o dve tretiny a pre celý závod o 14 %.

Dalmia Cement, svetový líder vo výrobe cementu s nižšou uhlíkovou stopou, získava 32 % svojich surovín z priemyselného odpadu. Spoločnosť Dalmia nedávno oznámila, že plánuje vybudovať zariadenie na zachytávanie uhlíka s kapacitou 500 000 ton ročne. Toto zariadenie bude neoddeliteľnou súčasťou cieľa spoločnosti stať sa do roku 2040 prvým výrobcom cementu s negatívnym obsahom uhlíka.

Spoločnosť Tata Steel vytvorila pokročilý tím analytikov, ktorý využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na optimalizáciu výrobných procesov. Tím vyvinul algoritmus na riadenie procesu ohrevu tekutého surového železa. Okrem výrazného zníženia odpadu materiálu úsilie tímu prinieslo ročné úspory vo výške 50 miliónov eur.

V závode BMW Greer v Južnej Karolíne vytvorili vedci jedinečný zdroj energie pre vlaky, ktoré manipulujú s materiálom. Tieto vlaky sú poháňané vodíkovými palivovými článkami, ktoré využívajú plyn z biometánu z miestnej skládky. Znižujú sa tak režijné náklady na pracovnú silu, potreba priestoru a závislosť od batérií.

Adidas je známa nemecká spoločnosť predávajúca športové oblečenie. Zozbierané plasty z oceánu recyklujú a vyrábajú z nich nositeľné topánky a oblečenie. Ich hlavným cieľom je vytvárať výrobky, ktoré sú odolné a majú čo najmenší vplyv na životné prostredie.

Inovatívne myslenie posunie udržateľnosť vpred

Automobilový priemysel prešiel za posledných 20 rokov masívnymi zmenami, pokiaľ ide o vývoj palivovo úspornejších motorov a výrobných procesov, ktoré podstatne znižujú vplyv ich vozidiel na životné prostredie. Ďalším odvetvím, ktoré sa snaží zlepšiť svoj vplyv na životné prostredie, je potravinársky priemysel. Inovatívne výrobné a baliace techniky sa vyvíjajú rázne. A takto by sme mohli vymenovať niekoľko príkladov zavádzania zelenej výroby, respektíve zeleného priemyslu do priemyslu samotného. No na to, aby sa priemysel stal úplne udržateľným, budeme potrebovať ešte niekoľko rokov. To však neznamená, že podniky nemôžu obmedziť svoj vplyv na životné prostredie už teraz.

Priemyselné podniky investujú do nových technológií, ktoré zefektívňujú procesy a pomáhajú znižovať spotrebu energie, a preto sa stávajú každým dňom viac a viac ekologickými. Mnohé z nich sa obracajú na obnoviteľné zdroje energie. Tieto kroky nepomáhajú len životnému prostrediu, ale aj samotným podnikom. Bez ohľadu na to, aké metódy použijete, pokúste sa v roku 2021 prejsť na zelenú!

Zdroje

[1] The Green Factory of the Future. BCG. [online]. Publikované 29. 6. 2020. Citované 28. 1. 2021. Dostupné na: https://www.bcg.com/publications/2020/green-factory-of-future.

[2] Roy, Ch.: What is sustainable manufacturing and why does the world need it so much? RPO. [online]. Publikované 12. 3. 2020. Citované 28. 1. 2021. Dostupné na: https://www.rpo-manufacturing.com/blog/sustainable-manufacturing.

[3] Make Your Factory an Eco-Friendly Manufacturing Plant. Industry Today. [online]. Publikované 10. 11. 2020. Citované 28. 1. 2021. Dostupné na: https://industrytoday.com/make-your-factory-an-eco-friendly-manufacturing-plant/.