Potrebu inovácií v priemysle zobrali vážne aj organizátori prestížneho medzinárodného podujatia European Utility Week, kde časť programu bude venovaná mladým talentom. Svoje myšlienky a riešenia tu budú prezentovať študenti, mladí profesionáli a aj zástupcovia univerzít či technických inštitútov, ktorých náplň činnosti súvisí so sektorom energetiky. Hlavným sponzorom tejto časti podujatia bude spoločnosť OMNETRIC Group, silný stúpenec zlepšovateľstva a inovácií na pracovisku.

V exkluzívnom interview pre spoločnosť Engerati hovorí Maikel van Verseveld, výkonný riaditeľ OMNETRIC Group o tom, že ich firma má dobré predpoklady ponúknuť toto sponzorstvo, pretože skutočne chápe význam prepájať nové kultúry a nápady. OMNETRIC Group vytvorili dve spoločnosti, kde už existujú reálne skúsenosti so zlučovaním rôznych kultúr. A k tomu sa pridajú aj ďalší odborníci zo Siemens a Accenture, takže svoje skúsenosti a znalosti budú prezentovať tri rôzne kultúry. „Chceme zabrániť stále prevažujúcemu, doteraz zabehnutému spôsobu a zamerať sa radšej na rozvoj novej kultúry, ktorá podporuje zručnosti, spoluprácu a znalosti priemyselných procesov a technológií.“

Energetický priemysel by mohol byť lídrom pri zavádzaní inovácií

Maikel van Verseveld tvrdí, že energetický priemysel sa pre mnohých stále javí ako „tradičný“. Aj keď podľa neho sú na trhu niektorí hráči, ktorí sa snažia o zmenu, tak z pohľadu mladej generácie je celý sektor vnímaný ako zastaraný. Mladý talent, Dmytro Grygorenko, absolvent počítačových vied na Viedenskej Univerzite a v súčasnosti odborný konzultant v OMNETRIC Group tvrdí, že sieťový priemysel nie je nejako zvlášť dobre prezentovaný na trhu práce a to zvlášť v porovnaní s inými priemyselnými odvetviami. Poukazuje napr. na IT sektor, ktorý si získal významnú popularitu vďaka spoločnostiam ako Linkedin, Google, Apple a Microsoft, ktoré ponúkajú veľa príležitostí pre mladé talenty ako je aj on sám a to vo všetkých možných oblastiach. Sám si nebol vedomý toho, že energetický priemysel takisto ponúka množstvo vzrušujúcich príležitostí. Až doteraz. Vďaka tomu, že sieťové odvetvia sa čoraz viac digitalizujú, aj energetika hľadá čoraz naliehavejšie inovátorov, ktorí jej pomôžu spojiť svet informácií a prevádzkovaných technológií.

Podľa Maikela van Versevelda sa sektor sieťových odvetví môže dostať na čelo z hľadiska pritiahnutia mladých talentov, ktorí nehľadajú len pekný plat a nové auto. „Majú chuť sa učiť a opustiť to zastarané. Energetika má pre týchto mladých ľudí pripravených plno voľných miest, kde môžu preukázať svoj talent a priemysel ako celok ich chce v tom podporiť.“

Ďalšia mladá talentovaná odborníčka, Kateřyna Záslavská, absolventka Technickej Univerzity vo Viedni, ktorá v súčasnosti pracuje ako dátová analytička, v rozhovore pre Engerati uviedla, že energetika musí v mladých ľuďoch vidieť dlhodobú investíciu prostredníctvom trvalej podpory a praktického výcviku. „Pre absolventov je mimoriadne dôležité vedieť, že môžu s takouto podporou od skúsených pracovníkov počítať, čo obzvlášť platí pri realizácii nových projektov.

Maikel van Verseveld si zaspomínal na začiatok svojej kariéry, kedy pred osemnástimi rokmi v roku 1998 bol šťastný, že dostal príležitosť naučiť sa niečo od odborníkov, s ktorými spolupracoval a zároveň ukázať svoj talent a získať nový, toľko potrebný prehľad o sektore energetiky. „Generácia nového tisícročia chce pracovať pre spoločnosti, ktoré sú na čele z hľadiska tvorby a využívania inovácií a ktoré menia svet,“ vysvetľuje Maikel van Verseveld. Zároveň dodáva, že aj keď sa mladí inovátori môžu veľa naučiť od stále aktívnych, skúsených pracovníkov, je pre nich takisto dôležité, aby mohli „spochybniť“ existujúce koncepcie a postupy a prísť s novými myšlienkami. „Tieto skupiny pracovníkov sa môžu výnimočným spôsobom dopĺňať a skombinovať svoje skúsenosti a možnosti.“

Dmytro Grygorenko zdôrazňuje, že inteligentné technológie sú relatívne nové pre sektor energetiky a aby bolo možno efektívne riešiť všetky výzvy a problémy, bude potrebná súčinnosť a spoluúčasť všetkých – tak skúsených pracovníkov, ako aj nových talentov.

Pripraviť priestor pre inovácie

Sieťové odvetvia patria na medzinárodných burzách za posledných päť rokov k skupine odvetví, ktoré podávajú najslabšie výnosové výkony. Podľa Maikela van Versevelda je teraz naliehavosť inovácií do sektoru energetiky, ktorý sa začína meniť, väčšia ako kedykoľvek predtým. To si ale bude vyžadovať pripravenosť sieťových podnikov na zmeny, ktoré sa už na horizonte črtajú. Sieťové spoločnosti budú musieť podľa M. van Versevelda posilniť slabé miesta svojich podnikateľských modelov, pretože ak to neurobia, tak inovatívnejšie spoločnosti – pravdepodobne podstatne menšie z hľadiska obratu aj počtu zamestnancov – sa chopia príležitosti získať črtajúce sa výnosy z nových služieb. „Aby sme tomu dokázali predísť, zapájame mnohých našich zákazníkov do procesu revitalizácie existujúcich a zastaraných štruktúr, ktoré už nefungujú. To vytvorí priestor pre nové inovácie v rámci rôznych častí spoločnosti, kde to je potrebné. Ako napr. analýza údajov. Zbúraním zakonzervovaných postupov sa otvoria príležitosti pre inovácie.“

Zavedením nového pohľadu sa sieťovým podnikom otvoria nové príležitosti. „Dokážu tak rozpoznať trendy a identifikovať príležitosti skôr, ako ich konkurenti,“ uvádza M. van Verseveld. Takáto perspektíva si podľa K. Záslavskej bude zároveň vyžadovať trvalé inovácie.

Na záver rozhovoru M. van Verseveld uviedol, že už sa teší na European Utility Week 2015 vo Viedni, kde sa jeho firma dozvie o tom, akým smerom sa sieťové odvetvia uberajú. Na podujatí by sa podľa neho mali zúčastniť aj zástupcovia vládnych inštitúcií a regulačných úradov, aby lepšie pochopili potreby sieťových odvetví a toho, kde by tieto mali smerovať. „Mali by sme sa zamerať na trh ako celok a ak nebudeme počúvať ostatné krajiny čo robia, môžeme prehliadnuť mnohé príležitosti na zlepšenie národných regulačných nariadení. Vytvorením sekcie mladých talentov a ceny „Young Talent Award“ sa organizátorom podarilo vytvoriť skutočný ekosystém.“

Digitalizácia si bude vyžadovať integráciu zručností

Neexistuje iná možnosť, ako zmenu na digitálnu cestu prijať, pretože táto zmení energetický priemysel zásadným spôsobom. To tvrdí Charles Delalonde, vedúci oddelenia Digitálnych inovácií z Výskumného a vývojového centra spoločnosti EDF Energy v Anglicku, ktorý na blížiacej sa konferencii European Utility Week bude prezentovať postoj EDF Energy práve v oblasti digitalizácie.

Zmena energetického sektora si bude vyžadovať zručnosti

V exkluzívnom interview pre spoločnosť Engerati odporúča, že ak si pripravujete plán prechodu na digitalizáciu, je dôležité myslieť na skrátenie času dodávok na trh. To je možné dosiahnuť zapojením tých správnych zručností a prepojením výskumných a vývojových oddelení s informatikmi. Vývojári môžu pomôcť pri tvorbe odolnej softvérovej architektúry, odborníci na údaje môžu zabezpečiť analýzu očakávaní a príležitostí zákazníkov získanú z projektových údajov. Práve zručnosti vedcov analyzujúcich údaje sú tými, ktoré bude najťažšie získať pre ktorúkoľvek oblasť priemyslu, zdôraznil Ch. Delalonde. „Je to relatívne nová pracovná pozícia a energetika už zistila, že je ťažké nájsť a zamestnať takýchto odborníkov,“ vysvetľuje Ch. Delalonde. Aby sa tento problém podarilo vyriešiť, odporúča väčšiu spoluprácu medzi sieťovými spoločnosťami a univerzitami. Sieťové spoločnosti by mali vyberať a školiť množstvo interných stážistov alebo doktorandov. „Je to cenovo efektívnejší spôsob ako nájsť budúce talenty, pretože hotoví pracovníci schopní vykonávať analýzy údajov sú podstatne drahší.“

Premostenie výskumu a IT oddelení

Výskumné a IT oddelenia už v súčasnosti spolupracujú podstatne užšie a to práve kvôli podpore rozvoja digitálnych technológií a služieb v rámci jednotlivých oddelení. „Je dôležité zabezpečiť, aby výsledky vygenerované výskumným a vývojovým oddelením boli prenesené do IT oddelenia a ktoré prípadne budú nimi aj udržiavané.“ Ch. Delalonde zároveň dodáva, že uvedené dve oddelenia by mohli navzájom najlepšie zdieľať postup a naučené veci, čo zabezpečí, že inovácie budú rýchlejšie pripravené pre reálne využitie na trhu. „Takáto spolupráca podporí otvorené zmýšľanie, čo by malo viesť k ochote vymieňať si inovatívne nápady.“ V rámci diskusie o výzvach, ktoré existujú medzi výskumno-vývojovým a IT oddeleniami, ešte Ch. Delalonde dodáva, že IT oddelenie často očakáva veľmi sofistikované a odolné technológie alebo služby, ktoré už sú kompletne vyvinuté alebo odskúšané.

Zapojenie mladých firiem a akadémie

Ch. Delalonde vedie tím odborníkov z oblasti digitalizácie a energetiky, vďaka čomu sa mu darí premosťovať mladé firmy (startupy), akadémiu a priemyselný výskum a vývoj, čo prináša prelomové digitálne inovácie do sektoru energetiky. Práve o tejto skúsenosti bude hovoriť aj na blížiacej sa konferencii European Utility Week. „Akadémia a verejné financovanie pomôžu vyriešiť množstvo výziev v dlhodobom horizonte. Mladé firmy môžu ponúknuť veľa v oblasti inovácií a sieťové odvetvia môžu z toho všetkého profitovať. Môžu vzniknúť úplne nové trhy vrátane bezpečnosti, dopravy alebo aj niečo z oblasti poisťovníctva. Nikto ešte nemá na tieto špecifické trhy nárok. Je možné, že sa spoločnosti budú rozdeľovať a ponúkať nové produkty a služby. Sieťové spoločnosti potrebujú získavať nové nápady a realizovať tie, ktoré im pomôžu prekvitať.“

Na záver interview Ch. Delalonde uviedol, že už sa teší na European Utility Week aby si vypočul, aké inovácie využívajú sieťové odvetvia. „Na tomto podujatí majú sieťové spoločnosti príležitosť zhodnotiť a vymeniť si myšlienky s ostatnými účastníkmi. To poskytuje obrovskú príležitosť pre vzájomné obohatenie sa a poučenie sa od tých druhých.“ Zároveň dodal, že namiesto strachovania sa, čo takáto zmena v energetike prinesie, by bolo lepšie vnímať to ako vhodný čas na znovu objavenie samých seba. Sieťové spoločnosti by mohli objaviť rôzne nové trhy, ktoré internet vecí (IoT) a rozsiahle údaje (big data) vytvárajú.

Ch. Delalonde už viac ako desať rokov úspešne implementuje digitálne inovácie u zavedených veľkých hráčov z oblasti telekomunikácií a energetiky. Jeho výskumné výsledky boli patentované, publikované a zabudované do aplikácií a internetových stránok slúžiacich miliónom zákazníkov a zamestnancov.

Zdroj

[1] Young talent can save utilitiesfrom the „death spiral“, publikované 31.7.2015, dostupné online na http://www.engerati.com/article/young-talent-can-save-utilities-%E2%80%98death-spiral%E2%80%99

[2] Digital transformation calls for skill integration, publikované 31.7.2015, dostupné online na http://www.european-utility-week.com/Digital-Transformation-Calls-For-Skills-Integration 

www.engerati.com 
www.europeanutilityweek.com