Cenu s odmenou 200 000 korún za najlepšiu výskumnú prácu získal Sergej Hloch z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach. V kategórii doktorandskej práce zvíťazil a získal odmenu 120 000 korún Marián Bezsedéš z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu a odmenu 80 000 korún získal Roman Kolcun z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach s prácou Sémantické webové služby. Ceny Werner von Siemens Excellence Award sa udeľujú vo viacerých krajinách Európy za výnimočné vedecké a študijné výsledky dosiahnuté na univerzitnej pôde v oblasti výroby a rozvodu energie, informatiky a komunikácií, dopravnej techniky, automatizácie, technológií budov, zdravotníckej techniky a environmentalistiky.

Spoločnosť Siemens dlhodobo a systematicky podporuje školstvo na Slovensku. Dnes naše projekty zastrešujú všetky stupne vzdelávania od materských škôl po univerzity. Súťaž Werner von Siemens Excellence Award už ôsmykrát potvrdila kvalitu výskumu, ktorému sa na slovenských univerzitách venujú študenti a vedecké tímy,“ povedal Peter Kollárik, ktorý ukončil pôsobenie v spoločnosti Siemens, s. r. o., na poste generálneho riaditeľa 31. 12. 2008. Odborná komisia ako najhodnotnejšiu výskumnú prácu vyhodnotila teoretické rozpracovanie a základný projekt prevádzkovej aplikácie automatizovaného riadenia hydroabrazívneho delenia technických materiálov – autor Sergej Hloch z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach.

Ide o inovatívny spôsob delenia materiálov vodným lúčom. Projekt poukazuje na súvislosti medzi hlučnosťou a drsnosťou povrchu. „Naša inovácia spočíva vo využívaní hlučnosti, negatívnej vlastnosti tejto technológie. Je totiž nositeľom informácie o kvalite procesu delenia a možno ju využiť na online riadenie technologického procesu,“ vysvetlil S. Hloch, ktorý na tejto problematike pracoval päť rokov. Hlavným prínosom jeho práce je možnosť predpovedať mechanické parametre materiálov a ich zmeny spôsobené rôznym namáhaním, čo by malo viesť k zníženiu havárií a ekologických záťaží. Z doktorandských prác odbornú komisiu najviac zaujal projekt Mariána Bezsedéša z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý rozpracoval problematiku detekcie farby pokožky, tvárí a tvárových čŕt v digitálnom obraze.

Získané informácie možno použiť na rozpoznávanie výrazov tváre. „Ide o oblasť, ktorá má uplatnenie v širokom spektre potenciálnych aplikácií, či už pri interakciách medzi človekom a počítačom, pri indexovaní obrazových databáz, sledovaní osôb počas telekonferencií alebo v bezpečnostných systémoch,“ uviedol M. Bezsedéš. Vo svojej práci porovnal viacero metód strojového učenia, rozpoznávania vzorov a spracovania digitálneho obrazu. Celkovo na tomto projekte pracoval takmer šesť rokov. V kategórii diplomových prác komisia určila za víťaza Romana Kolcuna z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach s prácou Sémantické webové služby.

Na Slovensku sa do práve skončeného ročníka zapojili študenti zo siedmich univerzít s 32 projektmi, štyri práce museli byť pre nesplnenie kritérií vyradené z hodnotenia. Najviac súťažiacich vyslala Slovenská technická univerzita v Bratislave (12 prác), Technická univerzita v Košiciach (7) a Žilinská univerzita (6), ktoré už tradične majú v súťaži najvyššiu účasť. Do súťaže sa zapojila aj Univerzita Komenského (4), po jednej práci prihlásili Technická univerzita Zvolen, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Ekonomická univerzita v Bratislave. Odborná komisia nakoniec posudzovala dve výskumné práce, 8 doktorandských prác a 18 diplomových prác. Do finálového kola spojeného s prezentáciami vybrala 8 projektov.

O cenu Werner von Siemens Excellence Award sa môžu uchádzať absolventi vysokoškolského štúdia, interní doktorandi a absolventi doktorandského štúdia, či už ako jednotlivci, alebo tímy.

Podmienky pre uchádzačov o cenu Werner von Siemens Excellence Award na rok 2009 sú uverejnené na internetovej adrese www.siemens.sk/award .