Hľuzy cukrovej repy sa zberajú z okolitých polí, privážajú sa na nákladných autách, odkiaľ sa v závode splachujú vodou dole. Časť cukrovej repy mieri priamo na spracovanie a zvyšok sa uskladňuje na otvorenej kope, ktorá slúži ako vyrovnávací zásobník zabezpečujúci vyváženú a rovnomernú výrobu cukru.

Odtiaľto cukrovú repu oplachuje personál a umiestňuje na dopravník, ktorý ju transportuje na ďalšie spracovanie. Zaistenie stabilného procesu si vyžaduje rovnomerný prísun cukrovej repy do fáz spracovania. Sklad repy donedávna ešte nemal žiadne zobrazenie o tom, aké je vyťaženie produkcie a úrovne naplnenia síl s cukrovou repou. Pre personál tak bolo ťažké odhadnúť, koľko repy si vyžaduje aktuálna výroba. To bola parketa pre firmu Welotec, ktorá dodala cukrovaru komplexné riešenie. Dáta sa zberajú a vizualizujú prostredníctvom webservera. Personálu skladu repy sa zobrazujú všetky dôležité údaje na tabletoch, z ktorých majú prístup k vizualizácii prostredníctvom bezdrôtovej siete WLAN.

WLAN

Rozľahlý otvorený areál skladovania repy pokrývajú bezdrôtovým signálom štyri WLAN výkonné prístupové body IWL3210. Séria zariadení IWL3000 je vybavená jedným alebo dvoma WLAN rádiovými modulmi pre pásmo 2,4 a 5 GHz. Odolné zariadenia majú pod tlakom odliatu pevnú horčíkovú konštrukciu, nevyskytujú sa v nich žiadne rotujúce diely a sú prevádzkyschopné v teplotách od -20 do 70 °C.

Každý rádiový modul disponuje konektormi pre tri antény (3x3 MIMO). Rad IWL3000 je použiteľný pre štandardy WLAN 802.11 n, a/h, b/g, ako aj pre všetky protokoly na báze ethernetu vrátane variantu reálneho času. Moduly WLAN môžu podľa potreby pracovať v režime prístupového bodu (AP) alebo klienta a zabezpečujú stabilné pokrytie signálom na voľnom priestranstve ale aj v priemyselných halách.

Antény

Veľkú pozornosť bolo potrebné venovať výberu vhodných antén, pretože v priestore sa nachádza nakopeného veľa organického a tým pádom pomerne silno tieniaceho materiálu. Z rozsiahlej ponuky sa vybrali vhodné tyčové antény schopné pokryť celú plochu 19 000 m2 skladových priestorov.
Každá rádiová aplikácia stojí a padá na výbere vhodných antén. Cieleným plánovaním a voľbou vhodných antén a anténnych káblov je možné vybudovať spoľahlivé bezdrôtové komunikačné riešenie. Výsledkom je potom pri nižších nákladoch vyššia spoľahlivosť a menšie nároky na údržbu.

Vizualizácia dát

Aktuálne parametre výroby sa zbierajú cez analógové vstupy (4-20 mA) pomocou DataStation, zariadenia na zber a správu dát a vizualizujú sa na integrovanom webserveri. Pracovník stojaci v sile s repou, kde prostredníctvom prúdu vody čistí hľuzy a premiestňuje ich na dopravníkový pás, disponuje tablet-PC prístrojom v priemyselnom vyhotovení, na ktorom si cez štandardný webový prehliadač webservera môže pozrieť údaje z DataStation. Personál má tak k dispozícii stále aktuálne informácie o výrobnom procese a do výroby môže poslať potrebné množstvo repy. Okrem informácie o miere naplnenia síl sa na tablet-PC zobrazujú ďalšie pre výrobu špecifické údaje. Sú to napr. prepravované množstvo na dopravníkovom páse a tiež požadovaná rýchlosť dopravníka. Vďaka flexibilite a otvorenosti systému je možné rozsah zobrazovaných údajov v budúcnosti kedykoľvek rozšíriť.

Zdroj: http://www.welotec-solutions.com