Aby sa minimalizovali všetky možné straty a spoločnosť tak mohla dosahovať svoje obchodné ciele, operátori často vykonávali pochôdzky do prevádzky s cieľom odhaľovať úniky z ventilov, zle dosadajúcich tlakových poistných ventilov a nefunkčných odvádzačov kondenzátu počas bežnej prevádzky. Veľké úniky bolo možné odhaliť jednoducho, avšak tie menšie zostali často nepovšimnuté aj 2 – 3 týždne. Keď sa to všetko spočítalo, tak tieto malé úniky predstavovali stratu takmer 4 metrické tony pary za hodinu.

Riešenie

V prevádzke bola nasadená sofistikovaná akustická „načúvacia“ technológia s protokolom WirelessHART v kombinácii so zabudovaným meraním teploty, ktorá monitorovala odvádzače kondenzátu, poistné aj tlakové ventily. Celkovo bolo neinvazívnym spôsobom nasadených 100 bezdrôtových akustických vysielačov Rosemount™ 708 od spoločnosti Emerson. Elektráreň Barking mala už v minulosti skúsenosti s bezdrôtovým protokolom WirelessHART. Napriek veľkým vzdialenostiam a náročnému prostrediu, ktoré sú pre elektrárne tohto typu charakteristické, dokázala bezdrôtová sieť fungovať spoľahlivo. Za prvý týždeň prevádzky dokázala nová technológia identifikovať úniky pary z vysokotlakových odvádzačov kondenzátu prehriatej pary. Cena únikov bola odhadnutá na 1 400 eur za každý deň prevádzky.

Po nainštalovaní 35 akustických bezdrôtových vysielačov na odhaľovanie chybných odvádzačov kondenzátu nainštalovala elektráreň ďalších 15 vysielačov na monitorovanie poistných a odvzdušňovacích parných ventilov. Niektoré z týchto ventilov sú umiestnené vo výške 25 m na vrchu kotlov, čo je pre operátorov problém, aby ich skontrolovali. Bezdrôtové monitorovanie výrazne zvýšilo bezpečnosť operátorov a zlepšilo posielanie reportov. Prístroje potvrdili svoju účinnosť pri znížení strát pary a odstávok, pričom zároveň pridali čas operátorom, ktorí sa tak mohli venovať iným činnostiam.

Zdroj: Barking Power Lowers Steam Costs, Improves Efficiency with Wireless Acoustic Monitoring. [online]. Prípadová štúdia Emerson process Management. Citované 24. 12. 2015. Dostupné na: http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Documents/00830-0100-4708.pdf.