Tento závod má k dispozícii všetky zariadenia potrebné pre každú fázu spracovania zemného plynu, vrátane systému na odstraňovanie CO2, uskladňovacieho zásobníka s objemom 30 000 m3, výmenníka tepla typu CWHE vo forme nízkoteplotného výmenníka, kaskádového chladiaceho procesu od firmy Linde a technických zariadení na výrobu elektrickej energie a pary. Bezpečnú prevádzku tohto nového závodu má na starosti integrovaný procesný riadiaci systém od firmy Yokogawa, ktorý sa skladá z DCS systému CENTUM VP, SCADA systému FASTTOOLS, z bezpečnostného SIS systému ProSafe-RS a z operátorského školiaceho simulátora Omegaland (OTS).

Úlohy a riešenia

Skangass sa potreboval vyhnúť meškaniu pri pôvodne stanovenom termíne plnej prevádzky závodu. Kľúčom k tomu bola dokonale zaškolená obsluha od prvého dňa prevádzky. Yokogawa v spolupráci so Skangassom konfigurovala prvý raz vo svojej histórii ­simulátor pre operátorov závodu na skvapalňovanie zemného plynu so simuláciou tých istých riadiacich systémov ako v skutočnosti ­inštalovaných s identickými prevádzkovými funkciami. Tento presný model procesu skvapalňovania zemného plynu sa správa rovnako ako ­reálna prevádzka a umožňuje nasimulovať prípadné poruchy a v cvičnom prostredí. Operátori Skangassu sa tak môžu opakovane školiť v celom rozsahu svojich činností a pre všetky typy situácií. Základným kameňom bezpečnej prevádzky sú pre operátorov dôkladné znalosti aktuálneho diania v závode.

Docielilo sa to kompletnou integráciou DCS systému CENTUM VP, SCADA systémom FASTTOOLS a systémom ProSafe-RS spolu s ostatnými systémami ako napr. systém na kalibráciu zásobníkov. V riadiacich staniciach si môžu operátori jednoducho vyvolať a prezrieť priebehy veličín, získať prehľad o celom závode, vypísať si sumár alarmov, či pozrieť si grafického sprievodcu operátora. O procesoch prebiehajúcich v závode tak dostávajú správne informácie v správnom čase. Operátori môžu napr. na displeji riadiaceho panela potvrdiť ­status a prevádzkové sekvencie dvoch sušiacich absorbérov, ktoré sa striedajú v 24-hodinových cykloch, pričom jedna jednotka je v ­prevádzke a druhá v regeneračnom režime.

Monitorovaním teploty vo výmenníku tepla CWHE, ktorého prevádzka je kľúčová v procese skvapalňovania zemného plynu a starostlivo sa nakonfigurovala v riadiacom systéme CENTUM VP, môžu operátori predísť tepelným šokom pri nábehu resp. odstavení výroby. Na vzdialených termináloch sú operátori schopní monitorovať dáta v reálnom čase, ktoré sú prenášané cez linku GPRS do SCADA systému FASTTOOLS v ­riadiacej centrále. Prispieva to k celkovej efektivite ­závodu Skangass a ­zaisťuje vyššiu bezpečnosť i stabilnú výrobu. Prostredníctvom tohto integrovaného systému dokáže z centrálneho dispečingu celý závod monitorovať a riadiť jeden operátor v priebehu jednej smeny.

Analýza LNG

Analýzu LNG vykonáva chromatograf Yokogawa GC1000 a informácie o nej posiela do systému CENTUM DCS. Pomocou týchto dát sú operátori schopní nastaviť parametre výroby tak, aby spĺňali požiadavky skladovacích terminálov zákazníkov v celej Škandinávii.

Meranie prietoku chladiaceho média

Coriolisov prietokomer Yokogawa ROTAMASS sa v závode používa na meranie prietoku vo vedeniach dodávajúcich chladiacu zmes do chladiaceho zariadenia. Operátori sa v tomto prípade spoliehajú na presnosť a stabilitu prietokomera pri stanovení dostatočného množstva chladiaceho média.

Spokojnosť zákazníka

“Yokogawa má s procesmi LNG bohaté skúsenosti a ich inžinieri rozumejú našim procesom. Realizáciu projektu mali na starosti inžinieri Skangassu v súčinnosti s odborníkmi z Yokogawy. Simulátor OTS nám naozaj pomohol spoznať výrobný proces. Napriek tomu, že náš skvapalnený plyn tvorí len malú časť v porovnaní s dodávkami plynu z ložiska v Severnom mori, tento biznis neustále rozvíjame, aby sme vyšli v ústrety požiadavkám trhu. K tomu je nevyhnutná konštantná a stabilná prevádzka,“ nechal sa počuť Roy Kenneth Skar, vedúci prevádzky Skangassu.

www.yokogawa.com