Celoplošné nasadenie údržbárskeho systému

Plánovanie a sledovanie výkonov údržby v rámci integrovaného systému je v prípade Volkswagenu Slovakia ďaleko pred svojimi súputníkmi z koncernu. Na údržbu používajú modul SAP PM (Plant Maintenance - modul zaoberajúci sa komplexnou údržbou zariadení a majetku podniku). Rozhodnutie o implementácii modulu SAP PM pre operatívnu údržbu padlo v roku 2005. Pre údržbu zakúpili middleware, tzv. strednú vrstvu medzi samotným používateľom a modulom SAP PM. Následne plošne nasadili modul a integrovali ho s ostatnými modulmi v SAP ERP. Takúto úroveň integrácie nemá okrem bratislavského žiadny závod v rámci koncernu. Modul SAP PM je previazaný s materiálovým hospodárstvom (sklady náhradných dielov) a finančným hospodárstvom (riadiaci pracovníci majú k dispozícii kompletné finančné vyhodnotenie nákladov jednotlivých zariadení). Cieľom takejto integrácie je transparentná údržba zariadení.

„Éra zošitov a tabuliek v PC už skončila. Život nám ukázal, že ako fabrika rastie, tak rastie aj význam údržby a bez podporných systémov sa ďalej nepohneme“, Ing. Štefánek, údržba VW SK

Používateľsky príjemné rozhranie

Pri implementácii strednej vrstvy najväčšiu výzvu predstavovala úprava používateľského prostredia. Hlavnou výzvou bolo jednoduché a rýchle rozhranie. Dodávateľ middleware mal svoj modul úspešne nasadený vo veľkej plynárenskej spoločnosti. No ak sú pre plynárenský priemysel odozvy do 15 sekúnd vyhodnotené ako dobré, pre automobilový priemysel sú nedostačujúce. Volkswagen Slovakia očakával reakciu maximálne do 2 sekúnd, a preto musel dodávateľ modul upraviť.

Testovanie mobilných klientov

Na výrobných linkách sú už z minulosti rozmiestnené SAP PM terminály s informáciami pre pracovníkov. No teraz by mal mať každý údržbár mobilného klienta. Počas testovacej fázy sa vyberajú vhodné typy mobilných zariadení, pretože okrem komunikácie so systémom SAP PM, musí mať údržbár napr. možnosť pripojiť sa k riadiacim jednotkám rôznych zariadení vo výrobe. V konečnej fáze testovania sa zhromaždia všetky skúsenosti a požiadavky od jednotlivých údržbárov a zapracujú sa do požiadaviek na modifikáciu middleware. Cieľ je stále rovnaký – rýchlo sprístupniť informácie pre pracovníkov v čo najzrozumiteľnejšej a najjednoduchšej forme.


Testovanie mobilných klientov prebieha už od minulého roku. Ešte pred samotným spustením museli mať vyriešené pokrytie a zabezpečenie WIFI sietí. Bezdrôtová infraštruktúra v žiadnom prípade nesmie ohroziť siete využívané pre výrobné alebo logistické procesy, a preto oddelenia údržby úzko spolupracujú s IT oddelením. V prípade bratislavského závodu Volkswagen Slovakia je to o to väčšia výzva, keďže tu pracuje aj mnoho externých zamestnancov a subdodávateľov. O správnosti nasadenia modulu SAP PM svedčí aj to, že aj ostatné závody koncernu prechádzajú od rôznych údržbárskych systémov k SAP PM.

„Spúšťací moment pre inovácie predstavuje vždy snaha posunúť produkciu na vyššiu úroveň zabezpečenia procesu.“ Ing. Štefánek, údržba VW SK

Lanká kvality

Z Bratislavy sa do koncernu dostal aj ďalší systém: lanká kvality. Výrobný pracovník má vedľa svojho pracovného taktu natiahnuté lanko, ktoré môže v prípade problémov potiahnuť a privolať pomoc, prípadne okamžite zastaviť linku. Okrem vizuálnej informácie sa ozve aj zvuková signalizácia. Existovali aj iné riešenia, ale buď boli zložité alebo finančne a časovo náročné. Zamestnanci si lanká kvality pochvaľujú. Lanko je natiahnuté pozdĺž celého výrobného taktu na dosah ruky – už nemusí zdĺhavo kráčať k signalizačnému zariadeniu. V rámci pilotného projektu sa skúšobne zaviedli lanká kvality na jednej strane výrobného taktu. Bratislavské riešenie sa následne stalo základom pre koncernový štandard a najnovšia montážna linka pre New Small Family produkty už má lanká kvality na oboch stranách výrobného taktu.

Nadštandardné riadenie skrutkových spojov

Ak sú lanká kvality a celoplošné nasadenie údržbárskeho systému príkladom systémov zlepšujúcich organizáciu práce, príkladom nadštandardného procesného riadiaceho systému je systém na riadenie skrutkových spojov. Systém zabezpečuje nastavenie procesných parametrov skrutkovacích nástrojov pre konkrétne vozidlo na pracovnom takte. Spätne sa zase vyhodnocuje ako pracovník danú operáciu zrealizoval. Vozidlo nemôže opustiť výrobný takt, ak nie sú všetky skrutkové spoje správne utiahnuté. Výsledky procesu sa posielajú do systému na kontrolu kvality, kde sa porovnávajú s očakávanými.

Na rovnakom princípe funguje aj operácia plnenia médií do vozidla. Pre konkrétne vozidlo systém automaticky nastaví plniace parametre pre každé médium (chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina, voda do ostrekovačov) a operátor musí iba nasadiť plniace adaptéry. Výsledky sa podobne ako pri skrutkových spojoch pošlú do systému na kontrolu kvality.Na kontrolných bodoch pracovníci oddelenia kvality kontrolujú výsledky procesov každého vozidla a v prípade odchýlok zabezpečia ich odstránenie.

„Pri všetkom, čo ovplyvňuje kvalitu produktu, musí vždy fungovať princíp štyroch očí.“, Ing. Štefánek, údržba VW SK

RFID identifikácia a elektronická sprievodná karta vozidla

Správna identifikácia vozidla na výrobnom takte je kľúčová pre všetky riadiace systémy procesu, či už ide o výrobné alebo logistické procesy. V roku 2009 zrušili na montáži ručné skenovanie vozidiel a zaviedli v závode RFID identifikáciu. Na každé vozidlo sa pred prvým montážnym taktom pripevní RFID dátový nosič, pomocou ktorého sa zabezpečí identifikácia vozidla pred príchodom na výrobný takt. Práve automatická identifikácia vozidla je jedným zo základných stavebných kameňov elektronickej sprievodnej karty. Cieľom je v maximálnej miere obmedziť papierovú dokumentáciu vozidla a manipuláciu s ňou.

Nová linka pre New Small Family je už od roku 2010 vybavená elektronickou kartou vozidla a jediným papierovým dokladom zostal výrobný predpis vozidla. RFID technológia sa stala neoddeliteľnou súčasťou nielen procesných, ale aj transportných systémov na montážnej linke. Čas získaný zrušením ručného skenovania vozidla sa premietol do zvýšenia produktivity práce.

Dôvera

Pred niekoľkými týždňami sa začala sériová výroba Audi Q7 novej generácie. Stáva sa prvým vozidlom na platforme C-SUV, ktorá prináša výrazné zmeny v konštrukcii vozidla a výrobných technológiách. Výrazne sa zvyšuje podiel elektroniky a asistenčných systémov vodiča.

Všetky navrhnuté a zrealizované riadiace systémy a organizačné opatrenia v Bratislave sledujú jediný cieľ – najvyššiu možnú kvalitu výsledného produktu. A práve kvalita a produktivita zabezpečila bratislavskému závodu viacnásobné ocenenia nielen v koncerne Volkswagen, ale aj v rámci európskeho automobilového priemyslu. Pre Volkswagen Slovakia to prináša dlhodobý prospech v podobe dôvery koncernového vedenia a výhľad produkcie ďalších nových modelov koncernových značiek.

Za poskytnuté informácie ďakujeme Ing. Štefánekovi, údržba Volkswagen Slovakia, závod Bratislava.