Geneticky optimalizované údaje

Ako prvý krok k maximalizácii efektívneho využitia technických zariadení Eni vybudovala odolný integrovaný systém optimalizácie výroby. Srdcom tohto riešenia je e-rabbit, patentovaná technológia Eni. Rovnako ako genetik môže použiť chromozómové markery na predpovedanie určitých charakteristík alebo žiaducich vlastností, e-rabbit aplikuje genetické algoritmy na prevádzkové údaje na vytvorenie rôznych simulačných modelov. Pomocou množiny vstupov, ako je rýchlosť čerpadla, tlak a pod., e-rabbit porovnáva každú možnú kombináciu nastavení, aby našiel optimálne parametre technických zariadení. Aby však Eni mohla využívať e-rabbit čo najefektívnejšie, potrebovala prístup k údajom v reálnom čase.

Digitalizácia ťažby

Eni, ktorá už používala systém AVEVA PI, mala prístup k prevádzkovým údajom. Získavanie údajov z tohto systému však spôsobovalo oneskorenia. Pred realizáciou simulačných modelov vytvorených e-rabbitom technici manuálne zhromaždili údaje v prevádzke, prepojili ich s programom Microsoft Excel a importovali do podnikových softvérových systémov. V snahe získavať údaje v reálnom čase pripojila Eni systém AVEVA PI do sídla spoločnosti, čím umožnila nepretržitú aktualizáciu simulačných modelov. Modely sú prepojené so systémom AVEVA PI a e-rabbit, čím vytvárajú uzavretú sieť integrovanej a procesnej simulácie. „Systém AVEVA PI dokáže komunikovať s e-rabbitom a e-rabbit pripravuje modely, ktoré sú už teraz vytvárané z aktuálnych údajov v reálnom čase z prevádzky,“ povedal Luca Cadei, zástupca riaditeľa závodu Southern District, Eni.

Okrem e-rabbit Eni prepojila systém AVEVA PI s eDOF (Eni Digital Oil Field), ich interne vyvinutým riešením digitálnej reprezentácie ropných prevádzok, vďaka čomu dokážu vizualizovať údaje prichádzajúce zo systému AVEVA PI, ako aj z iných zdrojov. Vďaka prevádzkovým údajom prichádzajúcim s vysokou frekvenciou a získavaným v reálnom čase a ich kombináciou s údajmi s nižšou frekvenciou, ako sú denné a mesačné informácie, eDOF dokáže modelovať a simulovať výrobné údaje. Tento proces poskytuje používateľom naprieč oddeleniami informácie, ktoré potrebujú na monitorovanie parametrov a pochopenie KPI. Aj keď nedokážu monitorovať všetky kľúčové ukazovatele výkonu súčasne, spoločnosť Eni využíva koeficienty a technológiu prenosu na to, aby z kľúčových ukazovateľov výkonu vytvorila jeden premenlivý trend, čo umožňuje technikom monitorovať technické zariadenia ako celok.

Prostredníctvom kombinácie eDOF a AVEVA PI System majú kľúčové zainteresované strany prístup k vzdialeným displejom, informačným obrazovkám, trendom, štatistikám a pod., aby mohli vykonávať analýzy v reálnom čase. Údaje z eDOF sú vizualizované v monitorovacej miestnosti pomocou AVEVA PI Vision a údaje v reálnom čase sa odosielajú do e-rabbit, čo umožňuje technikom vzájomnú spoluprácu.

Dve možnosti, ako využiť simulačné modely

Po pripojení systému AVEVA PI k eDOF mohla spoločnosť Eni imple­mentovať skutočné digitálne dvojča s úplnými simulačnými možnosťami, ktoré možno využiť dvomi spôsobmi. Pomocou optimalizačného algoritmu sa môžu používatelia priamo pripojiť k systému AVEVA PI, plánovať optimalizáciu a získať kombináciu odporúčaných prevádzkových parametrov. Tieto nové parametre sa potom posielajú technikom výroby na implementáciu v prevádzke, a to často na týždennej báze. V režime monitorovania môžu používatelia vytvárať trendy a kľúčové ukazovatele výkonu spojením systému AVEVA PI so simulačnými modelmi a definovaním vstupných premenných získaných z rámca technických zariadení, umiestneného na AVEVA PI Server. Prvky rámca zariadení sú usporiadané podľa krajiny a lokality a prepojené s e-rabbitom, ktorý spúšťa simulačné modely ukazujúce optimálnu produkciu. Tieto modely sa porovnávajú s údajmi systému AVEVA PI v reálnom čase. Simulácie sa spúšťajú počas celého dňa, čo technikom umožňuje okamžite zistiť, kedy sa technické zariadenia odchyľujú od plánovaného výkonu.

Vďaka týmto simulačným modelom Eni optimalizovala výrobné činnosti a dokonca identifikovala nové výrobné príležitosti. Nedávno e-rabbit použil údaje AVEVA PI System, aby naznačil, že Eni otvorí novú servisnú linku vo svojej lokalite v západnej Afrike, čím zvýši produkciu ropy o 60 %. Prístup k prevádzkovým údajom majú teraz už všetky obchodné jednotky v celej spoločnosti Eni. Tento prístup podporuje prostredie s väčšou spoluprácou a umožňuje technikom zvyšovať efektivitu a produkciu na pracoviskách.

Zdroj: A model in real time: Building a digital oil field using AVEVA™ PI System™. Prípadová štúdia. AVEVA Group plc. [online].

-tog-