Cieľom digitálnej transformácie mohelnického výrobcu elektromotorov je dosiahnuť dokonalú kontrolu nad výrobným procesom a na základe okamžitej spätnej väzby z výroby a odporúčaní vyšších riadiacich systémov sa v reálnom čase prispôsobovať a predchádzať kritickým stavom. Práve taký stav chce závod v Mohelniciach dosiahnuť do piatich rokov. „Proces digitálnej transformácie je predovšetkým o práci s údajmi a ich následnom využití pri efektívnom a flexibilnom riadení výrobných procesov,“ hovorí vedúci Siemens Digital Factory Mohelnice Marián Bolebruch.

Neoceniteľná hodnota údajov

Údaje, ktoré prichádzajú z výroby alebo logistiky, sú tzv. surové (raw) údaje. Ide napríklad o prevádzkové údaje z riadiacich systémov jednotlivých zariadení (otáčky, tlak oleja, vibrácie, teplota, čas obrábania, prevádzkové kvapaliny a pod.), údaje o spotrebe prevádzkových médií (elektrická energia, technické plyny), logistické údaje alebo údaje z pracovného priestoru (hluk, prašnosť, vlhkosť, teplota). Tie sa ďalej odosielajú do strednej edge vrstvy údajového systému. Tu dochádza k predspracovaniu údajov podľa kritérií, ktoré sa určujú na základe skúseností napr. z podobných prípadov použitia. Údaje, ktoré sú vyhodnotené ako relevantné, sa odosielajú do najvyššej vrstvy, ktorú predstavuje cloudová platforma MindSphere.

Do MindSphere však neprichádzajú iba údaje zozbierané zo strojov, technológií a iných aplikácií; veľké množstvo údajov sa generuje aj výpočtami alebo sú výsledkom komplexných algoritmov vrátane použitia umelej inteligencie. MindSphere umožňuje s týmito údajmi ďalej nakladať pomocou aplikácií a pokročilých analytických funkcií a premeniť ich na „múdre“ údaje. V mohelnickom závode tvorí MindSphere jadro novo vytváraného ekosystému, pričom podnik intenzívne pracuje na implementácii nových aplikácií, funkcionalít a služieb MindSphere. „Proces pripájania je rozdelený do niekoľkých fáz. V prvej fáze sú to kriticky dôležité stroje, ktorých je niekoľko stoviek. Potom budú nasledovať ďalšie podľa vopred definovanej priorizácie. Cieľový počet je cca 2 500 – 3 000 strojov a zariadení,“ opisuje stratégiu získavania a spracovania údajov M. Bolebruch.

Elektromotory v tisíckach vyhotovení

Mohelnický závod je špecifický tým, že zákazníci majú obrovské množstvo možností, ako nakonfigurovať elektromotor. Majú k dispozícii 60-tisíc kombinácií, čo je pre návrhárov výrobného procesu extrémne náročné. Táto situácia podnietila vývoj úplne nového riešenia, ktoré by umožňovalo importovať do návrhov elektromotorov návrhy špecifických komponentov vytvorené priamo zákazníkom. Takto vytvorená zostava by potom, samozrejme po predchádzajúcej validácii, bola odoslaná do výroby. Na konci by zákazník dostal motor, ktorého niektoré súčasti si sám navrhol.

„Digitalizácia je krásna predovšetkým tým, že sa dotýka úplne všetkých častí podniku: od výroby cez logistiku a riadenie procesov až po administratívu a HR. A takto sa k nej tiež musí pristupovať – ako ku komplexnému systému, kde sú vzájomné súvislosti,“ dodáva M. Bolebruch.

Cesta k udržateľnosti vedie cez digitalizáciu

Mohelnický závod sa podieľa na splnení záväzku spoločnosti Siemens dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030. „Digitálna transformácia môže výrazne prispieť k skráteniu výrobných cyklov a zníženiu energetickej náročnosti výroby, čo vo svojom dôsledku vedie aj k znižovaniu uhlíkových emisií,“ vysvetľuje V. Štěpán. „Samozrejme, pokračujeme aj v ďalších aktivitách, ako je využitie odpadového tepla z technologických procesov alebo zapojenie technológií pre inteligentné budovy. Hlavným cieľom je dodávať špičkové elektromotory presne podľa potrieb zákazníka s minimálnou emisnou stopou.“

www.siemens.com