Letecké mapovanie

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., využíva pravidelné letecké mapovanie vybratých stavenísk, resp. depónií na úseku výstavby Diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, ktoré pre nich zabezpečuje spoločnosť Terradron, s. r. o. Produktom takéhoto leteckého mapovania je súbor výstupov, ktorý s vysokou presnosťou poskytuje komplexnú geometrickú i vizuálnu informáciu o mapovanej oblasti – doslova mapovanú oblasť zdigitalizuje. Najčastejšie typy výstupov z leteckého mapovania sú aktuálna letecká mapa staveniska vo vysokom rozlíšení a v geodetickej presnosti, výškový model terénu používaný na výpočet objemu materiálov a 3D mračno bodov na vizualizáciu staveniska v 3D priestore. Výhodou leteckého mapovania je to, že jednotlivé výstupy sú realizované v geodetickej presnosti, to znamená, že sú často schopné nahradiť tradičné geodetické merania. Najmä čo sa týka výpočtu objemu, použitie výstupov z profesionálneho leteckého mapovania ponúka presnejšie a oveľa komplexnejšie výstupy ako tradičné geodetické metódy.

Letecké laserové skenovanie

Rýchlo rozvíjajúcou sa službou je letecké laserové skenovanie terénu pomocou technológie LiDAR. Technológia LiDAR bola použitá napríklad pri mapovaní terénu odkaliska na ploche cca 100 ha. Územie odkaliska je dnes pomerne husto zalesnené a vzhľadom na prípravu komplexného návrhu sanácie životného prostredia v tejto oblasti bolo potrebne získať čo možno najpodrobnejšiu geometriu povrchu skúmanej oblasti. Tradičné geodetické zameranie by v tomto prípade bolo v dôsledku hustej vegetácie komplikované, finančne náročné a s pomerne riedkou sieťou bodov. Letecké mapovanie pomocou LiDAR-u prinieslo zameranie skutočného terénu územia v priemernej hustote 22 bodov/m2. V porovnaní s tradičným geodetickým zameraním bol výsledný model terénu lacnejší, kvalitnejší a rýchlejšie sa realizoval.

Podobne bola technológia laserového skenovania ako náhrada za geodetické mapovanie využitá pri riešení havarijného zosuvu v oblasti cesty pri obci Muráň. Po obrovských dažďoch bola cesta v horskej oblasti na viacerých miestach odtrhnutá a zosunutá. Komplexná geometria cesty, okolitých svahov, jednotlivých zosuvov a odtrhov bola zdigitalizovaná pomocou kombinácie terestrického laserového skenera a LiDAR-u umiestneného na drone. Výstupom bolo farebné mračno bodov v hustote >1 000 bodov/m2, ktoré predstavovalo najkomplexnejší možný podklad pre rýchle a kvalitné projektovanie nápravných opatrení poškodenej cesty.

Termálna inšpekcia

Ako posledný z množstva príkladov využitia dronov v priemysle uvádzame termálne inšpekcie. Termálne inšpekcie s dronmi sú vhodné najmä pre fotovoltické elektrárne (inšpekcie fotovoltických panelov), energetiku (inšpekcia vedení a izolátorov) a stavebníctvo (kontrola zateplenia budov, úniky). Zaujímavou aplikáciou je detekcia skrytých požiarov na skládkach komunálneho odpadu, kde je nevyhnutné určiť ložisko požiaru. Keďže sú požiare na skládkach často skryté pod povrchom, táto úloha môže byt zložitejšia, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Avšak drony s termokamerou dokážu v horizonte pár minút určiť veľmi presne, efektívne a bezpečne polohu skrytých ložísk požiarov na skládke. To umožňuje zasiahnuť cielene a s výrazne zníženým rizikom a nákladmi, čo sa týka osôb a techniky.

Zaujímavou aplikáciou termálnej inšpekcie pomocou dronu bola aj detekcia podzemného porušenia teplovodu pre teplárenskú spoločnosť CZT Ružomberok, s. r. o. Úniky teplej vody z potrubia zakopaného v zemi sú tradične nočnou morou teplárenských spoločností a ich detekcia je finančne i časovo nákladná, pričom je to často hľadanie ihly v kope sena. Termokamera umiestnená na drone poskytuje v takýchto situáciách silný nastroj. Dron ma v skutočnosti tú výhodu, že minimálne teplotné rozdiely, ktoré sa v teréne v oblasti uniku prejavujú, možno efektívne detegovať iba pri pohľade z výšky. Zároveň možno pomocou dronu pri hľadaní uniku „preletieť“ stovky metrov potrubia rýchlo a efektívne.

Za poskytnuté informácie ďakujeme Mgr. Matejovi Červeňanovi zo spoločnosti Terradron, s. r. o.