V roku 2013 teda postavili novú úpravňu vody Gbely. Projekt modernizácie realizovaný spoločnosťou Prominent – špecialistom na úpravu vody a dávkovanie chemikálií a spoločnosťou FESTO trval rok a vo finále viedol ku spokojnosti občanov a ku čírej vode s „iskrou“.

Voda vychádza z úpravne v Kútoch vo veľmi dobrom stave, na trase do Gbeloch sa však obohacovala o stopové prvky železa a mangánu. Z pohľadu spotrebiteľov nebola voda číra a mala mierne červenú farbu. Zadanie pre spoločnosť Prominent bolo jednoznačné: odstrániť zvyškové železo, mangán, farbu a zákal. Na riešenie tohto problému sa na prevádzke použila metóda ultrafiltrácie. Ultrafiltrácia je technológia spoločnosti Prominent a funguje na princípe mechanickej filtrácie. Filtračné moduly obsahujú tzv. tyčinky, ktoré prepustia vodu a zachytia nečistoty.

Proces úpravy

Prívod z Kútov ústi asi 800 metrov od prevádzky v Gbeloch a na distribúciu sa využilo existujúce potrubie. Upravená voda sa vlastnou gravitáciou dostane späť do vodojemu a odtiaľ už klasickou cestou prúdi priamo do mesta. Ak by sa z nejakého dôvodu nedalo použiť gravitačné čerpanie vody, je k dispozícii aj pomocné čerpadlo.

Alfou a omegou riešenia je snímač tlaku a prietokomer, pomocou ktorých je možné zistiť tlakové rozdiely na vstupe a výstupe. Operácie prebiehajú pri konštantnom tlaku. Tlak sa upravuje podľa úrovne hladiny vodojemu. Monitorovanie a prenos informácií z vodojemu do prevádzky zabezpečujú snímače. V niektorých prípadoch je potrebné filtráciu zastaviť – napríklad ak je vodojem plný, alebo v noci, kedy sú minimálne požiadavky.

Príchodom tzv. surovej vody sa otvorí veľký ventil a prísun vody sa uzatvorí. Následne voda prechádza cez základné mechanické filtre, ktorý zachytia najväčšie nečistoty a nezaťažujú membránu ultrafiltra. Na prevádzke sú k dispozícii posilňovacie čerpadlá pre prípad vyššieho odberu alebo neštandardnej situácie. Ak napríklad z nejakých dôvodov poklesne tlak, aktivujú sa posilňovacie čerpadlá a zvýšia tlak na membránu ultrafiltra, inak by filtrácia nebola účinná. Voda prechádza do membrán zospodu, po odfiltrovaní smeruje upravená voda do preplachovacieho zásobníka. Po dosiahnutí požadovanej hladiny systém prepne ventily a čistá voda prúdi späť do vodojemu a odtiaľ do spotreby.

Otvory vo filtračných moduloch sa po určitom čase zanesú a preto je potrebné vyšším tlakom prepláchnuť filtračné moduly a potrubia. Preplach (odkalenie) sa robí automaticky pri určitej tlakovej diferencii a je rozdelený na viac cyklov. Najprv sa začínajú preplachy obyčajnou vodou z preplachovacieho zásobníka. Po 10 až 20-tich mechanických preplachoch sa začína cyklus chemického preplachu.

Veľké pranie

V prípade veľkého chemického prania sa všetky ventily uzatvoria a do okruhu sa pridá kyselina, ktorá rozleptá všetky nečistoty. Vodu z chemického prania systém následne pustí do neutralizačných zásobníkov. Podľa normy o odpadových vodách sa musí voda z neutralizačných zásobníkov pred vypustením do recipientu najprv neutralizovať. Preto sa na zariadení nachádza ďalšie čerpadlo, ktoré na základe nameranej hodnoty pH dávkuje požadované množstvo pH korektorov (buď kyselinu alebo lúh). Po dosiahnutí limitnej hodnoty neutralizácie sa prepnú ventily a čistá, neutralizovaná a ničím nezaťažená voda sa vypustí do kanalizácie. Početnosť cyklov chemického prania sa mení s ročným obdobím – v lete je väčší odber ako v zime. Keďže sa jedná o podzemnú vodu, tak zmeny počasia nevplývajú na filtráciu.

Úplná automatizácia

Prevádzka je plne automatizovaná. Všetky procesy, od diferencie tlaku na vstupe a výstupe až po neutralizáciu vody, zabezpečuje riadiaci systém. Na hornom poschodí budovy sa nachádza chemický sklad s automatizovanými dávkovacími čerpadlami, ktoré na základe informácií zo systému dávkujú potrebné chemické látky. Kvôli bezpečnosti však na chemické pranie vždy dozerá jeden pracovník obsluhy, ktorý skontroluje nadávkované chemikálie a dáva povel na spustenie.

Ovládanie všetkých pneumatických armatúr

Dlhodobým partnerom Prominentu je spoločnosť FESTO, ktorá pre túto prevádzku dodala časť pneumaticky ovládaných armatúr a integrovaný ostrov. Pneumatické armatúry riadia všetky procesy v súčinnosti s pracími cyklami, ale aj bežným fungovaním prevádzky. Integrovaný ostrov je umiestnený v rozvádzači. Najväčšou výhodou integrovaného ostrova je, že dokáže všetky pneumaticky ovládané prvky od rôznych výrobcov ovládať z jedného miesta. Integrovaný ostrov je prepojený s riadiacim systémom a všetky informácie z pneumatických prvkov sa zobrazujú buď na HMI panely alebo vzdialeným prístupom na centrálnom dispečingu.

Vzdialený prístup

Jednou z podmienok pred modernizáciou bola integrácia vzdialeného prístupu k informáciám. Teraz sú všetky informácie z úpravne vody Gbely prenášané na centrálny dispečing. Každé ráno má službukonajúca obsluha dostupné informácie o kvalite vody z prevádzky, stave jednotlivých pneumatických prvkov, o množstve chemických látok. Autorizovaní dispečeri dokonca môžu vzdialene riadiť procesy na úpravni vody.

Spokojnosť občanov

Úpravňa vody v Gbeloch je plne funkčná od jari 2013 a za menej než dva roky dokázala bez poruchy spracovať skoro 300 tisíc m3 vody. Energetická náročnosť prevádzky sa po modernizácii znížila aj vďaka gravitačnému čerpaniu vody z vodojemu. Využitá technológia ultrafiltrácie je prvá svojho druhu pre vodárenské zdroje na Slovensku a v tomto prípade prispela aj k zníženiu dávok chemických látok v procese prania. No z modernizáciou sú spokojní hlavne občania – ich voda je teraz číra, bez zápachu a zafarbenia.