Riešenie vytvorené klientovi na mieru

Česká Skalice vo východných Čechách neponúka len Rozkoš. Malebné mesto v blízkosti známej vodnej nádrže, ktorej sa tiež hovorí Východočeské more, je aj sídlo spoločnosti Farmet, a. s. Ide o českú strojárenskú spoločnosť s tradíciou od roku 1992. Výrobný program je tu rozdelený na dve divízie. Divízia poľnohospodárskej techniky sa špecializuje na vývoj a výrobu poľnohospodárskych strojov na obrábanie pôdy a siatie. Divízia Oil & FeedTech je popredným svetovým výrobcom a dodávateľom technológií na spracovanie olejnatých semien, filtráciu a rafináciu rastlinných olejov a extrúziu krmív. Kým poľnohospodárska technika funguje viac na báze opakovateľnosti výrobkov, väčšina zákaziek v druhej divízii predstavuje kusové výrobky. Každá zákazka je projektovaná priamo pre daného zákazníka, pre ktorého sa vytvára riešenie na mieru. Opakovateľnosť nie je taká veľká, naopak celá technológia a rad nadväzností na ňu je špecifických podľa požiadaviek zákazníka.

EPLAN – riešenie od návrhu až po realizáciu

Spoločnosť Farmet, a. s., hľadá pre svoju prácu nástroje, ktoré zvyšujú produktivitu práce a odstraňujú množstvo chýb, čím prináša konkurenčnú výhodu nielen sebe, ale aj svojim zákazníkom. „V roku 2010 sa začalo budovať oddelenie, ktoré sa malo zaoberať automatizáciou technologických liniek. S tým súvisel aj návrh elektrickej schémy rozvádzača. Hľadali sme nástroj, ktorým by sa dala schéma viac než len nakresliť. Z firiem, ktoré boli v tom čase k dispozícii, vyšla víťazne spoločnosť EPLAN,“ spomína na začiatok spolupráce Ing. Jiří Maslikiewicz, vedúci automatizácie a riadenia procesov. Konkrétne bol zvolený EPLAN Electric P8, CAE softvérového riešenia na návrh, dokumentáciu a administráciu elektrotechnických projektov a projektov elektrotechnickej automatizácie.

Na základe nedávnej pozitívnej skúsenosti bol vo fáze návrhu nasadený tiež EPLAN Preplanning, ktorý umožňuje predbežné plánovanie technického riešenia strojov a systémov. Podporuje graficky aj databázovo orientované pracovné metódy. V oboch prípadoch sú údaje bez problémov prenesené do interdisciplinárneho podrobného dizajnu. Individuálna konfigurácia systému umožňuje flexibilnú adaptáciu na existujúce inžinierske procesy. „Dlhšie sme sa pohrávali s myšlienkou kresliť technologické PID schémy iným spôsobom. V ostatných systémoch ide len o plošné obrázky, ktoré nenesú žiadnu informáciu. EPLAN nám vtedy predstavil svoj softvér EPLAN Preplanning a my sme sa takmer ihneď rozhodli ho implementovať,“ vysvetľuje Ing. Pavel Wild, riaditeľ zákazníckych projektov.

Tlak na skracovanie času návrhu

Na začiatku bol len plán zjednodušiť a skrátiť proces tvorby schém s nadväznosťou na elektrinu pomocou predvytvorenia makier. V súčasnosti je EPLAN Preplanning nasadený aj v časti strojnej projekcie a technológovia v ňom kreslia PID diagramy a schémy. Spolu s elektroprojekciou tak pracujú nad rovnakou databázou údajov a výmena je oveľa jednoduchšia. Farmet sa chcel vyhnúť chybovosti a zaistiť aktuálnosť dokumentácie. „Keď začíname s navrhovaním technológie, náš 3D návrh nakreslíme a zatlačíme do rôznych technologických línií previazanosti jednotlivých strojov. Na to nám slúži EPLAN Preplanning, pokročilý nástroj na technologické schémy,“ opisuje konkrétne nasadenie Ing. Daniel Erhart, zodpovedný projektant a realizátor. Keďže má firma prednastavené šablóny, ktoré sa vkladajú do projektov, môže zaručiť skrátenie času aj technologickú správnosť. Keď sa vyvinie schéma nejakej časti a odsúhlasí sa jej správnosť, môže sa s ňou následne pracovať ďalej. Vytvára sa tak databáza schém a riešení, ktoré možno opakovane používať a stále skracovať čas projektovania. EPLAN a technologické schémy sa stávajú rodným listom každého projektu.

EPLAN – spolupráca, ktorá sa oplatí

Nástroj EPLAN na elektrickú prípravu využíva Farmet už zhruba desať rokov. EPLAN Preplanning bol novinkou, ktorá však ešte viac posilnila digitálny svet vo firme. Na začiatku EPLAN navrhol procesné zmeny na základe znalosti technologického segmentu trhu s možnosťami platformy EPLAN na vytvorenie zákazky pomocou systémov EPLAN Preplanning a EPLAN Electric P8. Tým sa vytvorila jednotná údajová základňa a eliminovali sa všetky spomínané nedostatky. Pri analýze v spoločnosti Farmet boli s výhodou využité opakujúce sa technologické celky v rôznych variantoch a opakovateľnosť sa využila aj pri príprave konfiguračných súprav, čím došlo k celkovej optimalizácii toku údajov pomocou nástrojov EPLAN.

Kľúčom k úspešnému nasadeniu a prepojeniu systému EPLAN Electric P8 a Preplanning bol spoločný projekt implementácie systému, na ktorom úzko spolupracovali konzultanti firmy EPLAN a kľúčoví používatelia spoločnosti Farmet. Konzultácie prebiehali na úrovni jednotlivých odborov tak, aby boli maximálne využité funkcie systému podľa potrieb používateľov. Súčasne boli spoločne prediskutované firemné procesy (zmenové riadenie, uvoľňovanie dokumentácie atď.), aby mohli byť pomocou systému automatizované, čím by vzniklo unikátne riešenie šité na mieru spoločnosti Farmet. Vzniknutý štandard kľúčoví používatelia naďalej rozvíjajú podľa toho, ako sa menia ich potreby.

„Na spolupráci so spoločnosťou Farmet si obzvlášť vážim ich povedomie o tom, že optimalizácia procesov v konštrukcii môže výrazne pomôcť pri napĺňaní nielen ekonomických cieľov. V tejto otázke sa prirodzene obrátili na nás a veľmi ma teší, že výsledky našej optimalizácie im priniesli očakávané zefektívnenie,“ oceňuje projekt Ing. Petr Pospíšil, riaditeľ spoločnosti EPLAN.

„Vďaka systémom EPLAN Preplanning sme technologické a elektrické schémy prepojili do jedného celku. Oboje sa spojilo. Projektanti pracujú v systémoch EPLAN každý deň, pretože technologická schéma je základom nami dodávaných technológií – od začiatku plánovania až po uvedenie do prevádzky,“ uzatvára Ing. P. Wild za spokojných používateľov EPLAN nástrojov vo firme Farmet, a. s.

www.eplan.cz