Meranie elektriny a Servis merania NN

Odbor Servis merania NN je v spoločnosti Východoslovenská energetika, a. s., začlenený na úseku Meranie elektriny na divízii Sieťové služby. Medzi základné činnosti vykonávané útvarom patrí starostlivosť o meradlá inštalované v sieti na odberných miestach na úrovni nízkeho napätia, t. j. priame a polopriame meranie. V zásobovacej oblasti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., (ďalej VSD) to predstavuje približne 620 000 odberných miest.

Elektromery a ich evidencia

Každé meradlo, ktoré je vo vlastníctve VSD, je zaevidované v systéme SAP IS-U. Kľúčové parametre na jednoznačnú identifikáciu meradla sú výrobné číslo a typ. Evidované meradlá možno z ­hľadiska lokalizácie rozdeliť na dve základné skupiny – inštalované a skladové. Meradlá nainštalované v sieti majú väzbu na odberné miesto s adresnými údajmi, následnú väzbu na obchodného partnera a pod. Údaje zaznamenané v systéme SAP IS-U bohato stačia na to, aby bola lokalizácia v prípade potreby čo najjednoduchšia a možná v čo najkratšom čase.

Evidencia meradiel, ktoré predstavujú skladové zásoby, prešla v ­poslednom období výraznou zmenou. Prednedávnom predstavovala celá táto skupina jeden celok bez rozdielu, či sa meradlá nachádzajú v centrálnom sklade, alebo sú už v lokálnych skladoch servisu merania a sú určené na inštaláciu do siete. V súčasnosti bola do systému SAP IS-U zavedená štruktúra skladov, ktorá detailizuje miesto, kde sa meradlo nachádza. Okrem centrálneho skladu a lokálnych skladov bola zavedená aj evidencia tzv. osobných skladov. Každý pracovník, ktorý si preberá elektromery potrebné na výkon v teréne, je povinný naskladniť si ich aj systémovo pomocou prideleného PDA. Týmto krokom je okrem iného podchytený aj pohyb meradiel. Vytvorili sme jednoznačné podklady na analýzu skladových zásob.

V súčasnosti inštalujeme v zásobovacej oblasti VSD vo veľkej ­väčšine plne statické, resp. elektronické, elektromery, t. j. bez použitia pohyblivých častí. Každý elektromer disponuje okrem ­povinných označení a symbolov aj čiarovým kódom so stanovenou konvenciou. Čiarový kód reprezentuje ďalšiu formu identifikácie meradla, ­nakoľko obsahuje výrobné číslo, typ aj rok výroby.

Pracovný príkaz

Terénnym pracovníkom, t. j. elektromontérom a technikom, ktorých úlohou je vykonávať požadované úkony na odberných miestach, je práca prideľovaná pomocou pracovných príkazov. Pracovný ­príkaz predstavuje jednoznačnú požiadavku na výkon práce v ­teréne, ­identifikuje odberné miesto a elektromer, deklaruje ­požadovaný úkon s popisom zadávateľa. Zdrojovým systémom týchto pracovných príkazov je SAP IS-U. Pracovné príkazy sú ­generované v systéme na základe požiadavky odberateľa, obchodníka alebo distribútora elektriny.

110 000 papierových pracovných príkazov minulosťou

Pracovné príkazy sú nevyhnutnou súčasťou organizácie a výkonu práce v teréne v rámci činností, ktoré pokrýva servis merania. Osemdesiat technikov a montérov musí dostať jednoznačnú ­informáciu, ktoré výkony a na akom mieste majú zrealizovať. Približne 40 % objemu ich práce predstavujú výmeny meradiel pre končiacu sa platnosti overenia, druhá časť zahŕňa operatívne pracovné príkazy, ktoré sú zadávané na dennej báze. Ročný objem vykonaných pracovných príkazov sa pohybuje na úrovni 110 000.

Z toho vyplýva, že priemerná návštevnosť odberného miesta je raz za šesť rokov.
Rok 2012 bol kľúčovým pre zdokonalenie procesov spojených s ­výkonom pracovných príkazov a nabehnutím na úplne novú ­formu. Roky zavedená papierová forma bola nahradená elektronickou. Aby bolo možné túto výraznú zmenu zvládnuť, nevyhnutným bolo nastavenie a doladenie aplikácie na ručných počítačoch tak, aby na nich mohli elektromontéri a technici pohodlne pracovať. Progresívne riešenie s názvom EWOlution vystihuje jeho komplexný prístup. Jednak v podobe modernizácie súčasného stavu, jednak množstvom zdokonalení s potenciálom rozširovania. Výraz predstavuje slovnú hračku a zároveň skratku z anglického slovného spojenia Electronic Work Orders solution.

Päť výhod EWOlúcie

Cieľom riešenia EWOlution je okrem odstránenia využívania ­papierových pracovných príkazov zvýšiť pružnosť prideľovania práce jednotlivým zamestnancom, zabrániť duplicite výkonu na jeden ­pracovný príkaz, zjednodušiť orientáciu v údajoch o odbernom ­mieste a zabezpečiť okamžitú informovanosť o vykonaní práce. Riešenie EWOlution pozostáva z dvoch základných častí prístupných koncovým používateľom – z centrály EWO pre plánovačov a mobilného klienta EWO na PDA pre terénnych pracovníkov. Centrálna aplikácia umožňuje prezerať zadané pracovné príkazy, prideľovať ich jednotlivým technikom alebo elektromontérom a ­on-line sledovať realizovanú prácu. Prepojenie na systém SAP HR zabezpečuje zobrazenie aktuálneho zoznamu terénnych pracovníkov, ktorým možno naplánovať prácu. Prínosom nového riešenia je okrem zefektívnenia základných procesov lokalizácia meradla, ktoré nie je inštalované na odbernom mieste.

Centrála EWO

Centrálna aplikácia systému EWO je postavená na báze tenkého klienta. V internetovom prehliadači pracujú primárne šiesti ­plánovači, ktorí rozdeľujú pracovné príkazy jednotlivým terénnym pracovníkom. Zabezpečenie plynulého chodu práce a prípadné ­administrátorské zásahy sú v kompetencii dedikovaného pracovníka na pozícii špecialista EWO. Pracovníci na týchto pozíciách ­vykonávajú svoju činnosť v kancelárii, výjazdy do terénu sú približne na týždennej báze hlavne s cieľom poznať problematické odberné miesta a inštalovanú techniku a odovzdávať skúsenosti technikom a elektromontérom.

Automatizácia

Plánovanie výmen meradiel napĺňa požiadavky zákona o energetike o povinnom oznámení výmeny meradla odberateľovi minimálne 15 dní vopred. Informačný list systém generuje automaticky bez ľudského zásahu. Ak nebola výmena meradla uskutočnená pre ­neprístupnosť odberného miesta, systém automaticky generuje výzvu na sprístupnenie. Odberateľ ju dostane vo forme doporučeného listu. Týmto prístupom zvyšujeme úspešnosť výmen meradiel, pretože výmeny sa týkajú aj odberných miest, ktoré nie sú bežne prístupné, napr. chatové oblasti.

Mobilný klient EWO

V súčasnosti sú už všetci zamestnanci vykonávajúci servis merania a zabezpečujúci logistiku vybavení priemyselnými PDA značky Motorola. Tie ukážu technikovi, resp. elektromontérovi, pridelenú prácu, detailné popisy zaznamenané zadávateľom, miesto ­výkonu, stanovené termíny, ale aj aktuálne materiálové vybavenie na  ­odbernom mieste, ako sú dáta o meradle, komunikačnej jednotke, hlavnom ističi a pod. Dátová výmena medzi PDA a centrálnou aplikáciou je zabezpečená pomocou GSM siete. Pridanou hodnotou aplikácie je možnosť automatického odpočtu stavu elektromera, ktorý je najpresnejšou formou získavania údajov. Automatický prenos dát odstránil chybovosť pri prepisovaní dát z elektromera do PDA. Aj keď je takáto forma odpočtu možná iba pri statických elektromeroch, ich počet zvýšime v priebehu tohto roka približne o  60 000. K skvalitneniu zadávania stavov na dynamických ­meradlách výrazne prispieva možnosť vyhotovenia fotografie. Cieľom je odstrániť pochybnosť o správnosti zaznamenaného stavu číselníka.

Nový spôsob organizácie práce formou štartu z domu

Zavedením nového prístupu k pracovným príkazom sa výrazne otvára cesta k organizácii práce formou štartu z domu, keďže ­terénni pracovníci nie sú nútení prichádzať každý deň na pracovisko, aby si prevzali potrebné formuláre. Evidencia elektromerov na ­úroveň zamestnanca takisto podporuje tento štýl práce. Frekvencia ­návštevy pracoviska je dvakrát týždenne. Plánovači práce sú vybavení potrebnou počítačovou technikou, aby mohli v prípade nutnosti ­organizovať prácu mimo kancelárie.

Vízia

V budúcnosti chceme pokračovať v rozširovaní softvérových ­vylepšení. Chceme napríklad zlepšiť orientáciu v teréne cez GPS navigáciu a súradnice, ktoré sú k odbernému miestu pridelené v SAP-e, zefektívniť deľbu práce či pracovať na spresnení objednávok elektromerov. Momentálne je nasadzovanie v prvej etape. Cieľom bolo pokryť nevyhnutné požiadavky na bezproblémový chod a implementovať riešenie k zabehnutým procesom a niektoré procesy zdokonaliť. Rozširovanie bude mať za úlohu využiť dáta, ktoré sú k dispozícii, zjednodušiť prácu v teréne, prideľovať prácu pracovníkom, ktorí nepoznajú dané oblasti a pod.

Ing. Mário Šotter
Vedúci odboru Servis merania NN
Východoslovenská energetika a.s.