Spoluprácu a inovácie má BID vo svojej DNA

Ak niekto pozná hodnotu spolupráce, je to BID Group. S viac ako 35-ročnými skúsenosťami je BID jedným z najväčších integrovaných dodávateľov inovatívnych riešení na kľúč pre drevospracujúci priemysel. Spoločnosť BID Group poskytuje kompletnú škálu zákaznícky orientovaného inžinieringu, inovatívnych zariadení, digitálnych technológií, inštalácií na kľúč a popredajných služieb. Od jednotlivých až po niekoľko vzájomne prepojených výrobných liniek poskytuje BID svojim zákazníkom inteligentné vybavenie a prepojené továrne.

Snaha čeliť zásadným výzvam celého odvetvia

Drevospracujúci priemysel nedokázal prijať zmeny s rovnakou rýchlosťou a prispôsobivosťou, ako iné výrobné odvetvia. Ak sa na vstupe procesov nachádzajú suroviny tak viariabilné, ako je napr. drevo, schopnosť nájsť a štandardizovať technológiu s preukázanou pridanou hodnotou bola pre priemysel ako celok výzvou. Ak jednotliví výrobcovia navyše nemôžu mať pod kontrolou vlastnosti rozhodujúceho materiálu na vstupe, ako môže celé odvetvie štandardizovať technológie?

Najvyššie náklady pre akýkoľvek drevospracujúci podnik sú na vstupné suroviny, takže udržanie dostatku hodnotného dreveného vlákna je pre ziskovosť rozhodujúce. V tomto odvetví priemyslu má každý typ surového dreveného vlákna jedinečné vlastnosti, ako je veľkosť, tvar alebo obsah vlhkosti, ktoré majú vplyv na spôsob jeho spracovania. Neustále sa mení aj dopyt na trhu pre konkrétne konfigurácie. Aj pri optimálnom zhodnotení materiálu bránia vyššiemu výkonu prevádzky na pílenie dreva faktory, ako neplánované odstávky, strata produktivity a problémy s kontrolou kvality. Mnohí prevádzkovatelia píl investovali veľké prostriedky do vybavenia a tieto investície sa musia v súvahe prenášať viac ako desať rokov. Aktíva podniku sa časom stanú menej spoľahlivými a operátori si musia zvoliť medzi zle fungujúcim vybavením alebo ďalšími veľkými finančnými investíciami.

Napriek týmto prekážkam videla spoločnosť BID príležitosť narušiť tento neutešený súčasný stav – to by však neprišlo bez riešenia dlhodobých výziev. Vďaka technológiám cloudu a priemyselného internetu vecí (IIoT), ktoré transformujú výrobné prevádzky v iných priemyselných odvetviach, spoločnosť BID stavila na potenciál kombinovať najmodernejšie technológie s hlbokými znalosťami odvetvia a pripraviť tak pôdu na digitálnu transformáciu v drevospracujúcom priemysle.

Transformácia so správnymi partnermi

Spoločnosť vedela, že chce využiť cloudové pripojenie a IIoT, a preto na začiatku celého procesu uzavrela partnerstvo s malou firmou na vývoj softvéru, aby vytvorila platformu na zhromažďovanie a sledovanie prevádzkových údajov. No navrhnutá platforma nepriniesla očakávané výsledky a nedokázala poskytnúť požadované impulzy potrebné na posun vpred. Nakoniec si v BID Group uvedomili, že firme zaoberajúcej sa vývojom softvéru chýbali znalosti drevospracujúceho odvetvia a že je potrebný nový plán. Prehodnotením svojho prístupu sa spoločnosť BID snažila vybudovať tím strategických partnerov, z ktorých každý má odborné znalosti vo vlastných oblas­tiach. Spoločnosť sa už v minulosti zúčastnila na podujatí PTC 2019 LiveWorx a uvedomila si, že riešenia PTC zodpovedajú ich obchodným modelom a vízii rastu. Chris Wells, hlavný viceprezident spoločnosti BID pre popredajné služby, servis a spoľahlivosť, bol prekvapený prístupom PTC ku kontinuite podnikania a správe životného cyklu produktu. „Len čo sme začali myslieť na celý životný cyklus produktu, všetky tieto nástroje zrazu pridali obrovskú hodnotu riešeniam, o ktorých uvažujeme,“ hovorí Ch. Wells.

Spoločnosť tiež vedela, že kompletný tím bude vyžadovať ďalších strategických partnerov. Okrem PTC sa obrátili na dlhoročného partnera Rockwell Automation, a to pre jeho odborné znalosti prevádzkovej technológie a rozsiahlu ponuku HW a SW vrátane analytiky, MES, automatizácie, priemyselného riadenia, snímačov a sietí. Okrem ľahko programovateľného softvéru bola nevyhnutnosťou aj životnosť produktu. Pretože na pílach nepracuje veľa technikov na plný úväzok, spoľahlivý hardvér s dlhou životnosťou a kultúra spolupráce spoločnosti Rockwell Automation boli rozhodujúcimi faktormi, ktoré prispievajú k minimalizácii neočakávaných prestojov.

Udržiavanie vzťahov s existujúcimi partnermi bolo pre BID rovnako dôležité – a umožňovala to schopnosť bezproblémovej integrácie PTC s iným softvérom. Napríklad BID integrovala PTC technológiu IIoT do Grafana Labs na analýzu a monitorovanie postavenú na otvorenej platforme a zároveň využila nástroj Influx Data na zabezpečenie viditeľnosti zásobníkov, snímačov a systémov v reálnom čase. Vďaka PTC Cloud Services získala navyše spoločnosť BID podporu v oblasti správy a bezpečnosti údajov od spoločnosti PTC spolu s infraštruktúrou poskytovanou spoločnosťou Microsoft Azure. BID sa tak dostala do pozície, keď môže využiť svoje skúsenosti výrobcu pôvodných zariadení spolu s poprednými technologickými partnermi, aby mohli pomôcť svojim zákazníkom v oblasti spracovania dreva v úsilí o digitálnu transformáciu.

Digitálne prepojenie zariadení

Ako podnik zameraný na zákazníka mala spoločnosť BID jasné ciele: znížiť neplánované prestoje a nastaviť novú úroveň využitia a výkonnosti aktív, aby zákazníci mohli čo najlepšie využiť svoje investície. Pri pilotnom projekte u jedného zo svojich zákazníkov začali používať PTC ThingWorx, end-to-end priemyselnú IoT platformu ako komunikačný základ na prepojenie ich inteligentných prevádzok. Platforma umožnila spoločnosti BID získať prehľad o produkcii a stave aktív pomocou analýzy údajov v reálnom čase a bohatej škály prehľadov a reportov z výroby. Spoločnosť BID tiež využila ThingWorx na implementáciu prediktívnych analýz pri údržbe a opti­malizácii spoľahlivosti.

V rámci tohto pilotného projektu dokázala spoločnosť BID zlepšiť celkovú spoľahlivosť výrobných procesov a zariadení. Pridali výstrahy do svojich vysokorýchlostných ložísk a na úrovni komponentov použili ďalšie monitorovanie, alarmové a analytické údaje, aby identifikovali abnormálne podmienky a lepšie sledovali stav technických prostriedkov. Čo je dôležité, spoločnosť BID dokázala prejsť z reaktívneho na preventívny a proaktívny prístup k servisu a údržbe, čo viedlo k bezprecedentnej spoľahlivosti zariadenia.

Vďaka týmto vylepšeniam bola spoločnosť BID schopná rýchlo poskytovať svojim zákazníkom prepojenie ich prevádzok. Prvotná imple­mentácia priniesla neuveriteľné výsledky vrátane dvojciferného vylepšenia ukazovateľa celkovej efektívnosti zariadení (OEE).

Potvrdený úspech priniesol aj vylepšenú ponuku pre zákazníkov

Aj keď bol úspech transformácie prevádzok na kľúč od spoločnosti BID pôsobivý, boli si vedomí, že existuje veľká trhová príležitosť na digitálnu transformáciu prevádzok, ktoré boli len čiastočne vybavené ich hardvérom. Spoločnosť mala deväť zákazníkov, ktorí využívali výlučne jej zariadenia a riešenia, ale ďalších 400, v ktorých videli potenciál na presadenie sa. Cieľom pritom bolo nezameriavať sa tak na predaj svojich zariadení, ale viac na prepájanie a servis existujúcich prevádzok na spracovanie a pílenie dreva. Na základe tohto predpokladu spoločnosť BID oslovila ďalších zákazníkov, ktorí mali rôznorodé vybavenie svojich prevádzok. Spoločnosť predstavila OPER8™, riešenie IIoT poskytujúce prehľady v reálnom čase, ktoré optimalizujú obnovu a produktivitu drevených vlákien pri súčasnom zvýšení predaja. Na základe poznatkov získaných z vlastných skúseností s OPER8™ mohla spoločnosť prísť na trh s balíkom riešení určených na digitálnu transformáciu prevádzok zákazníkov a pomôcť im pripojiť ich existujúce prevádzky na spracovanie a pílenie dreva. Zákazníci prijali toto riešenie nad očakávania.

„OPER8™ poskytuje technické znalosti potrebné na perfektné monitorovanie spoľahlivosti a výkonu píl,“ hovorí Dan Bowen, generálny riaditeľ Biewer South, Biewer Lumber. „Poskytuje prehľad, ktorý nám pomáha monitorovať všetky procesy a vykonávať úpravy v reálnom čase, aby sme zaistili, že pracujeme v rámci vopred stanovených ukazovateľov a udržujeme efektivitu výroby. OPER8™ poskytuje pílam komplexný balík, ktorý monitoruje spoľahlivosť strojov, generuje alarmy, keď je proces mimo svojich hraničných stavov, a sleduje kontrolu kvality vo všetkých častiach linky,“ dodáva D. Bowen.

Skúsenosti spoločnosti BID v odvetví spracovania dreva prispeli k schopnosti ponúknuť zákazníkom transformačné riešenia. „Naše topánky sú plné pilín – pri rozhovoroch so zákazníkmi okamžite prinášame odborné znalosti z odvetvia,“ uvádza s humorom Steven Hofer, výkonný viceprezident pre stratégiu a rozvoj podnikania. „V tomto odvetví nie je žiadne iné riešenie, do ktorého by bolo možné pripojiť toľko rôznorodých zariadení na spoločnú platformu, ako je to v prípade OPER8™. Ukázali sme to aj na príklade využitia radu produktov a technológií spoločnosti PTC,“ dodáva.

Posun smerom k rozšírenej realite rozširuje možnosti popredajných služieb

Na základe zmien, ktoré boli postavené na IIoT, rozpoznala spoločnosť BID príležitosť posunúť svoje prevádzky na vyššiu úroveň využitím rozšírenej reality (RR). Nielen v rámci svojich prevádzok, ale aj v prevádzkach svojich zákazníkov začína RR zlepšovať popredajné služby, jeden z najdôležitejších aspektov podnikania, ktorý neustále zvyšuje príjmy.

V BID rozpoznali najmä podstatnú výzvu poskytnúť rýchle a presné služby na míle vzdialenému zákazníkovi, ktorých má spoločnosť viac než dosť – a to najmä pri núdzových alebo rozsiahlejších opravách. V týchto situáciách vedú tradičné spôsoby služieb, ako sú telefónne hovory, textové správy a e-maily, k dlhším čakacím lehotám a k neplánovaným prestojom zákazníkov. Pretože cestovanie je pre prevádzkových technikov BID čoraz náročnejšie, stala sa RR jednoznačne použiteľným riešením.

Pomocou Vuforia Chalk, nástroja na vzdialenú pomoc a spoluprácu na diaľku, môžu teraz prostredníctvom RR poskytovať presné a podrobné pokyny zákazníkom v reálnom čase, kdekoľvek a kedykoľvek to bude potrebné. Zákazníci si môžu aplikáciu jednoducho stiahnuť a spojiť sa so servisnými technikmi spoločnosti BID a vyriešiť neočakávané problémy. Kombináciou zvuku a videa v reálnom čase s technológiou RR umožňuje Chalk servisnému technikovi prezerať prostredie a vybavenie koncového zákazníka a písať poznámky priamo na obrazovku. Pretože digitálne poznámky tohto nástroja bežia v rámci RR, „držia sa“ miesta a prostredia, do ktorého sú nakreslené, čo pomáha zákazníkovi ľahko sledovať a dokončiť kroky smerujúce k vyriešeniu problému. „Chalk je obzvlášť užitočný nástroj na poskytovanie diagnostiky zákazníkom na diaľku,“ hovorí Alistair Cook, generálny riaditeľ spoločnosti BID Group. „Vďaka nasadeniu pokrokových technológií môžeme pokračovať v rozvoji tohto odvetvia, aby sme nemuseli kvôli poskytnutiu služby toľko cestovať. Používanie nástroja Chalk je obrovskou výhodou pre všetkých zúčastnených.“

Chalk tiež dramaticky zmenil spôsob, akým sa odborníci na servis v spoločnosti BID navzájom spájajú počas hovorov, ktoré iniciuje zákazník požadujúci servis. V mnohých prípadoch vycestuje miestny servisný technik BID k používateľovi kvôli údržbe alebo oprave. Pomocou nástroja Chalk sa technik môže spojiť so vzdialeným odborníkom, ktorý ho bude viesť, ak narazí na neznáme problémy, ktoré sám nedokáže vyriešiť. Chalk pomáha pracovníkom v prvej línii získať prístup k cenným znalostiam odborníkov BID z daného odvetvia bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Rozšírená realita zdôrazňuje víziu spoločnosti v oblasti neustáleho učenia sa

Posun smerom k RR bol obrovský z toho hľadiska, ako sa BID pozerá na spokojnosť zákazníkov. „Technológia RR spoločnosti PTC mení náš pohľad na to, ako pristupujeme k celkovému procesu popredajných služieb,“ objasňuje S. Hofer. Mnoho zákazníkov si podľa neho všimlo rozdiel v denných pracovných postupoch. „Je zrejmé, že schopnosť rýchleho prechodu na vzdialené diagnostické a servisné služby bola neuveriteľne dôležitá,“ pokračuje S. Hofer. „Tento typ technológie môže fungovať a možno ho rýchlo nasadiť a pridať obrovskú hodnotu.“

Ak sa pozrieme ešte ďalej, investícia do RR technológie prináša ešte ďalší úžitok. Pomôže spoločnosti rozvíjať príležitosti na vzdelávanie a rozvoj pre jej zákazníkov aj zamestnancov. Tradičné metódy školení zahŕňajú veľa papierových príručiek, ktoré sa skôr prikláňajú k suchému čítaniu. No nedávna investícia do programu Vuforia Expert Capture umožní spoločnosti BID vytvoriť knižnicu podrobných virtuálnych manuálov typu „krok za krokom“ a štandardných prevádzkových postupov, ktoré pomôžu zrýchliť školenia týkajúce sa rôznych zariadení a procesov. Pomocou aplikácie Expert Capture budú ich servisní odborníci schopní vykonať a zaznamenať sériu servisných postupov a zverejniť hotové pokyny na prezeranie inter­nými technikmi a koncovými zákazníkmi pomocou rôznych mobilných a handsfree zariadení vrátane inteligentných okuliarov Microsoft HoloLens. Koncový používateľ potom môže pri vykonávaní úlohy postupovať podľa pokynov a dokončiť kroky sám. To zníži počet servisných zásahov, pretože zákazníci budú mať ľahko dostupné pokyny, ktoré ich oprávnia vykonávať v prípade potreby viac vlastnej údržby a opráv.

Spoločnosť BID skúma ďalšie možnosti zlepšenia služieb popredajného servisu a zvyšovania výnosov s RR, od ponuky doplnkových služieb a inštruktážnych materiálov pre jednotlivé prevádzky až po prístup na portál s mesačným predplatným. V súlade so svojím dlhodobým modelom služieb bude BID naďalej vyvíjať úsilie na lepšie poskytovanie služieb zákazníkom – najmä prostredníctvom RR. „Rozšírená realita je o reakcii. Pevne veríme, že ak chceme byť úspešní, obchodovanie s nami musí byť jednoduché – a AR to umožňuje,“ hovorí Ch. Wells. Vysvetľuje, že poskytovanie rýchlej a ľahkej starostlivosti o zákazníka – alebo posilnenie vedomostí zákazníkov o ich zariadeniach – prináša z dlhodobého hľadiska výhody každému. „Ide o čas a peniaze. Neexistuje žiadny iný spôsob okrem RR, ktorý nás dostane tam, kde chceme.“

Zostať verný hodnotám

Spoločnosť BID prešla významnou digitálnou transformáciou vo svojom vnútri, ako aj v službách ponúkaných zákazníkom. S plánmi na vybudovanie úplne nových závodov, poskytovanie vzdialeného monitorovania a vytváranie skúseností zo služieb zameraných na zákazníka nepochybne nie je nedostatok príležitostí rozširovať sa o nové technológie. Pri ďalšom rozširovaní cesty digitálnej transformácie sa BID bude naďalej spoliehať nielen na produkty a riešenia PTC, ale aj na ľudí za nimi. S tímom zákazníckej podpory spoločnosti PTC, ktorý poskytuje nepretržité vedenie a podporu, využíva spoločnosť BID svoje technologické úspechy a napreduje pred konkurenciou.

Najdôležitejšie je, že BID sa bude aj naďalej pozerať do minulosti, aby mohla byť lídrom v budúcnosti. „Začínali sme ako spoločnosť so základnými hodnotami týkajúcimi sa budovania tímov svetovej triedy a poskytovania najlepších služieb pre našich zákazníkov,“ hovorí S Hofer. „Budeme pokračovať v inováciách a narúšaní tradícií tohto odvetvia, aby sme mohli zostať verní týmto hodnotám – pretože naši zákazníci dávajú smer našej ceste.“ Vďaka lepšej podpore zákazníkov a interných tímov prostredníctvom digitálnej transformácie vytvoril BID základ poskytovania výnimočných výsledkov v rekordnom čase. Ide o zmeny, ktoré zásadne transformujú nielen ich podnikanie, ale aj drevospracujúci priemysel ako celok – a BID už na túto výzvu nemôže byť viac pripravený.

Zdroj: BID Group uses PTC’s IIoT and augmented reality solutions to digitally transform the wood processing industry. PTC Inc. Prípa­-dová štúdia. [online]. Citované 23. 5. 2021. 

-tog-