Pracovné procesy a ich prepojenie v informačnom systéme

Integrácia informačných systémov, ktorá smeruje k spolupráci ­viacerých používateľov, je už dnes samozrejmou súčasťou pracovných postupov. Príkladom môže byť efektívne plánovanie zásob v ­potravinárskom priemysle – konkrétne v spoločnosti I. D. C. Holding, ktorá je najväčším výrobcom cukroviniek a trvanlivého ­pečiva na Slovensku. Vďaka zavedeniu ERP systému IFS Applications sa teraz všetko vyrába podľa objednávok, čo zaručuje skutočný ­odber a efektívne plánovanie zásob. Skladníci prijímajú tovar na základe nákupných objednávok a výdaj prebieha na základe ­expedičných príkazov k žiadankám. Primárne doklady, ktorými sú nákupné ­objednávky, výrobné objednávky, zákaznícke objednávky a ďalšie typy objednávok, majú v sebe informácie o položkách, požadovanom množstve a merných jednotkách, v ktorých sa majú transakcie realizovať.

Z pohľadu integrácie môžu byť procesy vzniku primárnych dokladov previazané s dodávateľom a zákazníkmi ­formou EDI správ alebo ich ekvivalentu v prípade interného dodávateľsko-odberateľského reťazca. Primárnym dokladom v informačnom systéme na výrobu položky je výrobná objednávka, na základe ktorej možno zobraziť alebo vytlačiť výrobnú dokumentáciu. Sprievodky, materiálové výdajky, smernice, pracovné listy a rôzne ďalšie papierové dokumenty sa bežne ­nachádzajú vo výrobných priestoroch a „riadia“ toky materiálov a polotovarov na jednotlivých pracoviskách.

Fáza výroby od suroviny k výrobku

Automatizovaná integrácia podnikového informačného systému IFS Applications s výrobnými zariadeniami významne zoštíhľuje riadenie výroby. Poradie operácií naplánovaných pre jednotlivé zariadenia „núti“ obsluhu vykonávať tieto výrobné operácie v súlade s materiálovými tokmi. Príkladom integrácie výrobných zariadení môže byť prepojenie váženia surovín s vyznačením údajov na prepravné jednotky balenia výrobkov s operáciami výrobných objednávok. Množstvo suroviny potrebnej na konkrétnu dávku vyrábanej ­položky je k dispozícii v informačnom systéme, rovnako ako termín požadovaného začatia výrobnej operácie na pracovisku a údaj o konkrétnom výrobnom zariadení – elektronickej váhe. Spoločne so známymi zásobami surovín, ktoré sú k dispozícii v skladovacích priestoroch, sú dostupné všetky údaje pre výrobné zariadenie.

Automatizované riadenie, ktoré je v súlade s plánom výroby zavedeným v IFS Applications, nahrádza potrebu vkladania informácií do výrobného zariadenia fyzickou obsluhou. Informácie o jednotlivých dávkach váženia a spotrebe surovín, prenášané z výrobných zariadení priamo do aplikácie, zabezpečujú presné sledovanie spotreby. Elektronická váha dostáva okrem výstupu na dávkovanie surovín aj aktuálny stav surovín v skladových zásobách. Na vykonanie váženia sa do informačného systému odosiela XML súbor na ­import danej dávky. Tento súbor obsahuje číslo výrobnej objednávky, ­navážené množstvo suroviny a jednoznačnú identifikáciu jej zásob, tvorenú číslom skladového umiestnenia a číslom dávky. Spracovanie vydanej dávky v IFS Applications predstavuje proces, v ktorom sa vykonáva kontrola disponibilného množstva zásob a čísla výrobnej objednávky.

Ak je navážené množstvo vyššie ako požadované, požadované množstvo sa automaticky upraví komponente na výrobnej objednávke. V poslednom kroku spracovania vydanej dávky sa prírastkovo rezervuje navážené množstvo suroviny a zníži sa tak jej disponibilné množstvo na sklade. Riešenie obsahuje kontrolné mechanizmy, ktoré zabránia duplicitnému spracovaniu vydanej dávky z naváženého množstva suroviny. V informačnom systéme možno priebežne sledovať jednotlivé váženia surovín a priebeh ich spracovania. Po dokončení váženia surovín odosiela elektronická váha XML súbor na import výdaja na výrobnú objednávku. V procese spracovania výdaja na výrobnú objednávku sa skontroluje zhoda vydaného množstva s rezervovaným množstvom suroviny. Následne sa realizuje presun zásob zo skladu (fyzického zásobníka) do cieľového umiestnenia (dielenského skladu), z ktorého sa zásoba vydá do spotreby na výrobnú objednávku.

Informácie z IFS Applications sa prenášajú na prepravné jednotky balení výrobkov. Štandardne ide napríklad o EAN kód, opisy zloženia výrobku v rôznych jazykoch a pod. Program riadiacej jednotky zariadenia na potlač alebo nástreky na balenie môže získavať informácie priamym pripojením k databáze alebo prostredníctvom súborov. Rozhodnutie o spôsobe integrácie je determinované charakterom výroby, možnosťami programu riadiacej jednotky a úrovňou zabezpečenia dostupnosti informačného systému. Výpadok spojenia s databázou informačného systému by mohol v prípade priameho prepojenia spôsobiť zastavenie výroby. Na zabezpečenie dostupnosti informačného systému však možno údaje potrebné pre výrobu na garantovaný čas dostupnosti uchovávať v programe ­riadiacej jednotky.

Záver

Uvedené príklady integrácie ERP systému IFS Applications s ­výrobnými zariadeniami sú pre výrobný podnik merateľnými prínosmi. Kľúčovými procesmi spoločnosti I. D. C. Holding sú výroba a ­logistika. Pre spoločnosť nie je dôležité, kedy sa bude sortiment vyrábať, ale kedy bude dostupný na sklade. IFS Applications sa ­používajú na riadenie opakovanej procesnej výroby rýchloobrátkového tovaru na sklad. Jednoznačnou výhodou zavedenia modulov IFS Výroba, IFS Distribúcia a IFS Riadenie kvality je zlepšenie ­spolupráce v dodávateľskom reťazci, efektívnejšie riadenie zásob materiálov a úspora nákladov na ich nákup a presnejšie stanovovanie nákladov a výnosov konkrétnej objednávky hneď po vyrobení výrobkov. Nasadením modulov IFS Financie a IFS Správa dokumentov získala spoločnosť I. D. C. Holding ľahký a rýchly prístup k manažérskym informáciám.

Jozef Kováčik

riaditeľ IFS Slovakia
www.ifsworld.com