Dedoles so sídlom v Pezinku vytvára a predáva originálne oblečenie s veselým dizajnom. V súčasnosti patrí medzi najrýchlejšie rastúce a v medzinárodnom meradle expandujúce lokálne spoločnosti v segmente e-commerce a maloobchodného predaja. Plán sa jej darí napĺňať aj vďaka rozsiahlej expanzii na európske trhy, momentálne už aktívne pôsobí v 20 krajinách.

Rast obchodu aj skladových kapacít

S postupným rastom predaja vznikla aj potreba rozšírenia skladových kapacít. Prvý vlastný sklad bol otvorený v roku 2017 a mal rozlohu 600 metrov štvorcových. No čoskoro prestal stačiť. Sklady však bolo potrebné rozširovať, takže spoločnosť prenajala niekoľko ďalších samostatných priestorov.

V súčasnosti má Dedoles štyri sklady, a to dva v Pezinku – jeden expedičný a jeden paletový, tretí sklad je fulfillmentový a nachádza sa v Bridgwater, obchodnej tepne na juhozápade Anglicka. Štvrtý, testovací sklad sa nachádza v Bratislave. V najbližších týždňoch sa pripravuje spustenie prevádzky najnovšieho skladu v Senci s rozlohou 15 000 m2 a kapacitou 30 000 položiek, ktorý bude slúžiť ako hlavný sklad na expedíciu. Postupne sa do neho presunú položky z expedičného a paletového skladu z Pezinka.

Optimalizácia a zefektívnenie procesov

Dedoles označuje roky 2014 až 2016 za obdobie prudkého rastu, keď v biznise prešli na procesy využívajúce systém plánovania zdrojov (ERP), s čím súvisela aj čiastočná automatizácia. Vo firme automatizovali elementárne procesy, napríklad tvorbu faktúr, zisťovanie stavu, vzájomné prepojenie medzi systémom ERP a platformou e-shopu, čo bol základný predpoklad ďalšieho rastu.

S postupujúcou expanziou a narastajúcim portfóliom rýchloobrátkového a variabilného sortimentu už na objemy objednávok, aké spoločnosť dostávala, nestačil pôvodný systém organizácie skladu a dovtedajších technológií. Skladníci navyše v pôvodnom nastavení robili pri vychystávaní objednávok veľa zbytočných presunov, ako aj chýb. Spoločnosť Dedoles predpokladala, že v sezónnych maximách by mala byť schopná vybaviť takmer 10 000 objednávok počas jedného dňa, čo predstavovalo zhruba 40 000 kusov tovaru. Preto sa rozhodla svoj pôvodný digitálny ekosystém rozšíriť o riešenie inteligentnej logistiky na skladové procesy.

Dynamické stratégie naskladňovania a vyskladňovania

Rýchlo rastúci e-shop sa preto obrátil na divíziu Smart Industry spoločnosti ANASOFT. Cieľom bolo vytvoriť pružnejší sklad a zvládnuť vychystávanie väčšieho množstva objednávok. „Nový logistický systém mal byť vytvorený v súlade s princípmi inteligentnej logistiky a konceptu Priemyslu 4.0 tak, aby dokázal dynamicky reagovať na požiadavky zákazníkov na všetkých trhoch,“ hovorí Peter Bílik, Smart Industry solutions designer spoločnosti ANASOFT.

Jadrom digitálneho ekosystému spoločnosti Dedoles sa stal modul riadenia logistických procesov Smart Industry platformy EMANS od spoločnosti ANASOFT. „Nedodávame bežný modul pre WMS (Warehouse Management System) v zmysle štandardného škatuľového riešenia riadenia skladu, ale pokročilý systém automatizácie skladových a zásobovacích procesov, tzv. systém WES (Warehouse Execution System). Ten je súčasťou nášho riešenia EMANS a jeho funkcionalita je prispôsobená špecifickým a unikátnym vlastnostiam a parametrom prevádzky klienta. Takmer všetky procesy príjmu, naskladnenia a vyskladnenia sa realizujú z pohľadu riadenia skladových transakcií, ale zároveň ako komplexy úkonov združených do pracovných zadaní, ktoré operatívne riadi modul LMS (Labor Management System) nášho informačného systému,“ vysvetľuje P. Bílik.

Nová inteligentná platforma riadenia skladových a zásobovacích procesov umožnila spoločnosti Dedoles transformovať pôvodne neorganizovaný sklad do podoby riadeného skladu s využitím princípu zrkadlenia skladových zásob vysokoobrátkového tovaru (SKU Mirroring) a s prepracovaným algoritmom dynamického naskladňovania (dynamic slotting). Princíp zrkadlenia skladových zásob sa využil už pri návrhu priestorového rozloženia skladu a stal sa základom diverzifikácie skladu na niekoľko zón. „Cieľom tohto prístupu bolo optimálne rozdeliť skladové zásoby vysokoobrátkového tovaru na viacero skladových pozícií tak, aby sa operátori pri vychystávaní objednávok navzájom neobmedzovali,“ konštatuje M. Šarišský, manažér prevádzky a logistiky v spoločnosti Dedoles.

Dynamické naskladňovanie sa aplikuje pri príjme tovaru a následnej stratégii naskladňovania. Tovar, pri ktorom systém zaznamenáva zvýšený dopyt, sa ukladá do zón nachádzajúcich sa bližšie ku kompletizačnému dopravníkovému pásu skladu. Dynamické naskladňovanie preto prispieva k zvýšeniu efektívnosti procesu vychystávania objednávok, no predovšetkým ku skráteniu cyklov vychystávania.

Podobne ako dynamické naskladňovanie predstavuje najefektívnejšiu stratégiu pre obchody s rýchloobrátkovým tovarom v segmente maloobchodu a e-shopov aj klastrové vychystávanie (cluster picking). Na základe prichádzajúcich objednávok systém EMANS pripravuje plány ich vychystávania a zoznamy pre skladníkov. „Príbuzné položky sa vzhľadom na ich rozloženie na skladových pozíciách združujú do pracovného zadania pre jedného operátora – skladníka. Jednou cestou teda zvládne vybaviť viacero objednávok naraz. Systém pripravuje zoznamy pre niekoľkých operátorov súčasne, ktorých aj riadi a naviguje v sklade prostredníctvom ručného skenovacieho zariadenia v reálnom čase,“ hovorí M. Šarišský.

Pri príprave jednotlivých plánov a zoznamov vychystávania zohľadňuje systém aj niekoľko ergonomických parametrov, predovšetkým s cieľom predchádzať preťaženiu zamestnancov a udržať vyrovnaný pracovný komfort. Tí sú koordinovaní tak, aby si navzájom neprekážali a neobmedzovali sa pri práci, čím sa zároveň eliminujú prestoje.

Digitálne dvojčatá a kolektívna inteligencia

Smart Industry systém EMANS predstavuje kyberneticko-fyzikálnu platformu novej generácie. Tomu zodpovedajú aj najnovšie technológie, s ktorými pracuje, vrátane internetu vecí (IoT) a internetu služieb (IoS). Riešenie WES využíva aj technológiu digitálnych dvojčiat, ktorá momentálne patrí medzi trendy štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky.

„Systém vytvára virtuálnu kópiu celého skladu, vďaka ktorej má každá skladová pozícia, ako aj skladová zóna nadradená skupine pozícií svoje vlastné digitálne dvojča – vlastného autonómneho informačného agenta (softvérovej mikroaplikácie). Takýmto spôsobom nadobúdajú skladové pozície formu vlastnej inteligencie, vďaka ktorej vstupujú do automatizovaných rozhodovacích procesov skladu a priamo komunikujú s riadiacim systémom EMANS,“ vysvetľuje Juraj Mikula, produktový manažér EMANS v spoločnosti ANASOFT. Skladové pozície, resp. ich digitálne dvojčatá tak participujú na príprave plánov vyskladňovania, keďže presne zaznamenávajú, aké typy položiek a v akých počtoch sa na nich nachádzajú a ako sa na nich menia rezervácie, čo sa využíva pri plánovaní vyskladnenia tovaru v reálnom čase.

Okrem toho v rámci skladu môžu digitálne dvojčatá proaktívne sledovať počty dostupných zásob, rovnako aj voľnú objemovú kapacitu každej pozície, jednotlivých skladových zón a v neposlednom rade aj celého skladu, čo sú pohyblivé parametre, ktoré sa následne zohľadňujú pri naskladňovaní. „Digitálne dvojčatá sú už pri takých objemoch a veľkosti skladu, akým disponuje spoločnosť Dedoles, teda viac než 25 000 pozícií, nevyhnutné na efektívne riadenie procesov. Obzvlášť ak treba, aby sa riadiaci systém dokázal pri vysokom počte prichádzajúcich objednávok dynamicky, rýchlo a najmä správne rozhodovať,“ dopĺňa J. Mikula.

Okrem skladových pozícií (nadradených zón a celého skladu) majú svoje digitálne dvojčatá aj mobilné vychystávacie pracoviská vybavené príručnými skenovacími zariadeniami. Tie skladníkom efektívne zoraďujú úlohy na základe aktuálnych plánov naskladňovania a vyskladňovania. Vzhľadom na to, že aj tieto digitálne dvojčatá vychystávacích pracovísk disponujú vlastnou autonómnosťou, sú schopné navzájom sa koordinovať, a tak napĺňať spoločný cieľ. Toto zoskupenie pracovísk tak prejavuje známky tzv. kolektívnej inteligencie. Technológia digitálnych dvojčiat umožňuje celkovú transparentnosť a prehľadnosť skladu, pracovného výkonu a monitoring vyťaženia skladových pozícií v reálnom čase. Keďže agenty vychystávacích pracovísk, de facto virtuálne dvojčatá operátorov skladu, fungujú autonómne, možno ich ľubovoľne pridávať alebo odoberať v rámci prevádzky a jej procesov. Spoločnosť Dedoles tak disponuje flexibilnou škálovateľnosťou prevádzkových činností. Ak očakáva väčší nápor objednávok (napríklad sezónnu špičku) v porovnaní so štandardným pracovným režimom, môže počet pracovníkov dynamicky rozšíriť okamžite, napríklad z 20 aktívnych operátorov na 35 bez náročného zaškoľovania.

Podpora umelej inteligencie

Procesy naskladňovania a vychystávania využívajú pomerne zložité matematické modely, ktoré vyhodnocujú informácie z jednotlivých objednávok a obsadenosti skladových pozícií a následne vytvárajú vhodné zhluky toho, čo možno spojiť. „V systéme EMANS sa aktuálne vyhodnocuje prínos nástrojov umelej inteligencie s cieľom dosiahnuť v tejto oblasti čo najlepšie výsledky, resp. rýchlejšie spracovanie požiadaviek. Po približne dvojročnej prevádzke systému v spoločnosti Dedoles je k dispozícii dostatok trénovacích údajov, na základe ktorých dokážu nástroje umelej inteligencie identifikovať určité šablóny správania sa, následne ich porovnávať s aktuálnymi požiadavkami a navrhovať efektívne logistické riešenia,“ hovorí P. Bílik. ANASOFT tieto algoritmy vyvíja v rámci svojho výskumno-vývojového laboratória ANAlab, pričom do uvedených aktivít zapája aj pracovníkov z akademickej sféry.

Prístup k presným a aktuálnym údajom

Dedoles využíva riešenie WES Smart Industry systému EMANS aj na zásobovanie svojich predajných kioskov. Doteraz ich podiel na predaji predstavoval síce len 7 %, no v tomto roku by sa malo toto číslo takmer zdvojnásobiť. V praxi to znamená, že systém pri zostavovaní plánov vyskladnenia tovaru rozlišuje medzi maloobchodnými a veľkoobchodnými objednávkami, na základe ktorých upravuje priority a stratégie vyskladňovania.

Do základnej výbavy riadenia moderného maloobchodného predaja patrí aj prístup k presným a aktuálnym údajom. Manažéri Dedolesu disponujú analýzami a reportmi denného výkonu, vývoja prichádzajúcich objednávok, rýchlosti ich obsluhovania, ich expedovania a tiež analýzami toho, ako sa objednávky dekomponujú do jednotlivých plánov vyskladňovania. Podľa všetkých týchto informácií môžu následne napríklad predikovať počet ľudí, aký bude potrebné nasadiť v konkrétny deň do skladu tak, aby predpokladané množstvo objednávok zvládli expedovať v štandardných dodacích lehotách a pri efektívnom využití priestoru skladu.

Dosiahnuté prínosy

Výsledkom implementácie inteligentného riešenia WES Smart Industry systému EMANS s dynamickými stratégiami naskladňovania a vyskladňovania je 170 % zvýšenie priepustnosti skladu v porovnaní s predchádzajúcim usporiadaním pri minimálnom navýšení pracovníkov. „Radikálne sa znížila chybovosť v intralogistike, ako aj z pohľadu expedovaného tovaru k zákazníkom. V porovnaní s priemerom chybovosti, vrátených chybných zásielok vrátane neprevzatého tovaru v oblasti e-commerce predaja oblečenia sme sa dostali na jednu desatinu tejto trhovej priemernej hodnoty. Zvýšila sa efektivita skladových činností a znížili sa celkové prevádzkové náklady,“ hodnotí prínos implementácie riešenia M. Šarišský. Plánovanie a riadenie činností skladu je operatívne, mení sa každou došlou objednávkou, každou vyskladnenou položkou. Napriek tomu, že Dedoles do systému EMANS neustále investoval, návratnosť (ROI) do každej etapy odhadli v spoločnosti na približne pol roka.

Projekt s ocenením

Projekt inteligentnej automatizácie skladovej a zásobovacej logistiky navrhnutý a dodaný pre spoločnosť Dedoles sa minulý rok dostal do finále súťaže Ocenenie LOG-IN, ktorá sa zameriava na najzaujímavejšie domáce logistické inovácie. Logistický projekt pre Dedoles obstál v konkurencii a stal sa laureátom Ocenenia LOG-IN 2020 v kategórii Projektová inovácia roka.

Plánované investície a ďalšie rozširovanie

Rýchla dynamika rastu už teraz núti spoločnosť Dedoles rozmýšľať nad ďalšími zlepšeniami. Tento rok bude do inovácií smerovať doteraz najviac investícií. „Okrem už prebiehajúcej inovácie na úrovni systému ERP a budovania dátových úložných systémov sa budú v novom sklade v Senci inštalovať aj nové regálové systémy, dopravníky, vozíky či nové strojné zariadenia. Plánované investície sú spojené s odstraňovaním neefektívnych procesov, do zorného poľa sa dostáva aj mobilná robotizácia, ktorej úlohou by malo byť odstránenie zbytočnej chôdze pracovníkov skladu,“ poodhaľuje plány spoločnosti M. Šarišský. Pracuje sa aj na inovácii EMANS/WES, ktorý musí dokázať tieto systémy efektívne koordinovať a prepájať. Systém EMANS by sa mal začať využívať už aj vo fáze príjmu zásielok. Cieľom je nielen zlepšiť efektivitu práce v tejto etape, ale aj zefektívniť celý logistický reťazec. Ak sa doteraz kontrola vykonávala na základe manuálnych postup, v novom sklade bude systém EMANS presne navádzať pracovníkov cez jednotlivé kroky kontroly kvality na príjme, ktoré sa budú v systéme zaznamenávať a vyhodnocovať. Na základe dohodnutých obchodných prípadov budú pracovníci na príjme presne vedieť, kedy a aký tovar im príde. Pribudnúť by malo aj inteligentné triedenie prijatého tovaru na manipulačné jednotky, ktoré tento tovar následne naskladnia na definované pozície. Navyše samotní pracovníci na príjme budú disponovať rôznymi „nositeľnými“ technológiami, ako sú zápästné komunikačné zariadenia či prstové snímače.

Položky, ktoré budú určené z príjmu do paletového skladu, budú umiestňované na skladové pozície pomocou špecializovaných vozíkov jazdiacich v úzkych uličkách medzi jednotlivými regálmi (VNA vozíky). Vozíky budú vybavené špeciálnymi snímačmi zabezpečujúcimi vysokú bezpečnosť práce, ale predovšetkým budú priamo komunikovať so systémom EMANS, ktorý bude určovať optimálnu skladovú pozíciu pre každú paletu. V skladových priestoroch v Senci sa ráta s nasadením technológií autonómne navádzaných vozidiel, ako aj nových strojných zariadení – triedičiek a baličiek, ktoré sa tiež budú integrovať do celého systému riadenia logistiky a skladu. Na optimálne vyladenie procesov využíva Dedoles aj technológie počítačovej simulácie, kde v prvom kroku budú simulované procesy pre expedičný sklad a následne pre zvyšné priestory. Na predikovanie spotreby zásob sa budú využívať aj nástroje strojového učenia.

Dedoles sa teda jednoznačne stal modelovým príkladom rozširovania procesov, obchodných aj logistických, pomocou moderných technológií a konceptov Priemyslu 4.0.

Ďakujeme spoločnosti Dedoles, s. r. o., za možnosť realizácie reportáže a Mariánovi Šarišskému zo spoločnosti Dedoles a Jurajovi Mikulovi, Petrovi Bílikovi a Martinovi Kudláčovi zo spoločnosti ANASOFT za poskytnuté technické informácie.