Prelom rokov 2019 a 2020 priniesol pre európske plynárenstvo vrátane Slovenska dôležitú správu o podpise dlhodobého tranzitného kontraktu na prepravu zemného plynu cez Ukrajinu. „V praxi to znamená zachovanie výrazného objemu prepravy aj v smere z Ukrajiny a tým dlhodobé stabilizovanie a posilnenie energetickej bezpečnosti,“ konštatuje na úvod nášho stretnutia doc. Ing. Viera Peťková, PhD., manažérka diagnostiky strojov v spoločnosti Eustream, a. s.

Prvé dni nového roka boli napriek tomu nominácie z Ukrajiny nižšie ako dopyt po plyne v reverznom toku. Fyzická preprava sa tak v dôsledku trhovej situácie prvý raz v histórii na niekoľko dní otočila a plyn fyzicky prúdil z Čiech na Ukrajinu. Tento tok bol – v rámci skúšobnej prevádzky – podporovaný aj výkonom z novej kompresorovej stanice na Záhorí.

Energetická bezpečnosť a flexibilita

Podnetom na zvýšenie prepravnej kapacity z Českej republiky bola plynová kríza v roku 2009, ktorá viedla k dôležitej reforme energetickej bezpečnosti a flexibility prepravnej siete v európskom regióne. „Na základe podrobných analýz a strategických zámerov spoločnosti sa preto medzi dvomi rozdeľovacími uzlami prepravnej siete Lakšárska Nová Ves a Vysoká pri Morave vybudovala v podstate na zelenej lúke nová kompresorová stanica s označením KS5,“ uvádza V. Peťková.

Na KS5 sú inštalované dva stroje s tandemovými kompresormi (TS). Táto koncepcia vyšla z analýzy požiadaviek rozdielnych odovzdávacích hraničných tlakov na HPS Lanžhot a HPS Baumgarten. Maximálny spojkový výkon je 22 MW, ktorý sa získal modernizáciou a reinštalovaním dvoch TS z KS4. Kompresorová stanica je po spustení do prevádzky plne automatizovaná a jej riadenie je zabezpečené z centrálneho dispečingu Eustreamu alebo najbližšej kompresorovej stanice KS4.

Moderná koncepcia riadenia a ochrany kompresorovej stanice

Riadenie obidvoch turbokompresorov sa vykonáva na jednotkovom ovládacom paneli (UCP), ktorý pozostáva z mikroprocesorového riadiaceho systému založeného na mikroprocesoroch GE MKVIe, pridruženého prepojovacieho zariadenia Bently Nevada 3500 na monitorovanie vibrácií Turbomachinery a rozhrania Human Machine Interface (HMI). Ovládací panel jednotky umožňuje automatické spúšťanie a vypínanie sekvencií s možnosťou núdzového vypnutia/zastavenia. Slučky bezpečnostnej integrity a protipožiarne slučky vykonáva spoločnosť MKVIeS. Riadenie strojov na kompresorovej stanici je automatizované a integrované do riadenia plynárenskej sústavy. Pre prípad havarijnej situácie je do štruktúry zapojený bezpečnostný systém (ESD), ktorý zabezpečí okamžité havarijné odstavenie strojov.

Pri technologických objektoch je nutná aj ochrana pred nepredvídanými udalosťami. Jednou z nich je protiblesková ochrana. Nový areál je zaradený do prvej úrovne, t. j. najprísnejšej ochrany pred bleskom v celom areáli KS5 v zmysle STN EN 62305. V súlade s normou bola preto použitá metóda valivej gule s polomerom 20 m s oddialenou zachytávajúcou sústavou z oceľových stožiarov. Všetky vonkajšie kovové konštrukcie sú vodivo prepojené a uzemnené na vonkajšiu uzemňovaciu sieť.

Systém ochrany nezahŕňa len systémy vonkajšej ochrany, ale aj systém vnútornej ochrany, t. j. ochrany pred prepätím. Vnútorný systém ochrany pred bleskom zahŕňa inštaláciu prepäťových ochrán v častiach elektroinštalácie, merania a regulácie, a to na miestach, kde káblové vedenia prechádzajú z vonkajšieho prostredia do rozvodne a rozvádzačov, kde by práve vplyvom prepätia mohlo dôjsť k poškodeniu inštalovaných zariadení.

Údržba ako základ spoľahlivej prevádzky

Súčasná moderná technologická doba si žiada aj moderný prístup. Takým je prevencia a predchádzanie neočakávaným udalostiam. Údržbu treba chápať ako komplexnú činnosť, ktorá zabezpečí bezporuchovú prevádzku počas celej životnosti zariadení. K optimálnej údržbe pomáha technická diagnostika.

Eustream drží od začiatku krok s vývojom, a to nielen technickým vybavením, ale aj personálne. „V spoločnosti pracuje odborne silný tím technických diagnostikov, ktorí svoje know-how využívajú na interdisciplinárne hodnotenie stavu zariadení. Vysoko efektívna technológia vyžaduje aj vysokokvalifikovaných ľudí,“ tvrdí na základe svojich dlhoročných skúseností V. Peťková.

V rámci preventívnych opatrení využívajú v nepretržitej prevádzke hlavne kontinuálne monitorovanie na diagnostiku technológií. Pravidelnými prehliadkami a preventívnym meraním sa kontrolujú aj ostatné časti. Významná podpora diagnostikov je pri opravách a v nemalej miere aj počas realizácie investičných projektov. Pri preberaní strojov sa na základe tzv. garantovaných meraní hodnotí výsledok práce zhotoviteľa a výrobcu zariadenia.

Pri prevádzke sa pozornosť venuje trvalému sledovaniu strojov, stanoveniu intervalu medzi opravami, resp. času opravy podľa skutočného stavu, odhaľovaniu porúch počas prevádzky, sledovaniu a vyhodnocovaniu stavov na základe analýz z nameraných parametrov a poskytovaniu informácií iným organizačným jednotkám a manažmentu. Na to sa využívajú základné, ale i pre túto oblasť špecifické diagnostické metódy, akými sú napríklad vibrodiagnostika strojov a potrubných systémov, modálna analýza, tribotechnická diagnostika, využitie infračervenej techniky, odhaľovanie plynových netesností a ich kvantifikácia, meranie emisií, inšpekcia vnútorných častí turbín, spaľovacích komôr a pod. Pri špecifických meraniach sa využíva moderná smart technológia na meranie teploty, tlaku alebo prietoku plynu v potrubí.

Odborníci útvaru diagnostiky, ktorí sa striedajú v 24-hodinových pohotovostných službách, spolupracujú s pracovníkmi na centrálnom dispečingu Eustreamu.

Zvýšenie prepravnej kapacity aj ochrana životného prostredia

Už dlhšie možno sledovať dynamický vývoj v preprave zemného plynu smerom k zvýšenému dopytu po krátkodobých kapacitách. Dopyt na konkrétnom vstupnom alebo výstupnom bode je veľmi flexibilný.

Nová kompresorová stanica tým, že bude využívať tandemové usporiadanie kompresorov, umožní prevádzkovať sieť flexibilnejšie, prevádzková oblasť sa rozšíri. Stroje možno zapojiť do sériového alebo paralelného módu. Paralelným módom sa dosiahne väčší, až dvojnásobný prietok a nižší kompresný pomer oproti sériovému zapojeniu, takže sa nemusí pracovať s vyšším stlačením plynu. Takýto režim vyhovuje pri preprave do Českej republiky. Pri preprave do Rakúska, kde sa vyžaduje vyšší výstupný tlak, sa bude prevádzkovať v sériovom móde, t. j. s vyšším kompresným pomerom.

Maximálna možná flexibilita prevádzky KS5 sa dosiahne okrem rôznych prevádzkových módov strojov aj prevádzkovaním stanice v ďalších deviatich plnoautomatizovaných módoch, ktoré súvisia so smerom prepravy a množstvom prepravovaného plynu. „Plnoautomatické nastavenie správneho stavu guľových uzáverov na vstupe a výstupe KS5, ako aj na rozdeľovacom uzle Lakšárska Nová Ves, ktorého riadenie bude tiež súčasťou staničného riadiaceho systému KS5, výrazne zvýši flexibilitu prevádzky a maximálne uľahčí operátorom riadenie KS5 a celej sústavy,“ konštatuje V. Peťková.

Nová KS5 prinesie významný nárast vstupných kapacít pre HPS Lanžhot a HPS Baumgarten. Vyjadrené v číslach: v prípade HPD Lanžhot vstupná kapacita do prepravnej siete Eustreamu narastie zo 67 mil. m3/deň (24,5 mld. m3/rok) na 151 mil. m3/deň (55,1 mld. m3/rok). V prípade Baumgartenu je tento nárast z 23,8 mil. m3/deň (8,7 mld. m3/rok) na 42 mil. m3/deň (15,3 mld. m3/rok).

Spustenie novej KS5 ovplyvní aj vstupnú kapacitu na HPS Veľké Kapušany a vo výstupnom bode na Lanžhot. Pevná kapacita na HPS Veľké Kapušany narastie zo 195 mil. m3/deň (71,2 mld. m3/rok) na 198 mil. m3/deň (72,3 mld. m3/rok) a na HPS Lanžhot z 38,5 mil. m3/deň (14,1 mld. m3/rok) na 44 mil. m3/deň (16,1 mld. m3/rok). Nové turbosústroje s technológiou spaľovania DLE minimalizujú znečisťovanie ovzdušia a prispievajú v rámci energetickej prevádzky k znižovaniu objemu vypúšťaných emisií.

Investície, bez ktorých nebude možné plniť ambiciózne ciele

Práve výstavba novej kompresorovej stanice a jej výhodná strategická poloha umožní budovanie aj ďalších investícií. Začala sa realizácia projektu prepojenia plynárenských prepravných sietí v Poľskej republike a Slovenskej republike s plánovaným spustením do prevádzky v roku 2021. Celková dĺžka nového plynovodu je takmer 162 km. Projekt je definovaný ako dôležitá súčasť severojužných prepojení vo východnej časti Európskej únie (EÚ) v reťazi tranzitných plynovodov, ktorý prepojí východnú časť EÚ od poľského LNG terminálu Świnoujście po plánovaný chorvátsky LNG terminál na ostrove Krk.

V súvislosti s indikovaným dopytom na prepravu medzi Maďarskom a Slovenskom sa zvažuje navýšenie pevnej prepravnej kapacity maďarsko-slovenského prepoja.

Spoločnosť má vo svojich plánoch zacielených na spoľahlivú, bezpečnú a efektívnu prevádzku snahu prispieť k rozvoju nízkouhlíkového hospodárstva so zníženou záťažou na životné prostredie, a preto vkladá významné prostriedky do nových zariadení a environmentálnych technológií. V rámci znižovania dosahu na životné prostredie sa pripravuje modifikácia turbosústrojenstva Nuovo Pignone 23 MW na DLE na KS4.

„Ako už bolo spomenuté, aj vďaka uvedenej dohode o tranzite cez ukrajinskú sieť a investíciám z poslednej dekády nie sú úvahy o tom, či plyn bude alebo nebude dostupný, relevantné. Preto sa treba sústrediť na efektívnejšie začlenenie zemného plynu do európskeho energetického mixu, pretože bez zemného plynu nebude možné plniť ambiciózne nízkouhlíkové ciele,“ uzatvára naše stretnutie V. Peťková.

Ďakujeme spoločnosti Eustream, a. s., za možnosť realizácie reportáže a Viere Peťkovej za poskytnuté technické informácie.