Modernizácia viedla k unifikácii riadiacich systémov

Počas nedávnej modernizácie sa spoločnosť NAFTA rozhodla zjednotiť svoje riadiace riešenie zložené zo zariadení od rôznych dodávateľov a namiesto toho zaviesť pokročilé integrované riadiace a monitorovacie riešenie, ktoré tvorí niekoľko rôznych produktov a systémov Allen-Bradley® od spoločnosti Rockwell Automation.

„Máme špeciálne oddelenie, ktoré dohliada na riadiace systémy,“ vysvetľuje Miroslav Šimko, vedúci inžinieringu MaR spoločnosti NAFTA. „Sme zodpovední za konštrukciu každého riadiaceho systému využívaného v rámci podnikovej infraštruktúry spoločnosti NAFTA. Systémy nielen navrhujeme, ale aj programujeme a zabezpečujeme ich údržbu a pre každý systém ponúkame nonstop technickú podporu.“

Výzvou bolo geografické rozmiestnenie systémov, najmä vzhľadom na komunikáciu a údržbu. „Samotná automatizácia problémom nie je,“ pokračuje M. Šimko, „nejde tu o veľa cyklov alebo riadiacich slučiek – využívame predovšetkým riadiace slučky PID pre tlak, prietok a teplotu plynu v potrubí. Máme však niekoľko skladovacích lokalít zapojených do komplexnej siete a ku všetkým treba zabezpečiť čo najefektívnejší prístup. A práve táto kombinácia niekoľkých prevádzkových staníc a následné prípojky k distribučným vedeniam a transeurópskemu plynovodu kladú najvyššie nároky na riadiace a monitorovacie systémy.“

Riešenie

„Zvolili sme Rockwell Automation, pretože chceme mať ucelený štandard a udržiavať ho,“ rozvádza rozhodnutie M. Šimko. „Jednotnosť systému má vplyv na nároky na školenia a prevádzkové aspekty a chceli sme tiež dosiahnuť čo najnižšie možné skladové zásoby náhradných dielov. To možno skutočne dosiahnuť len vtedy, keď je len jeden dodávateľ automatizačných technológií. Spoločnosť Rockwell Automation nám ponúkla najlepší celkový súbor hardvérových a softvérových systémov.“

Celý projekt prechodu na nový systém bol vykonaný v niekoľkých krokoch a trval niekoľko rokov. Týkal sa viacerých prevádzkových staníc a technologických platforiem, pričom všetky sú z hľadiska komunikácie prepojené optickými káblami a využívajú protokol EtherNet/IP™.

Modernizácia z hľadiska hardvéru obsahovala inštaláciu viac ako 100 systémov programovateľných riadiacich systémov (PAC) a 70 systémov SCADA. Procesory zastupujú jednotky Allen-Bradley ControlLogix®, Allen-Bradley CompactLogix™ a Allen-Bradley GuardLogix® pre rôzne bezpečnostné ventily a systémy. Lokálnu interakciu s obsluhou zaisťujú viaceré operátorské rozhrania Allen-Bradley PanelView™ Plus.

„Procesory založené na platforme Logix ponúkajú veľmi flexibilné riešenie a pre nás majú obrovskú hodnotu vďaka tomu, že poskytujú on-line, vzdialený prístup,“ vysvetľuje M. Šimko. „Naša technológia musí byť v prevádzke nonstop po celý rok, musíme zabezpečiť, aby dochádzalo len k minimálnemu počtu odstávok zariadení a ak nastanú, tak len na najkratší možný čas. Vďaka vzdialenému prístupu k procesorom ušetríme veľké množstvo inžinierskej práce, cestovných nákladov a času.“

Súčasťou prechodu na iný systém bolo tiež zavedenie rôznych softvérových riešení od Rockwell Automation, okrem iného vizualizácie prostredníctvom FactoryTalk® View SE, FactoryTalk Historian na zber a zhromažďovanie údajov, FactoryTalk VantagePoint® na vytváranie dátových prehľadov a reportov a na ich distribúciu a FactoryTalk Viewpoint na vzdialený prístup cez webové prehliadače. Spoločnosť v neposlednom rade tiež využila zmluvu TechConnect® so spoločnosťou Rockwell Automation, ktorá zabezpečuje údržbu softvéru, podporu po telefóne v reálnom čase a obsiahlu on-line podporu na hľadanie každodenných riešení počas prevádzky. „Úplnou väčšinou našich poznatkov disponujeme interne v našej firme,“ vysvetľuje M. Šimko, „ale môžeme sa tiež obrátiť na Rockwell Automation, pretože sme si vedomí toho, že niektoré špeciálne problémy vyžadujú odbornú pomoc aj z ich strany.“

Výsledky

Primárnym výsledkom z pohľadu spoločnosti NAFTA, a. s., je, že má teraz celopodnikový štandard pre riadiace riešenia, ktoré sú prevádzkované na jedinom komunikačnom protokole cez mimoriadne rýchle optické káble. Popri všetkých ďalších výhodách vyplývajúcich zo spolupráce s jediným dodávateľom ťaží spoločnosť NAFTA rovnako z mnohých technologických prínosov vrátane vzdialeného prístupu a programovania na jedinej platforme.

Foto: NAFTA a.s.

Zdroj: Společnost NAFTA, a. s., nahradí řešení složené z prvků od dodavatelů. Rockwell Automation. Prípadová štúdia. [online]. Dostupné na: https://www.rockwellautomation.com/cs_CZ/news/case-studies/detail.page?pagetitle=NAFTA-a.s.-nahrad%C3%AD-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-slo%C5%BEen%C3%A9-z-prvk%C5%AF-od-dodavatel%C5%AF-%7C-P%C5%99%C3%ADpadov%C3%A1-studie&content_type=casestudy&docid=e49aa4c801229c20a01a283f9566806f.