Jednoduchosť a stabilita

Kapacita elektrickej energie existujúcich zdrojov VN a NN vo fabrike bola maximálne vyťažená, pre ďalšiu výrobnú halu bolo potrebné zabezpečiť nový zdroj. V opačnom prípade by nemohla byť garantovaná kontinuálnosť a bezvýpadkovosť výroby.

Napojenie nového zdroja elektrickej energie na existujúcu staršiu trafostanicu si vyžiadal množstvo pozornosti a technického know-how zameraného na zladenie pôvodných zariadení s novými produktmi, ako aj na objem a rôznorodosť stavebných a búracích prác. Vzhľadom na polohu staršej trafostanice boli na jej prepojenie s novou kioskovou trafostanicou potrebné vysokonapäťové káble s dĺžkou 300 metrov.

Kiosk pre náročné prostredie

Výzvou v rámci projektu boli aj špecifické podmienky vo fabrike. DOKA DREVO vyrába debniace systémy používané v stavebnom priemysle, pri ktorých výrobe vzniká veľké množstvo prachu. Novú trafostanicu bolo potrebné navrhnúť tak, aby bol zabezpečený jej bezproblémový výkon aj v týchto sťažených podmienkach.

V blízkosti novej výrobnej haly bola postavená kiosková trafostanica. Na základe návrhu Schneider Electric bola hermeticky uzavretá a klimatizovaná – tak, aby sa do nej nedostali kúsky dreva, piliny či prach z výroby. Kioskové trafostanice patria k najmodernejším typom trafostaníc. Medzi ich výhody patrí najmä rýchlosť výstavby a nízke prevádzkové náklady. Súčasne spĺňajú všetky bezpečnostné, ekologické a architektonické parametre. Celá kiosková trafostanica bola na miesto inštalácie dopravená na troch kamiónoch, pričom jej položenie a izolácia trvali iba deň. Napojenie na existujúcu trafostanicu si však vyžiadalo rozsiahle inštalačné, stavebné a demolačné práce vrátane búrania betónového základu staršej trafostanice, zabezpečenie redukcie či inštaláciu vysokonapäťového poľa. Projekt sa realizoval v priebehu šiestich mesiacov na základe schváleného a odkonzultovaného harmonogramu prác. V rámci riešenia boli použité nasledujúce komponenty spoločnosti Schneider Electric:

– VN Pole SM6 QM,

– transformátor Trihal 1 600 kVA,

– VN rozvádzač RM6 DIDI,

– NN rozvádzač:

  • ističe MasterPact NW, Compact NS a Compact NSX,
  • poistkové odpojovače Fupact ISFT 400,
  • modulárne ističe Aciti9, signalizačné prístroje Harmony a ďalšie.

Nová, na mieru postavená kiosková trafostanica od Schneider Electric zabezpečila dostatočnú kapacitu elektrickej energie a bezvýpadkovosť pre rozšírenú výrobu v spoločnosti DOKA DREVO v Banskej Bystrici. Vďaka predpríprave získal klient možnosť jednoduchého rozširovania kapacity VN a NN v budúcnosti. Nová kiosková trafostanica nie je konečným, ale prechodným zdrojom, z ktorého možno v prípade záujmu o budúce rozširovanie výroby pripojiť ďalšiu trafostanicu, a to bez potreby búracích a stavebných prác. Vďaka inštalácii ističov obsahujúcich prúdové napäťové transformátory od Schneider Electric môže klient v prípade záujmu odčítavať spotrebu elektrickej energie v novej hale priamo z ističov, čo mu umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie monitorovanie spotreby.

Detaily riešenia aj použité produkty prináša špecializovaná podstránka.